Moet ik als opleider mijn door NIP/NVO geaccrediteerde scholing ook bij SKJ laten accrediteren?

Nee, dat hoeft niet. Jeugdzorgwerkers mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren voor hun herregistratie.

Ik ben vaktherapeut. Moet ik mij registreren?

Als vaktherapeut hoeft u zich niet te registreren bij SKJ. Voor vaktherapeuten geldt dat zij een eigen specialisme hebben en ingezet kunnen worden voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren op basis van de tenzijbepaling in de Jeugdwet. In de Jeugdwet staat dat de tenzijbepaling kan worden toegepast als aannemelijk gemaakt kan worden dat toedeling van het werk aan een niet geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit. Vaktherapeuten worden daarbij expliciet genoemd: uw werkgever kan met verwijzing naar het Kwaliteitskader Jeugd aannemelijk maken dat uw inzet als vaktherapeut noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening. Deze specifieke vakbekwaamheid als vaktherapeut kunt u richting uw werk- of opdrachtgever onder meer onderbouwen door registratie in het Register Vaktherapie.

Als u werkzaamheden doet die door een geregistreerd professional moeten worden gedaan (Kwaliteitskader Jeugd) bijvoorbeeld als jeugd- of gezinsprofessional, dan moet u zich uiteraard wel registreren. Van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 is het mogelijk om zich als vaktherapeut in het kader van een overgangsregeling te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Binnen de overgangsregeling kan elke hbo-opgeleide professional die op 31 december 2017 werkzaam is in de jeugdhulp of jeugdbescherming zich registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. Daarna gaan voor inschrijving specifieke opleidingseisen gelden. De diploma’s vaktherapeutische beroepen vallen daar niet onder omdat het register helemaal gericht is op jeugd- en gezinsprofessionals. Dus na 1 januari 2019 kunnen vaktherapeuten zich niet meer zonder aanvullende opleiding(en) registreren.

Als u besluit zich te registreren, dan is het van belang te weten dat u over 5 jaar moet laten zien dat u nog steeds vakbekwaam bent. U moet dan voldoen aan de herregistratie-eisen. U doet er verstandig aan vóórdat u zich registreert een inschatting te maken of u aan deze herregistratie-eisen kunt gaan voldoen. In deze afweging neemt u mee dat aan de registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd jaarlijkse kosten verbonden zijn.

Moet een vaktherapeut SKJ-geregistreerd zijn?

Nee, een vaktherapeut hoeft niet SKJ-geregistreerd te zijn. Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische therapie en psychomotorische kindertherapie. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen in o.a. de GGZ, de gehandicaptenzorg of justitiële inrichtingen. Vaktherapie wordt o.a. aan individuele jeugdigen en gezinnen aangeboden. Vaktherapie is binnen instellingen vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling.

Voor vaktherapeuten geldt dat zij een eigen specialisme hebben en ingezet kunnen worden voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren op basis van de tenzij bepaling in de Jeugdwet. In de Jeugdwet staat dat de tenzijbepaling kan worden toegepast als aannemelijk gemaakt kan worden dat toedeling van het werk aan een niet geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit. Vaktherapeuten worden daarbij expliciet genoemd: u kunt als werk- c.q. opdrachtgever met verwijzing naar het Kwaliteitskader Jeugd aannemelijk maken dat de inzet van een vaktherapeut noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening.

De gemeente is de werk- c.q. opdrachtgever als er sprake is van een gecontracteerde vrijgevestigde vaktherapeut. U kunt als werk- c.q. opdrachtgever met verwijzing naar het Kwaliteitskader Jeugd aannemelijk maken dat de inzet van een vaktherapeut noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening. De PGB-budgethouder of diens vertegenwoordiger is de werk- c.q. opdrachtgever als er sprake is van een de inzet van een vaktherapeut middels een Jeugdwet-PGB. In dit geval u kunt als budgethouder met verwijzing naar het Kwaliteitskader Jeugd aannemelijk maken dat de inzet van een vaktherapeut noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening. Een manier om de specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te onderbouwen is registratie in het Register Vaktherapie.

Moet een vaktherapeut SKJ-geregistreerd zijn?

