Wat moet ik doen als ik wil stoppen met de tijdelijke wegingsregeling?

Wanneer je wil stoppen met de TWR, kan je dat mailen naar SKJ. Let er hierbij op dat de termijn van je masterregistratie niet verloopt; deze vind je in Mijn SKJ. Zie hier de herregistratie-eisen voor de registratie master-orthopedagogen of -psychologen.

Moet ik het casus- en integraal reflectieverslag laten ondertekenen?

Voordat je het casusverslag en integraal reflectieverslag inlevert, dient deze door jou en je supervisor te worden ondertekend.

Ik ben langere tijd ziek geweest, wat nu?

Klik hier voor meer informatie voor:

Ben je bezig met het opleidingstraject tot postmaster via de tijdelijke wegingsregeling (twr), en zie je aankomen dat jouw registratietermijn benoemd in je studieadvies niet gaat halen, dan kun je een gemotiveerd verzoek indienen bij de beoordelingscommissie tot verlenging van de registratietermijn. Hierbij dien je ook een plan in te dienen waarin je beschrijft hoe je wel z.s.m. aan de eisen kunt gaan voldoen. Dit wordt dan beoordeeld door de commissie. Indien je uitstel aanvraagt voor langer dan een half jaar, dien je een doktersverklaring mee te sturen. Je kan jouw verzoek sturen aan: professionaliseringjeugdzorg@nvo.nl / registratiejeugdzorg@psynip.nl.

De scholing die ik heb gevolgd staat niet in het dropdown menu in mijn SKJ. Hoe kan dit?

Je kan alleen door NVO en NIP geaccrediteerde scholing, zoals vermeld in de (na)scholingsagenda, opvoeren in jouw dossier. Wanneer de scholing wel geaccrediteerd is door NVO en NIP, maar niet in het dropdown menu staat, neem je contact op met NVO of NIP.

Waar vind ik de formulieren die ik nodig heb om supervisie en werkervaring in te dienen?

De benodigde formulieren vind je in jouw SKJ dossier. Wanneer je een werkplek, werkervaring of een supervisietraject gaat toevoegen, kan je hier de benodigde verklaring downloaden. Nadat je deze hebt ingevuld, kan je de verklaring bij de betreffende activiteit uploaden in jouw dossier.

Is er een maximale termijn voor werkonderbreking?

Hier staat geen specifieke termijn voor. Op het moment dat je werkloos raakt, dien je dit aan te geven in ‘Mijn SKJ’. Op het moment dat je weer een baan hebt, kan je je opleidingstraject vervolgen. Je wordt niet bij voorbaat uitgesloten van verdere afronding van jouw opleidingstraject. Jouw nieuwe werkplek dien je ter beoordeling wel voor te leggen aan de commissie. Ook dit kan in Mijn SKJ. Werkonderbrekingen moeten dus worden doorgegeven, maar zolang je binnen de termijn aan de werkervaringseis kan voldoen, maakt het niet uit dat je een periode niet als orthopedagoog of psycholoog aan het werk bent geweest.

Mag supervisie ook in 2 trajecten?

Dit mag ook in 2 trajecten. Let er hierbij wel op dat je voldoende uren overhoudt om een traject te volgen waarbij je heldere leerdoelen kunt stellen en een reflectieverslag/supervisieverslag kunt schrijven. In overleg met jouw supervisor kan je bepalen wat een geschikt aantal uren is om een gedegen en kwalitatief goed supervisietraject in te gaan.

Ik ben werkloos, wat nu?

Op het moment dat je werkloos raakt, dien je deze wijziging door te geven in Mijn SKJ. Elke verandering in jouw werksituatie kan namelijk gevolgen hebben voor je opleidingstraject. Je hoeft op dat moment echter niet direct te stoppen met jouw opleidingstraject. Ook wordt je registratietermijn niet automatisch verlengd. Je hebt immers in totaal 5 jaar om aan alle eisen uit jouw studieadvies te voldoen. Je specifieke registratietermijn staat benoemd in jouw studieadvies. Op het moment dat je wel weer een baan hebt op academisch niveau, kan je jouw traject vervolgen. In de tussentijd kan je bijvoorbeeld wel alvast scholingen volgen.

Mocht je uiteindelijk zien aankomen dat je je registratietermijn benoemd in jouw studieadvies niet gaat halen, dan kan je een gemotiveerd verzoek indienen bij de beoordelingscommissie tot verlenging van de registratietermijn. Hierbij dien je ook een plan in te dienen waarin je beschrijft hoe je wel z.s.m. aan de eisen kunt gaan voldoen. Dit wordt dan beoordeeld door de commissie. Dit verzoek moet je minimaal een half jaar voor de einddatum van jouw registratietermijn (te vinden in je studieadvies en Mijn SKJ) indienen.

Mag ik een VGCt traject gebruiken voor mijn twr-opleidingstraject?

Scholing die je volgt in het kader van uw VGCt-opleiding mag meetellen voor het opleidingstraject, mits geaccrediteerd (opgenomen in de NIP/NVO scholingsagenda). Let er wel op dat de commissie een maximum aanhoudt van 150 punten scholing over eenzelfde thema. Dat geldt ook voor cognitieve gedragstherapie. Let ook op dat jouw supervisie gevolgd moet worden bij een NIP/NVO erkende supervisor.

