Wat moet ik doen als ik wil stoppen met de tijdelijke wegingsregeling?

Wanneer je wil stoppen met de TWR, kun je dat mailen naar SKJ. Let er hierbij op dat de termijn van je masterregistratie niet verloopt; deze vind je in Mijn SKJ. Zie hier de herregistratie-eisen voor de registratie master-orthopedagogen of -psychologen.

Moet ik het casus- en integraal reflectieverslag laten ondertekenen?

Voordat je het casusverslag en integraal reflectieverslag inlevert, dient deze door jou en je supervisor te worden ondertekend.

Ik ben langere tijd ziek geweest, wat nu?

Bent u bezig met het opleidingstraject tot postmaster via de tijdelijke wegingsregeling (twr), en ziet u aankomen dat u uw registratietermijn benoemd in uw studieadvies niet gaat halen, dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de beoordelingscommissie tot verlenging van de registratietermijn. Hierbij dient u ook een plan in te dienen waarin u beschrijft hoe u wel z.s.m. aan de eisen kunt gaan voldoen. Dit wordt dan beoordeeld door de commissie. Dit verzoek moet u minimaal een jaar voor de einddatum van uw registratietermijn (te vinden in uw studieadvies en Mijn SKJ) indienen. Indien u uitstel aanvraagt voor langer dan een half jaar, dient u een doktersverklaring mee te sturen. U kunt uw verzoek sturen aan: professionaliseringjeugdzorg@nvo.nl / registratiejeugdzorg@psynip.nl .

De scholing die ik heb gevolgd staat niet in het dropdown menu in mijn SKJ. Hoe kan dit?

U kunt alleen door NVO en NIP geaccrediteerde scholing, zoals vermeld in de (na)scholingsagenda, opvoeren in uw dossier. Wanneer de scholing wel geaccrediteerd is door NVO en NIP, maar niet in het dropdown menu staat, neemt u dan contact op met NVO of NIP.

Waar vind ik de formulieren die ik nodig heb om supervisie en werkervaring in te dienen?

De benodigde formulieren vindt u in uw SKJ dossier. Wanneer u een werkplek, werkervaring of een supervisietraject gaat toevoegen, kunt u hier de benodigde verklaring downloaden. Nadat u deze heeft ingevuld, kunt u de verklaring bij de betreffende activiteit uploaden in uw dossier.

Is er een maximale termijn voor werkonderbreking?

Hier staat geen specifieke termijn voor. Op het moment dat u werkloos raakt, dient u dit aan te geven in ‘Mijn SKJ’. Op het moment dat u weer een baan heeft, kunt u uw opleidingstraject vervolgen. U wordt niet bij voorbaat uitgesloten van verdere afronding van uw opleidingstraject. Uw nieuwe werkplek dient u ter beoordeling wel voor te leggen aan de commissie. Ook dit kan in Mijn SKJ. Werkonderbrekingen moeten dus worden doorgegeven, maar zolang u binnen de termijn aan de werkervaringseis kan voldoen, maakt het niet uit dat u een periode niet als orthopedagoog of psycholoog aan het werk bent geweest.

Mag supervisie ook in 2 trajecten?

Dit mag ook in 2 trajecten. Let er hierbij wel op dat u voldoende uren overhoudt om een traject te volgen waarbij u heldere leerdoelen kunt stellen en een reflectieverslag/supervisieverslag kunt schrijven. In overleg met uw supervisor kunt u bepalen wat een geschikt aantal uren is om een gedegen en kwalitatief goed supervisietraject in te gaan.

Ik ben werkloos, wat nu?

Op het moment dat u werkloos raakt, dient u deze wijziging door te geven in Mijn SKJ. Elke verandering in uw werksituatie kan namelijk gevolgen hebben voor uw opleidingstraject. U hoeft op dat moment echter niet direct te stoppen met uw opleidingstraject. Ook wordt uw registratietermijn niet automatisch verlengd. U heeft immers in totaal 5 jaar om aan alle eisen uit uw studieadvies te voldoen. Uw specifieke registratietermijn staat benoemd in uw studieadvies. Op het moment dat u wel weer een baan heeft op academisch niveau, kunt u uw traject vervolgen. In de tussentijd kunt u bijvoorbeeld wel alvast scholingen volgen.

Mocht u uiteindelijk zien aankomen dat u uw registratietermijn benoemd in uw studieadvies niet gaat halen, dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij de beoordelingscommissie tot verlenging van de registratietermijn. Hierbij dient u ook een plan in te dienen waarin u beschrijft hoe u wel z.s.m. aan de eisen kunt gaan voldoen. Dit wordt dan beoordeeld door de commissie. Dit verzoek moet u minimaal een half jaar voor de einddatum van uw registratietermijn (te vinden in uw studieadvies en Mijn SKJ) indienen.

Mag ik een VGCt traject gebruiken voor mijn twr-opleidingstraject?

Scholing die u volgt in het kader van uw VGCt-opleiding mag meetellen voor het opleidingstraject, mits geaccrediteerd (opgenomen in de NIP/NVO scholingsagenda). Let er wel op dat de commissie een maximum aanhoudt van 150 punten scholing over eenzelfde thema. Dat geldt ook voor cognitieve gedragstherapie. Let ook op dat uw supervisie gevolgd moet worden bij een NIP/NVO erkende supervisor.