Nee, een vaktherapeut hoeft niet SKJ-geregistreerd te zijn. Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische therapie en psychomotorische kindertherapie. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen in o.a. de GGZ,  de gehandicaptenzorg of justitiële inrichtingen. Vaktherapie wordt o.a. aan individuele jeugdigen en gezinnen aangeboden. Vaktherapie is binnen instellingen vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling.

Voor vaktherapeuten geldt dat zij een eigen specialisme hebben en ingezet kunnen worden voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren op basis van de tenzij bepaling in de Jeugdwet. In de Jeugdwet staat dat de tenzijbepaling kan worden toegepast als aannemelijk gemaakt kan worden dat toedeling van het werk aan een niet geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit. Vaktherapeuten worden daarbij expliciet genoemd: u kunt als werk- c.q. opdrachtgever met verwijzing naar het Kwaliteitskader Jeugd aannemelijk maken dat de inzet van een vaktherapeut noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulpverlening.

Deze situatie doet zich in ieder geval voor indien vaktherapie onderdeel is van een multidisciplinaire behandeling. De vaktherapeut is dan doorgaans niet eindverantwoordelijk voor (het inzetten en afronden van) de behandeling, maar voert een onderdeel uit binnen deze behandeling uitvoert. Een manier om de specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te onderbouwen is registratie in het Register Vaktherapie.

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt, een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode, een bericht waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Mocht u aan de herregistratie-eisen hebben voldaan, dan verschijnt er in uw Mijn SKJ een button in beeld waarmee u uw herregistratie kunt indienen. Indien er activiteiten ontbreken in uw dossier, zullen wij een aansluitend bericht sturen met de nodige informatie.

Wanneer u onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij u om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden treft u in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Mocht er, na al onze herinneringen, nog steeds niet zijn voldaan aan de herregistratie-eisen, dan bent u na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In uw  dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer “verlopen registratie”.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij u om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Overigens wordt uw  dossier nog niet direct verwijderd. U heeft  na het verlopen van uw registratie 6 weken de tijd een verzoek tot heroverwegen in te dienen. U dient zelf contact op nemen met de commissie heroverweging van SKJ (registraties@skjeugd.nl) over de reden dat u niet aan de voorwaarden kan voldoen. Is er voldoende onderbouwing, dan ontvangt u van de commissie een voorstel hoe en onder welke condities de registratie voortgezet kan worden. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen.

Als ik mij via SKJ opgeef voor het opleidingstraject tot postmaster, moet ik dan lid zijn van het NIP of de NVO?

Bent u geregistreerd als master-psycholoog SKJ of -orthopedagoog SKJ en u geeft zich op voor het opleidingstraject tot postmaster (kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of postmaster-orthopedagoog SKJ), dan is lidmaatschap van de beroepsvereniging niet noodzakelijk.

Wat is het verschil tussen ‘goedgekeurd’ en ‘akkoord’ in Mijn herregistratie?

Activiteiten die zijn goedgekeurd, zijn handmatig door ons beoordeeld. ‘Akkoord’ betekent dat deze scholing automatisch is goedgekeurd. Dit zien wij als een voorlopige goedkeuring. Bij de beoordeling van uw herregistratie wordt uw dossier in zijn geheel gecontroleerd op de wijze en inhoud van indienen. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd op dubbel ingevoerde activiteiten. Zo kan het incidenteel voorkomen dat de punten gecorrigeerd worden.

Waarom moet ik mij registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd?

De beroepsregistratie voor professionals die werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming vloeit voort uit het Besluit Jeugdwet. Daarin is een aantal zaken uit de Jeugdwet uitgewerkt. In dit Besluit staat onder meer dat sommige werkzaamheden alleen door geregistreerde professionals mogen worden gedaan. Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kunt u, eventueel samen met uw werkgever, nagaan of het werk dat u doet om registratie vraagt.

Met beroepsregistratie laat u aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat u de ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. En dat u continu werkt aan uw vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van uw vak. U moet kunnen uitleggen welke afwegingen u maakt en hoe u die hebt gemaakt. De professionele standaard (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) ondersteunt u hierbij. Door beroepsregistratie bent u hierop aanspreekbaar.

