Waarvoor gebruik ik mijn portfolio in mijn persoonlijke omgeving bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)?

Als u zich registreert, opent u een persoonlijk portfolio. Daarin houdt u bij wat u doet op het gebied van deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring. U laat in uw portfolio zien dat u bezig bent met beroepsontwikkeling en uw vak onderhoudt.

 • Voor het onderdeel reflectie verklaart u in uw porfolio dat u dit heeft gedaan en vult u een aantal kerngegevens in (aantal uur, met wie, waarover).
 • Voor het onderdeel deskundigheidsbevordering neemt u een bewijsstuk (zoals een certificaat of bewijs van deelname) op in uw portfolio op basis waarvan kan worden nagegaan of de deskundigheidsbevordering geaccrediteerd is.

 

Ik ben geregistreerd als jeugdzorgwerker. Verandert er iets voor mij?

Ja. U bent nu bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerd in de kamer Jeugdzorgwerkers. Deze kamer gaat op in de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Daarom kunnen zich vanaf 1 januari 2018 geen nieuwe professionals meer registreren in de kamer Jeugdzorgwerkers. Professionals die nu geregistreerd zijn in de kamer Jeugdzorgwerkers, gaan over naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Wanneer dit gebeurt, kunt u zelf kiezen. Er zijn twee opties:

 • U blijft tot en met het moment waarop u zich moet herregistreren in de kamer Jeugdzorgwerkers. U rondt uw herregistratie af volgens de eisen die gelden voor jeugdzorgwerkers. Daarna gaat u automatisch over naar de kamer jeugd -en gezinsprofessionals.
 • U wacht niet tot het moment waarop u zich moet herregistreren, maar stapt al eerder over naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Dit kunt u bijvoorbeeld overwegen als uw datum voor herregistratie nog ver weg is. Of wanneer u de herregistratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals beter vindt passen bij de wijze waarop u vormgeeft aan uw beroepsontwikkeling. Eerder overstappen kan door hiervoor een verzoek in te dienen bij SKJ. Dat kan vanaf januari 2018. Activiteiten die u al had geüpload in uw Mijn SKJ en die zijn goedgekeurd, worden dan automatisch overgezet naar uw nieuwe portfolio. Nieuwe activiteiten worden beoordeeld volgens de eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. De datum voor uw eerstvolgende herregistratie verandert niet door de overstap.

 

Het SKJ informeert u hier actief over, omdat uw gegevens bij het SKJ bekend zijn. Meer informatie over de overgangsregeling voor jeugdzorgwerkers komt ook op de website van SKJ. Vanaf augustus 2017 vindt u ook een factsheet met meer informatie over de overgangsregeling op de websites van SKJ en van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Ik heb tijdens de periode van mijn vooraanmelding bij- en nascholing gevolgd. Kan ik deze opvoeren als deskundigheidsbevordering in het kader van mijn herregistratie?

Nee, dat kan niet. Het aantal uren deskundigheidsbevordering dat u tijdens uw periode van herregistratie moet volgen (gemiddeld 12 per jaar, 60 uur over vijf jaar), moet tijdens uw periode van herregistratie worden behaald.

Er is één uitzondering. Sommige professionals hebben voor hun herregistratie een aanvullende eis om een door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerde training professionele standaarden te volgen. Als u tijdens uw periode van vooraanmelding (of al eerder) een door SKJ geaccrediteerde training professionele standaarden hebt gevolgd, dan hoeft u een dergelijke training niet nogmaals te volgen. U kunt ten behoeve van uw herregistratie het bewijsstuk (een certificaat) uploaden.

Wat is geaccrediteerde deskundigheidsbevordering?

Voor uw herregistratie is het van belang dat u aan deskundigheidsbevordering doet die bijdraagt aan het actueel houden van uw vakkennis als jeugd- en gezinsprofessional. De kwaliteit van scholingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering wordt daarom vooraf getoetst. Alle geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is te vinden op deze site.

Als de deskundigheidsbevorderingsactiviteit voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, wordt deze geaccrediteerd. De aanbieder van de deskundigheidsbevordering vraagt vooraf accreditatie aan. Dat kan ook uw werkgever zijn als het een interne scholing betreft.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, wordt gekeken of de deskundigheidsbevordering aan de volgende drie punten voldoet:

 • deze is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional
 • deze is gericht op het actueel houden van de vakkennis op minimaal het niveau van een beroepsopleiding
 • deze draagt bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in zijn beroepspraktijk tegenkomt
Wat wordt bedoeld met ‘reflectie’ in het kader van de herregistratie?