Moet ik casusverslagen maken?

Het voldoen aan de eis van casus- en/of reflectieverslagen is een algemene eis die geldt voor iedereen, ook als dit niet staat vermeld in het studieadvies.

Psychologen
Aan het einde van het twr-opleidingstraject moet u 1 diagnostiekcasusverslag en 1 behandel/begeleidingsverslag (of een gecombineerde casus) indienen, vergezeld van een ingevuld beoordelingsformulier. Het staat de registratiecommissies vrij meer verslagen op te vragen wanneer daar aanleiding toe is. Voor nu van belang: de commissie toetst de casus aan het niveau waaraan een psycholoog op postmasterniveau moet kunnen voldoen. Wanneer u weinig ervaring heeft met het schrijven van dit soort verslagen kan het dus raadzaam zijn om gedurende het traject al enkele casusverslagen op te stellen en te bespreken met uw supervisor alvorens 1 casus in te dienen bij de commissie.

Documenten:

Orthopedagogen
Aan het einde van het twr-traject moet u 1 geïntegreerde gevalsbeschrijving (GGB) en 1 integraal reflectieverslag (IRV) indienen samen met een ingevulde supervisieverklaring waarop de supervisor akkoord gaat met beide verslagen. Beide verslagen worden door de registratiecommissie beoordeeld. Het staat de commissie vrij om vragen te stellen naar aanleiding van uw verslagen en/of om een aanvulling te vragen. Tevens heeft de registratiecommissie de mogelijkheid om een of beide verslagen af te keuren als deze niet voldoen aan de eisen en niet van voldoende niveau zijn. Pas als beide verslagen zijn goedgekeurd kunt u geregistreerd worden op postmasterniveau bij SKJ.

Documenten:

Hoe kan ik de gevolgde supervisie-uren aantonen?

Het is belangrijk om met uw supervisor (reflectieve) supervisiedoelen op te stellen, die u straks kunt verwerken in het aantonen van de gevolgde supervisie. Het is echter niet verplicht om deze vooraf ter beoordeling voor te leggen. Wanneer u een supervisietraject afrondt, kunt u een ondertekende supervisieverklaring uploaden in Mijn SKJ. Alleen de face-to-face contacturen tellen mee; de uren voor voorbereiding en verslaglegging niet.

Hoe weet ik of mijn supervisor erkend is door NIP of NVO?

De supervisie moet worden gevolgd bij een door NIP of NVO erkende supervisor.
Bij het NIP gaat het om supervisoren die zijn opgenomen in het bestand van supervisoren Kinder- en Jeugdpsycholoog. Raadpleeg hiervoor het supervisorenbestand op de website van het NIP. Het kan zijn dat u uw supervisor niet vindt in de lijst, maar dat hij of zij toch opgenomen is in het bestand. U kunt dit verifiëren door een mail te sturen aan info@psynip.nl met de naam en het registratienummer van uw supervisor.
Bij de NVO gaat het om supervisoren die zijn opgenomen in het bestand supervisor orthopedagoog generalist. Dit bestand kunt u vinden op de website van de NVO.
Is uw supervisor niet opgenomen in het bestand van supervisoren K&J NIP of NVO OG? Hij of zij kan het supervisorschap aanvragen bij NIP of NVO.

Kan ik zowel individuele als groepssupervisie volgen?

Ja, dat mag allebei. Groepssupervisie is wel aan regels verbonden. Zo mag een groep niet groter zijn dan 3 supervisanten. Tevens tellen niet alle uren volledig mee maar wordt er gebruik gemaakt van een rekenmodel. De supervisie moet worden gevolgd bij een door NIP of NVO erkende supervisor.

Individuele supervisie

  • 90 uur = 90 punten
  • 45 uur = 45 punten
  • 20 uur = 20 punten

Groepssupervisie 2 personen

  • 100 uur = 90 punten
  • 50 uur = 45 punten
  • 22 uur = 20 punten

Groepssupervisie 3 personen

  • 110 uur = 90 punten
  • 55 uur = 45 punten
  • 24 uur = 20 punten
Mag ik meerdere scholingen over hetzelfde onderwerp volgen?

Het doel voor deze registraties is een brede oriëntatie, dat geldt ook voor het volgen van scholingen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat u alle 480 uur besteedt aan scholingen op het gebied van EMDR of ADHD. De registratiecommissie raadt u aan om scholingen te volgens over diverse onderwerpen/domeinen. U mag maximaal 150 punten besteden aan scholing over hetzelfde onderwerp. Hiervoor is voldoende keuze.

Kan ik nog certificaten uit 2013 opvoeren voor mijn studieadvies?

Het is niet meer mogelijk om certificaten e.d. aan te leveren uit de periode van 2009-2013, aangezien alle studieadviezen reeds zijn gegeven.

Moet ik een studieplan maken?