Wie moeten zich registreren?

Professionals die werken op hbo-niveau of hoger en werkzaamheden uitvoeren in het jeugddomein die volgens het Kwaliteitskader Jeugd de inzet van een geregistreerde professional vragen, moeten zich registreren. Niet alle professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming hoeven zich dus te registreren.

De Jeugdwet gaat ervan uit dat alle professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming vakbekwaam zijn. Dat betekent dat u altijd over de kennis en vaardigheden moet beschikken die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. U doet geen werk waarvoor u niet bent toegerust. Dus: alle professionals zijn vakbekwaam en beschikken over vakkennis, maar niet alle professionals hoeven zich te registreren. Professionals die werkzaam zijn op mbo-niveau hoeven zich niet te registreren. Dat geldt ook voor professionals die op hbo-niveau werken en geen werkzaamheden uitvoeren die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen.

Welke werkzaamheden mogen alleen door een geregistreerde professional worden uitgevoerd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat uitgelegd welke werkzaamheden alleen door een geregistreerde professional kunnen worden uitgevoerd. U kunt, eventueel samen met uw werkgever, bepalen of u zulke werkzaamheden doet. Als u als zelfstandige werkt, beoordeelt u dit zelf.

Van belang is de situatie van de cliënt
Is er sprake van crisis, een onveilige omgeving, een levensbedreigende situatie, kent de situatie van de cliënt een sterk wisselend verloop of zijn er meerdere problemen tegelijkertijd en is niet duidelijk wat de achterliggende oorzaak van de complexe problematiek is? Dan moet een geregistreerde professional worden ingezet.

Er kan ook sprake zijn van een voorspelbare situatie en een veilige omgeving, waarbij de risico’s zijn in te schatten. In dat geval kunnen ook niet-geregistreerde professionals handelingen, taken of activiteiten uitvoeren en verantwoordelijkheden dragen. Hierbij geldt voor alle professionals dat zij vakbekwaam moeten zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren: u doet geen werk waarvoor u niet bent toegerust.

In de praktijk doen zich soms bepaalde niet-veilige of risicovolle situaties voor, waarbij de inzet van een niet-geregistreerde professional wenselijk is. Bijvoorbeeld omdat er al een bestaande band is tussen cliënt en professional, vanwege de ervaring van de professional of aansluiting van de professional met de doelgroep. In dergelijke situaties kan de inzet van een niet-geregistreerde professional in combinatie met een geregistreerde professional er juist voor zorgen dat goede en verantwoorde hulp op maat geboden wordt.

Is het Kwaliteitsregister Jeugd een openbaar register?

Ja, het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is openbaar. Dat betekent dat cliënten, collega’s, werkgevers en opdrachtgevers via een zoekfunctie op de website van SKJ kunnen nagaan of u geregistreerd bent. Deze transparantie hoort bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Datzelfde geldt voor het BIG-register.

Ik wil mij registreren. Wat moet ik doen?

Registreren in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals kan vanaf 1 januari 2018 op deze website. Vóór 1 januari 2018 is registreren nog niet mogelijk en hoeft u nog niets te doen.

Ik ben vooraangemeld. Wat moet ik doen om mij te registreren?

Registreren kan vanaf 1 januari 2018. U ontvangt van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) een bericht over wat nodig is om u te gaan registreren. SKJ beschikt al over veel (basis)informatie van u, zoals uw persoonlijke gegevens, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en uw diploma. Deze gegevens hoeft u niet opnieuw aan te leveren. Zij worden door SKJ alvast in uw dossier geplaatst. Daarna kunt u uw registratie-aanvraag verder aanvullen. Via Mijn SKJ kunt u uw dossier vervolgens aanbieden voor beoordeling of u geregistreerd kunt worden in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Wat zijn de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Het Kwaliteitsregister Jeugd heeft verschillende kamers. Als u op hbo-niveau in de jeugdhulp of jeugdbescherming werkt, dan registreert u zich in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Als u op 31 december 2017 werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming, kunt u gebruik maken van de overgangsregeling. U kunt zich registreren, maar afhankelijk van de combinatie van uw werkervaring en uw diploma moet u tijdens de eerste periode van herregistratie extra training en/of scholing volgen.
Als u op 31 december 2017 niet werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming, kunt u zich alleen registreren als u over een passend diploma beschikt dat niet ouder is dan 5 jaar.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is altijd vereist.
Voor jeugdzorgwerkers die al geregistreerd zijn in de kamer Jeugdzorgwerkers is er ook een overgangsregeling. In de pdf vindt u meer informatie over deze overgangsregeling.