Voor uw herregistratie is het van belang dat u reflecteert op uw eigen handelen als professional. In uw werk werkt u volgens de voor u geldende professionele standaarden: de vakinhoudelijke -en beroepsethische richtlijnen. Door regelmatig te reflecteren op uw professionele handelen, blijft u zich bewust van de wijze waarop u handelt, de afwegingen die u maakt en hoe u deze afwegingen maakt.

Voor uw herregistratie gaat het om reflectie die aan de volgende punten voldoet:

 • Het professionele handelen van u als professional staat centraal (niet de jeugdige of het gezin). Het gaat nadrukkelijk (maar niet alleen) om het proces van de hulpverlener.
 • De reflectie is gericht op de individuele vakinhoudelijke ontwikkeling van de professional. In het kader van de individuele vakinhoudelijke ontwikkeling komen verschillende dimensies van professionaliteit aan bod:
  • Technisch instrumenteel (‘Gebruik ik de juiste methode(n), technieken, richtlijnen en kan ik uitleggen waarom?’)
  • Normatief (‘Maak ik de juiste (beroepsethische) afwegingen en hoe komen deze tot stand?’)
  • Persoonlijk (‘Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past?’)

Deze drie elementen komen in samenhang met elkaar aan bod.

Bij de herregistratie wordt u gevraagd om in uw portfolio aan te tonen dat u daadwerkelijk hebt gereflecteerd op uw professionele handelen. Geadviseerd wordt er daarom voor te zorgen dat u uw deelname aan reflectiebijeenkomsten kunt aantonen. Evenals de inhoud daarvan, waarbij de drie dimensies van professionaliteit aan bod zijn gekomen.

Wat moet ik doen als ik tijdelijk niet werk als jeugd- en gezinsprofessional?

Als u (tijdelijk) niet meer werkzaam bent als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat u een beleidsfunctie of managementfunctie heeft, of omdat u werkloos bent, kunt u wellicht niet voldoen aan de eisen voor herregistratie. Als u in de toekomst wel weer als jeugd- en gezinsprofessional aan de slag wilt, is het verstandig uw beroepsregistratie wel te onderhouden. Om uw registratie te kunnen verlengen, kunt u een scholingsprogramma volgen. Dit programma zorgt dat uw kennis actueel en op niveau blijft. Onderdeel van het programma is ook een praktijkdeel waarin u uw vaardigheden oefent en laat zien. Het scholingsprogramma wordt nog ontwikkeld en is naar verwachting in de loop van 2018 klaar.

Als u zich uitschrijft bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), is op een later moment opnieuw toetreden tot het register moeilijk(er), omdat uw diploma dan mogelijk verouderd is.

Ik werk met volwassenen – maar die hebben soms ook kinderen. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van uw werkzaamheden. Voor de hulp en ondersteuning die u biedt aan volwassenen is geen beroepsregistratie nodig. Registratie in het Kwaliteitskader Jeugd is bedoeld voor professionals die binnen de kaders van de Jeugdwet op hbo-niveau of hoger werkzaamheden doen die om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Als u in uw werk te maken krijgt met jeugdigen, moet u zich dus afvragen of u werkzaamheden doet die om de inzet van een geregistreerde professional vragen. In dat geval moet u zich óf registreren óf ervoor zorgen dat u deze werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional uitvoert of deze werkzaamheden overdraagt aan een collega.

Ik ben schoolmaatschappelijk werker. Moet ik mij registreren?

Dat hangt van uw werkzaamheden af. De functie van schoolmaatschappelijk werker wordt verschillend ingevuld. Als u als schoolmaatschappelijk werker werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerde professional, dan moet u zich registreren.

Ik werk als thuisbegeleider. Moet ik mij registreren?

De functie van thuisbegeleider wordt op verschillende niveaus ingevuld. Als u als thuisbegeleider op hbo-niveau werkzaam bent en werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen, dan moet u zich registreren. Óf u moet ervoor zorgen dat u deze werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional uitvoert of deze werkzaamheden overdragen aan een collega.