Nee, voor de tijdelijke wegingsregeling hoeft u geen studieplan te maken en/of te laten beoordelen. Uiteraard kunt u voor uzelf wel een studieplan maken. Hiervoor is een algemeen voorbeeld beschikbaar.

Tellen punten voor herregistratie en literatuurstudie mee?

Alleen punten voor diagnostiek, behandeling en overige taakgebieden tellen mee voor het opleidingstraject in het kader van de tijdelijke wegingsregeling. De accreditatiepunten vindt u in de scholingsagenda.
Wat betreft de literatuurstudie is het voor deze regeling voldoende als u bij het afronden van uw opleidingstraject (digitaal) een literatuurverklaring ondertekent. Er wordt ervan uitgegaan dat u gedurende het traject uw vakliteratuur heeft bijgehouden.

Hoe kan ik gevolgde scholing aantonen?

Belangrijk is om de certificaten te bewaren, zodat je de scholing kunt uploaden in Mijn SKJ. Scholingen worden niet automatisch door de opleider aan uw dossier toegevoegd. Bij het invoeren van scholingen in Mijn SKJ worden de accreditatiepunten uit de scholingsagenda overgenomen.

Moet ik geaccrediteerde scholing volgen?

Ja, de scholing die u volgt dient geaccrediteerde scholing te zijn. SKJ verwijst hierbij naar de door NIP en NVO geaccrediteerde scholing, zoals vermeld in de scholingsagenda. In totaal moet het aantal scholingspunten uitkomen op 480, waarvan tenminste 160 punten diagnostiek en 160 behandeling/begeleiding. In uw studieadvies staat hoeveel punten u daarvan nog moet behalen. Gevolgde scholingen kunt u uploaden in uw Mijn SKJ. Bewaar certificaten van gevolgde scholingen dus altijd goed!

Welke werkzaamheden vallen onder diagnostiek en behandeling?

Zie voor inzicht in de taakgebieden diagnostiek en behandeling Leidraad taakgebieden.

Moet ik tussentijds informatie doorgeven over mijn werkplek of werkervaring?

Veranderingen in uw werksituatie dient u altijd door te geven. Dit kan namelijk invloed hebben op uw opleidingstraject. Werkt u nog op dezelfde werkplek als waar u ten tijde van uw aanvraag werkte (en dus de werkplek die bij ons bekend is), dan kunt u de nog vereiste uren werkervaring gewoon verder opbouwen op basis van uw studieadvies. Bent u van werkplek veranderd, of heeft u naast uw huidige werkplek een aanvullende werkplek, dan moet u deze werkplek tussentijds laten beoordelen. Dit kunt u doen door in Mijn SKJ uw nieuwe werkplek in te voeren.

Ik heb een vraag over de twr

NIP of NVO blijven u, ook nu uw persoonlijk dossier (twr) is verhuisd naar SKJ, adviseren over alle inhoudelijke zaken met betrekking tot het twr-opleidingstraject. Neem bij vragen contact op met het NIP: registratiejeugdzorg@psynip.nlof de NVO: professionaliseringjeugdzorg@nvo.nl.

Word ik ook automatisch geregistreerd bij NIP of NVO na afronding van het opleidingstraject?

Nee, u wordt niet automatisch bij NIP of NVO geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist. Wanneer u naast uw SKJ-registratie ook uw verenigingsregistratie wilt aanvragen, kunt u zich melden bij NIP of NVO zodra u op postmasterniveau geregistreerd staat bij SKJ.
Werkt u uitsluitend in de jeugdhulp, vallend onder de Jeugdwet, dan is dubbele registratie niet nodig – het mag uiteraard wel. Dit is een persoonlijke keuze.
Naast uw verenigingsregistratie kunt u ook lid worden van uw beroepsvereniging. Voor meer informatie over de voordelen van lidmaatschap zie de websites van NVO en NIP, of de betreffende pagina’s voor pedagogen en psychologen op deze website.

Hoe lang duurt het voor ik geregistreerd word na het afronden van mijn opleidingstraject?

Zodra u alle benodigde informatie heeft aangeleverd in Mijn SKJ zal uw aanvraag eerst door de registratiecommissie van NVO of NIP worden beoordeeld. Hiervoor krijgt de commissie 3 maanden de tijd. De duur is afhankelijk van het aantal aanvragen die in die periode worden ingediend. Zodra uw aanvraag als voldoende is beoordeeld, wordt u bij SKJ geregistreerd als kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of postmaster-orthopedagoog SKJ.

Hoe kan ik mijn dossier afronden als ik helemaal klaar ben?

Wanneer u aan alle eisen heeft voldaan uit uw studieadvies (inclusief de casus- en reflectieverslagen) kunt u alle benodigde stukken uploaden in Mijn SKJ. Onderaan in uw dossier verschijnt een button waarmee u uw dossier kunt indienen. Uw dossier wordt door de registratiecommissies bij NVO of NIP beoordeeld. Hiervoor staat een termijn van 3 maanden. Als u aan alle eisen uit uw studieadvies heeft voldaan en uw casus- en reflectieverslag als voldoende zijn beoordeeld, kunt u geregistreerd worden op postmasterniveau bij SKJ.