Meer informatie over registratie-eisen vindt u in de handreiking: Handreiking beroepsregistratie en herregistratie Wat vraagt het van jou?

Hoe lang heb ik de tijd om mij te registreren?

U moet zich vóór 1 januari 2019 hebben geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). U heeft dus precies een jaar de tijd om zich te registreren.

Let op!
U dient vóór 1 april 2018 uw registratieaanvraag ingediend te hebben als u op 31 december 2017 werk doet op hbo-niveau, waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet én als u:

  • een diploma heeft op mbo-niveau
  • geen diploma heeft van een beroeps- of wetenschappelijke opleiding
Ik heb een mbo-diploma of ik heb geen diploma. Kan ik mij toch registreren?

Als u op 31 december 2017 werkzaam bent op hbo-niveau in de jeugdhulp of jeugdbescherming en taken doet die door een geregistreerde professional gedaan moeten worden, dan kunt u zich ook registreren als u geen hbo-diploma hebt. Er geldt voor u wél een extra eis: tijdens uw eerste herregistratieperiode dient u een opleiding op hbo-niveau te volgen die gericht is op jeugdhulp of jeugdbescherming (Social Work profiel Jeugd), of een evc-traject (Erkenning Verworven Competenties).

Ik beschik over het juiste diploma, maar doe geen werk dat door een geregistreerde professional gedaan moet worden. Heeft het zin om mij te registreren?

U hoeft zich nog niet te registreren. Dat kunt u ook doen op het moment dat u werkzaamheden gaat doen waarvoor een geregistreerde professional moet worden ingezet.

Wilt u zich al wel gaan registreren dan geldt voor u het volgende. U toont voor uw registratie aan te beschikken over het juiste diploma en een geldige VOG. Zodra u bent geregistreerd, start uw herregistratietermijn. Binnen 5 jaar moet u laten zien dat u nog steeds vakbekwaam bent. Daarvoor moet u voldoen aan de herregistratie-eisen. Een onderdeel van deze herregistratie vormt de werkervaring. Voor een geregistreerde professional geldt dat hij bij de herregistratie moeten aantonen dat hij aan de eis voor praktijkervaring voldoet. Dat betekent dat u:

  • minimaal gemiddeld 16 uur per week in het primaire proces in de jeugdhulp of jeugdbescherming hebt gewerkt
  • in een sociaal werk/agogische functie op minimaal hbo-niveau
  • waarvan gemiddeld 8 uur per week (totaal minimaal 2080 uur in 5 jaar) als jeugd- en gezinsprofessional.

Wanneer u dus een aantal jaren wel geregistreerd bent maar geen werk heeft, betekent dit dat u na 5 jaar wellicht niet aan de herregistratie-eisen zal kunnen voldoen. Naast praktijkervaring worden er ook eisen gesteld aan reflectie en bij- en nascholing. Als u te weinig uren maakt en daardoor niet aan de praktijkervaringseis bij herregistratie kunt voldoen, kunt u als alternatief een scholingsprogramma volgen. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw kennis en ervaring op niveau blijven. U doet er verstandig aan vóórdat u zich registreert, een inschatting te maken of u aan deze herregistratie-eisen kunt gaan voldoen. In uw afweging neemt u mee dat aan de registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd jaarlijks kosten verbonden zijn.

 

Wat gebeurt er als ik mij niet op tijd registreer?

Als u nog niet geregistreerd bent, maar wél werk doet dat volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerde professional moet worden gedaan, dan mag uw werkgever deze taken volgens de Jeugdwet niet aan u toedelen. U kunt deze taken niet meer zelfstandig blijven uitvoeren. Dat kan dan alleen nog onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional.

Ik heb een passend diploma maar het is ouder dan 5 jaar. Kan ik mij registreren?