Ik werk als jongerenwerker. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van uw werkzaamheden. Als u zich als jongerenwerker richt op collectieve voorzieningen of preventie, dan hoeft u zich niet te registreren. Als u zich richt op individuele jeugdigen (al dan niet in groepsverband), op hbo-niveau werkzaam bent én werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen, dan moet u zich wél registreren. Óf u moet ervoor zorgen dat u deze werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional uitvoert of deze werkzaamheden overdragen aan een collega.

Ik werk als begeleider in de gehandicaptenzorg en ik doe niet alleen werk dat onder de Jeugdwet valt. Moet ik mij registreren?

Dat hangt af van uw werkzaamheden. Begeleiders in de gehandicaptenzorg bieden doorgaans niet alleen jeugdhulp. Jeugdigen in de gehandicaptenzorg maken bijvoorbeeld (ook) gebruik van zorg die wordt gefinancierd uit de Wet langdurige zorg. In de praktijk van de zorg zijn deze groepen jeugdigen niet van elkaar gescheiden, maar zitten zij samen in één groep. Het is daarom niet altijd makkelijk te bepalen of uw werkzaamheden onder de Jeugdwet vallen en beroepsregistratie verplicht is of niet.

Voor begeleiders in de gehandicaptenzorg geldt dat zij zich moeten registreren als zij op hbo-niveau werkzaam zijn, en werkzaamheden uitvoeren die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moeten worden gedaan. Dat geldt ook als u zich hier maar voor een deel van uw werk mee bezig houdt.

Ik ben gedragswetenschapper en werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kan ik mij registreren?

Ja, dat kan. Als gedragswetenschapper (wo-psycholoog of orthopedagoog) kunt u zich registreren in de kamer voor psychologen of pedagogen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op het voor u toepasselijke vakbekwaamheidsniveau. Voor meer informatie zie de website SKJ of de brochure “Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers”.

Ik volg een hbo-opleiding sociaal juridische dienstverlening. Kan ik mij straks registreren?

Nee, u kunt zich niet registreren als jeugd- en gezinsprofessional. Om u te kunnen registreren hebt u een diploma bachelor sociaal werk met profiel sociaal werk-jeugd, een bachelor diploma pedagogiek met profiel sociaal werk jeugd, of een getuigschrift master jeugdzorg nodig.

U moet dus eerste een van deze opleiding afronden. U kunt mogelijk ook kiezen voor een EVC-traject als u al relevante werkervaring hebt opgedaan (bijvoorbeeld tijdens uw stage). Dit is een assessment op Erkenning Verworven Competenties. Dit EVC-traject komt naar verwachting uiterlijk eind 2017 beschikbaar.  U kunt er ook voor kiezen de opleiding hss sw jeugd (hogere sociale studies sociaal werk jeugd) te volgen.

Wat is een EVC-traject?

Dit is een assessment op Erkenning Verworven Competenties. In een EVC-traject wordt eerst getoetst in hoeverre u over de competenties beschikt die nodig zijn om als jeugd- en gezinsprofessional werkzaamheden uit te voeren, die om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Tijdens uw EVC-traject gaat u aan de slag met het vullen van een portfolio om uw competenties aan te tonen en volgt u eventueel nog aanvullende scholing. U rondt het traject af met een assessment.

Dit EVC-traject is geënt op het opleidingsprofiel hss sw jeugd. Als u het EVC-traject met succes doorloopt, ontvangt u een certificaat waarmee u kunt aantonen dat uw ervaring is gelijkgesteld aan het niveau van de hss sw jeugd. Als u het EVC-traject niet met succes afrondt, krijgt u een advies over verdere deskundigheidsbevordering.

Wat moet ik doen als ik door persoonlijke omstandigheden minder kan werken tijdens mijn periode van herregistratie?

Als u door persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof, minder hebt gewerkt tijdens uw periode van herregistratie, kan het voorkomen dat u niet aan de eisen voor herregistratie kunt voldoen.

U kunt dan een beroep doen op een hardheidsclausule. Uw situatie wordt dan door een commissie beoordeeld. Uw periode van herregistratie kan na beoordeling door deze commissie met maximaal twee jaar worden verlengd.

Aan welke eisen moet ik voldoen bij mijn herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional?

Als u vijf jaar geregistreerd bent als jeugd- en gezinsprofessional, moet u laten zien dat u nog steeds vakbekwaam bent. U toont dan aan dat u in de voorgaande vijf jaar actief bezig bent geweest met uw beroepsontwikkeling en de ontwikkeling van uw vak. Dat doet u door te laten zien dat u hebt gewerkt (werkervaringseis) en dat u aan deskundigheidsbevordering en reflectie hebt gedaan Hieronder staan de drie onderdelen van de herregistratie.

Werkervaring: om je vak te onderhouden is het belangrijk dat je werkt in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Voor de herregistratie geldt daarom een werkervaringseis van (gemiddeld) minimaal 16 uur per week in het primaire proces:

 • in een sociaal werk/agogische functie op minimaal hbo-niveau
 • waarvan gemiddeld acht uur per week als jeugd- en gezinsprofessional
 • waarbij u persoonlijk contact hebt met jeugdigen en gezinnen
 • en belast bent met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional

Deskundigheidsbevordering: als professional doet u regelmatig aan (bij)scholing binnen of buiten uw organisatie. Of u werkt op een andere manier actief aan het bijhouden van uw vakkennis. U zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van ontwikkelingen op uw vakgebied en u ontwikkelt zichzelf en uw vak.

Voor de herregistratie geldt dat u gemiddeld 12 uur per jaar geaccrediteerde deskundigheidsbevordering moet hebben gevolgd. In totaal dus minimaal 60 uur over vijf jaar. Het kan zijn dat u meer uren aan deskundigheidsbevordering besteedt. Dat mag geaccrediteerde scholing zijn, maar dat hoeft niet. U plaatst een bewijs van deelname in uw portfolio. Dat kan een certificaat zijn maar ook bijvoorbeeld een filmpje, een schermafbeelding van een voltooide e-learning module of een eindopdracht.

Wanneer u in uw periode van herregistratie een EVC-traject of een (deeltijd)opleiding hss Social Work profiel Jeugd volgt, vervalt de uren-eis die aan deskundigheidsbevordering wordt gesteld. Ook de training rond professionele beroepsstandaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen), die voor sommige professionals aan de orde is, telt mee als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

U moet om geaccrediteerd te zijn aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Reflectie: als professional reflecteert u regelmatig op uw eigen professionele handelen. Voor uw herregistratie geldt dat u gemiddeld 12 uur per jaar aan reflectie moet doen. In totaal dus minimaal 60 uur over vijf jaar. Het gaat hierbij om reflectie op uw eigen professionele handelen. Dit kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld: intervisie, moreel beraad, teamreflectie of methodische leerbijeenkomsten. In het portfolio worden suggesties opgenomen voor verschillende vormen van reflectie. U kunt uiteraard ook een andere reflectievorm toevoegen.

Reflectie moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ik heb een wo-opleiding afgerond en werkzaam op hbo-niveau. Kan ik mij registreren als jeugd- en gezinsprofessional?

Ja, dat kan. Er zijn twee mogelijkheden.

 • Als u op 31 december 2017 en op het moment waarop u zich wilt registreren langer dan een jaar in de jeugdhulp of jeugdbescherming werkt, dan kunt u zich registreren. Wel geldt er voor u na vijf jaar een extra eis bij uw herregistratie. U dient dan een geaccrediteerde training professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) te hebben gevolgd. De training volgt u als onderdeel van de deskundigheidsbevordering.
 • Als u op 31 december 2017 en op het moment waarop u zich wilt registreren korter dan een jaar werkt in de jeugdhulp of jeugdbescherming, dan kunt u zich ook registreren. Voor u geldt na vijf jaar een extra eis bij uw herregistratie. Heeft u een afgeronde master psychologie of orthopedagogiek? Dan moet u, om u na vijf jaar te kunnen herregistreren, een geaccrediteerde training professionele standaarden hebben gevolgd. Heeft u een andere wo-opleiding afgerond? Dan moet u, om u na vijf jaar te kunnen herregistreren, een EVC-traject met succes hebben afgerond of de opleiding hss Social Work profiel Jeugd hebben afgerond.
Ik heb een buitenlands diploma en werk in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kan ik mij registreren?