Als u op 31 december 2017 werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming maakt het niet uit hoe oud uw diploma is. Er wordt dan vanuit gegaan dat u door te werken en door bij- en nascholing, uw kennis en vaardigheden heeft bijgehouden. Van u wordt wel verwacht dat u in uw herregistratieperiode een geaccrediteerde training professionele standaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) volgt. Deze training is dan onderdeel van, en telt mee voor de deskundigheidsbevordering in deze herregistratieperiode. Meer informatie over geaccrediteerde training professionele standaarden komt beschikbaar op deze website.

Als u op 31 december 2017 niet werkzaam bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming en zich wilt registreren, dan mag uw diploma niet ouder zijn dan 5 jaar. Als uw diploma ouder is dan 5 jaar op de datum waarop u uw registratie aanvraagt, dan moet u eerst aanvullende scholing volgen. Welke eisen aan deze aanvullende scholing worden gesteld, wordt in de loop van 2017 bekend.

Hoe oud mag de VOG zijn die ik nodig heb om mij te registreren?

Als u al vooraangemeld bent, heeft u al een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) moeten aanleveren. Als deze VOG op het moment dat u zich wilt registreren niet ouder is dan 5 jaar en 3 maanden, hoeft u geen nieuwe VOG te uploaden. Bent u niet vooraangemeld en wilt u zich voor het eerst registreren? Dan mag uw VOG niet ouder dan 3 maanden zijn.

SKJ biedt u een snelle, goedkopere service om uw VOG digitaal aan te vragen.

Waarom moet ik een VOG hebben?

Met een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) laat u zien dat uw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van uw functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Iedereen die zich in het Kwaliteitsregister Jeugd wil registreren, moet daarom een VOG overleggen. SKJ biedt u een snelle, goedkopere service om uw VOG digitaal aan te vragen.

Hoe lang is een registratie geldig?

Uw registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is 5 jaar geldig.

Kan ik mij als jeugd- en gezinsprofessional in meerdere registers inschrijven?

Ja, dat kan. De registratie als jeugd- en gezinsprofessional kan echter alleen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Wanneer u medisch professional bent in de jeugdhulp of jeugdbescherming, bent u waarschijnlijk al geregistreerd in het BIG-register. Het Kwaliteitsregister Jeugd en het BIG-register zijn beiden door de Jeugdwet erkend.  Bent u al BIG-geregistreerd dan hoeft u zich daarom niet ook nog bij SKJ te registreren.

Voor sommige beroepsgroepen bestaat er ook de mogelijkheid van registratie bij Registerplein. Als u werkzaamheden doet die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerd professional, dan is een registratie bij Registerplein niet voldoende. Of u zich (ook) bij Registerplein registreert is een persoonlijke keuze. Registerplein is door de Jeugdwet geen wettelijk erkend register, maar heeft voor u wellicht om andere redenen toch toevoegde waarde.

Wat is het verschil tussen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Registerplein?

Sommige beroepsgroepen hebben ook een beroepsregister bij Registerplein, bijvoorbeeld gezinshuisouders en sociaal werkers. Beroepsregistratie bij Registerplein heeft tot doel om te zorgen dat professionals over voldoende actuele deskundigheid beschikken voor het uitoefenen van hun vak. En ervoor te zorgen dat professionals continu bijleren, zodat zij over actuele deskundigheid blijven beschikken. Deze doelstelling is vergelijkbaar met die van SKJ.

In de Jeugdwet zijn alleen het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en het BIG-register erkend als beroepsregisters. Dit betekent dat, wanneer u bijvoorbeeld als gezinshuisouder of sociaal werker werkzaamheden doet die door een geregistreerde professional moeten worden gedaan, u zich (ook) moet registreren als jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ. Uw registratie in het beroepsregister bij Registerplein is voor de Jeugdwet dan niet voldoende.

Kan ik mij als zelfstandig werkend jeugdhulpprofessional ook registreren?

Ja. Als zzp’er bent u zelf werkgever en moet u volgens de wet verantwoorde hulp bieden en de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen. U beoordeelt zelf of u vakbekwaam en toegerust bent voor de hulp die u verleent. U gaat ook zelf na of u werkzaamheden uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd. Als dat zo is, dient u zich te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).