Dat kan. U kunt uw diploma door het EP-Nuffic laten waarderen. Om voor registratie in aanmerking te komen, moet het EP-Nuffic concluderen dat uw gevolgde opleiding gelijkwaardig is met een Nederlandse opleiding op hbo-niveau. Als u op 31 december 2017 en op het moment van registratie langer dan één jaar in de jeugdhulp of jeugdbescherming werkt, is dit voldoende om u te kunnen registreren.

Wél geldt er voor u een extra eis bij uw herregistratie. U moet dan een geaccrediteerde training professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) hebben gevolgd. Deze zijn in uw opleiding mogelijk onvoldoende aan bod gekomen. De training volgt u als onderdeel van de deskundigheidsbevordering.

Als het EP-Nuffic concludeert dat uw opleiding niet gelijkwaardig is met een Nederlandse opleiding op minimaal hbo-niveau kunt u zicht toch registreren. Bij uw herregistratie moet u dan aan extra eisen voldoen. U moet met succes een EVC-traject hebben doorlopen. Dit is een assessment op Erkenning Verworven Competenties. U kunt er ook voor kiezen de opleiding hss sw jeugd (hogere sociale studies sociaal werk jeugd) te volgen.

Als u op 31 december 2017 werkzaam bent, maar u werkt op het moment van registratie korter dan een jaar in de jeugdhulp of jeugdbescherming, dan moet u uw dossier ook laten beoordelen door de zogenaamde Gelijkstellingscommissie van SKJ. Dit doet u nadat het EP-Nuffic heeft geconcludeerd dat de door u gevolgde opleiding gelijkwaardig is aan het Nederlandse hbo-niveau. De gelijkstellingscommissie beoordeelt of uw opleiding inhoudelijk vergelijkbaar is met het diploma hss sw jeugd. Als dat zo is, kunt u zich registreren. Ook voor u geldt bij herregistratie de eis dat u een geaccrediteerde training professionele standaarden hebt gevolgd. Deze zijn in uw opleiding mogelijk onvoldoende aan bod gekomen. De training volgt u als onderdeel van de deskundigheidsbevordering.

Als de Gelijkstellingscommissie oordeelt dat uw opleiding niet vergelijkbaar is met het diploma hss sw jeugd, dan kunt u zich wel registreren. Bij uw herregistratie moet u aan extra eisen voldoen. U moet dan met succes een EVC-traject hebben doorlopen. Dit is een assessment op Erkenning Verworven Competenties. U kunt er ook voor kiezen de opleiding hss sw jeugd (hogere sociale studies sociaal werk jeugd) te volgen.

Ik heb een diploma hss sw profiel zorg of een diploma hss sw welzijn & samenleving. Ik doe werkzaamheden (of ga dat doen) waarvoor een registratie verplicht is. Welke eisen gelden voor mij?

Voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd vormt het diploma hss sw profiel jeugd ‘de lat’. Afhankelijk van het curriculum dat u hebt doorlopen, waaronder uw scriptie en stage(s), moet u maximaal 45 EC aanvullend onderwijs volgen om u te kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dit heeft te maken met de aard van de werkzaamheden die alleen door een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional uitgevoerd mogen worden.  U kunt bij uw opleiding nagaan welke aanvullende scholing u precies moet volgen.

Ik heb een wo-opleiding afgerond en ik wil gaan werken op hbo-niveau. Kan ik mij registreren als jeugd- en gezinsprofessional?

Nee, u voldoet niet (direct) aan de eisen voor registratie. Wilt u zich registreren dan zijn er twee mogelijkheden.

Master psychologie of orthopedagogiek

Heeft u een master psychologie of orthopedagogiek? Dan dient u eerst een geaccrediteerd inwerkprogramma te doorlopen. Dit inwerkprogramma wordt door uw werkgever samengesteld. De werkgever laat dit inwerkprogramma accrediteren door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Uit welke onderdelen het inwerkprogramma moet bestaan, wordt in de loop van 2017 verder uitgewerkt. Onderdelen hiervan zullen in ieder geval zijn: kennis over de geldende professionele standaarden voor jeugd en gezinsprofessionals (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen), methodische kennis, en werkervaring. Wanneer u kunt aantonen dat dit inwerkprogramma volgens u en uw werkgever met een positief resultaat is afgerond – kunt u zich registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Andere wo-opleiding

Heeft u een andere wo-opleiding afgerond? Dan kunt u kiezen voor een EVC-traject (erkenning verworven competenties) of de hbo-opleiding hss Sociaal Werk profiel Jeugd.

Ik moet een EVC-traject doen of de opleiding hss sw profiel jeugd gaan volgen. Hoe verhoudt dit zich tot mijn herregistratie?

Voor u geldt een aanvullende eis bij herregistratie. U moet kunnen aantonen dat u met succes een EVC-traject hebt doorlopen. Óf u moet een (deeltijd-)opleiding hss sw profiel jeugd hebben afgerond. De uren die u investeert in uw EVC-traject of in uw opleiding aan de hogeschool tellen mee als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Waarom moet ik mij registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd?

De beroepsregistratie voor professionals die werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming vloeit voort uit de het Besluit Jeugdwet. Daarin is een aantal zaken uit de Jeugdwet uitgewerkt. In dit Besluit staat onder meer dat sommige werkzaamheden alleen door geregistreerde professionals mogen worden gedaan. Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kunt u, eventueel samen met uw werkgever, nagaan of het werk dat u doet om registratie vraagt.

Met beroepsregistratie laat u aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat u de ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. En dat u continu werkt aan uw vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van uw vak. U moet kunnen uitleggen welke afwegingen u maakt en hoe u die hebt gemaakt. De professionele standaard (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) ondersteunt u hierbij. Door beroepsregistratie bent u hierop aanspreekbaar.

Wie moeten zich registreren?

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger en werkzaamheden uitvoeren in het jeugddomein die volgens het Kwaliteitskader Jeugd de inzet van een geregistreerde professional vragen, moeten zich registreren. Niet alle professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming hoeven zich dus te registreren.

De Jeugdwet gaat ervan uit dat alle professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming vakbekwaam zijn. Dat betekent dat u altijd over de kennis en vaardigheden moet beschikken die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. U doet geen werk waarvoor u niet bent toegerust. Dus: alle professionals zijn vakbekwaam en beschikken over vakkennis, maar niet alle professionals hoeven zich te registreren. Professionals die werkzaam zijn op mbo-niveau hoeven zich niet te registreren. Dat geldt ook voor professionals die op hbo-niveau werken en geen werkzaamheden uitvoeren die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen.

Welke werkzaamheden mogen alleen door een geregistreerde professional worden uitgevoerd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat uitgelegd welke werkzaamheden alleen door een geregistreerde professional kunnen worden uitgevoerd. U kunt, eventueel samen met uw werkgever, bepalen of u zulke werkzaamheden doet. Als u als zelfstandige werkt, beoordeelt u dit zelf.

Van belang is de situatie van de cliënt
Is er sprake van crisis, een onveilige omgeving, een levensbedreigende situatie, kent de situatie van de cliënt een sterk wisselend verloop of zijn er meerdere problemen tegelijkertijd en is niet duidelijk wat de achterliggende oorzaak van de complexe problematiek is? Dan moet een geregistreerde professional worden ingezet.

Er kan ook sprake zijn van een voorspelbare situatie en een veilige omgeving, waarbij de risico’s zijn in te schatten. In dat geval kunnen ook niet-geregistreerde professionals handelingen, taken of activiteiten uitvoeren en verantwoordelijkheden dragen. Hierbij geldt voor alle professionals dat zij vakbekwaam moeten zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren: u doet geen werk waarvoor u niet bent toegerust.

In de praktijk doen zich soms bepaalde niet-veilige of risicovolle situaties voor, waarbij de inzet van een niet-geregistreerde professional wenselijk is. Bijvoorbeeld omdat er al een bestaande band is tussen cliënt en professional, vanwege de ervaring van de professional of aansluiting van de professional met de doelgroep. In dergelijke situaties kan de inzet van een niet-geregistreerde professional in combinatie met een geregistreerde professional er juist voor zorgen dat goede en verantwoorde hulp op maat geboden wordt.

Is het Kwaliteitsregister Jeugd een openbaar register?

Ja, het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is openbaar. Dat betekent dat cliënten, collega’s, werkgevers en opdrachtgevers, via een zoekfunctie op de website van (SKJ) kunnen nagaan of u geregistreerd bent. Deze transparantie hoort bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Datzelfde geldt voor het BIG-register.