Moet ik casusverslagen maken?

Het voldoen aan de eis van casus- en/of reflectieverslagen is een algemene eis die geldt voor iedereen, ook als dit niet staat vermeld in het studieadvies.

Psychologen
Aan het einde van het twr-opleidingstraject moet je 1 diagnostiekcasusverslag en 1 behandel/begeleidingsverslag (of een gecombineerde casus) indienen, vergezeld van een ingevuld beoordelingsformulier. Het staat de registratiecommissies vrij meer verslagen op te vragen wanneer daar aanleiding toe is. Voor nu van belang: de commissie toetst de casus aan het niveau waaraan een psycholoog op postmasterniveau moet kunnen voldoen. Wanneer je weinig ervaring hebt met het schrijven van dit soort verslagen kan het dus raadzaam zijn om gedurende het traject al enkele casusverslagen op te stellen en te bespreken met je supervisor alvorens 1 casus in te dienen bij de commissie.

Documenten:

Orthopedagogen
Aan het einde van het twr-traject moet je 1 geïntegreerde gevalsbeschrijving (GGB) en 1 integraal reflectieverslag (IRV) indienen samen met een ingevulde supervisieverklaring waarop de supervisor akkoord gaat met beide verslagen. Beide verslagen worden door de registratiecommissie beoordeeld. Het staat de commissie vrij om vragen te stellen naar aanleiding van jouw verslagen en/of om een aanvulling te vragen. Tevens heeft de registratiecommissie de mogelijkheid om een of beide verslagen af te keuren als deze niet voldoen aan de eisen en niet van voldoende niveau zijn. Pas als beide verslagen zijn goedgekeurd kan je geregistreerd worden op postmasterniveau bij SKJ.

Documenten:

Hoe kan ik de gevolgde supervisie-uren aantonen?

Het is belangrijk om met je supervisor (reflectieve) supervisiedoelen op te stellen, die je straks kunt verwerken in het aantonen van de gevolgde supervisie. Het is echter niet verplicht om deze vooraf ter beoordeling voor te leggen. Wanneer je een supervisietraject afrondt, kan je een ondertekende supervisieverklaring uploaden in Mijn SKJ. Alleen de face-to-face contacturen tellen mee; de uren voor voorbereiding en verslaglegging niet.

Hoe weet ik of mijn supervisor erkend is door NIP of NVO?

De supervisie moet worden gevolgd bij een door NIP of NVO erkende supervisor.
Bij het NIP gaat het om supervisoren die zijn opgenomen in het bestand van supervisoren Kinder- en Jeugdpsycholoog. Raadpleeg hiervoor het supervisorenbestand op de website van het NIP. Het kan zijn dat je jouw supervisor niet vindt in de lijst, maar dat hij of zij toch opgenomen is in het bestand. Je kan dit verifiëren door een mail te sturen aan info@psynip.nl met de naam en het registratienummer van je supervisor.
Bij de NVO gaat het om supervisoren die zijn opgenomen in het bestand supervisor orthopedagoog generalist. Dit bestand kan je vinden op de website van de NVO.
Is je supervisor niet opgenomen in het bestand van supervisoren K&J NIP of NVO OG? Hij of zij kan het supervisorschap aanvragen bij NIP of NVO.

Kan ik zowel individuele als groepssupervisie volgen?

Ja, dat mag allebei. Groepssupervisie is wel aan regels verbonden. Zo mag een groep niet groter zijn dan 3 supervisanten. Tevens tellen niet alle uren volledig mee maar wordt er gebruik gemaakt van een rekenmodel. De supervisie moet worden gevolgd bij een door NIP of NVO erkende supervisor.

Individuele supervisie

  • 90 uur = 90 punten
  • 45 uur = 45 punten
  • 20 uur = 20 punten

Groepssupervisie 2 personen

  • 100 uur = 90 punten
  • 50 uur = 45 punten
  • 22 uur = 20 punten

Groepssupervisie 3 personen

  • 110 uur = 90 punten
  • 55 uur = 45 punten
  • 24 uur = 20 punten
Mag ik meerdere scholingen over hetzelfde onderwerp volgen?

Het doel voor deze registraties is een brede oriëntatie, dat geldt ook voor het volgen van scholingen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je alle 480 uur besteedt aan scholingen op het gebied van EMDR of ADHD. De registratiecommissie raadt je aan om scholingen te volgens over diverse onderwerpen/domeinen. Je mag maximaal 150 punten besteden aan scholing over hetzelfde onderwerp. Hiervoor is voldoende keuze.

Kan ik nog certificaten uit 2013 opvoeren voor mijn studieadvies?

Het is niet meer mogelijk om certificaten e.d. aan te leveren uit de periode van 2009-2013, aangezien alle studieadviezen reeds zijn gegeven.

Moet ik een studieplan maken?

Nee, voor de tijdelijke wegingsregeling hoef je geen studieplan te maken en/of te laten beoordelen. Uiteraard kan je voor jezelf wel een studieplan maken. Hiervoor is een algemeen voorbeeld beschikbaar.

Tellen punten voor herregistratie en literatuurstudie mee?

Alleen punten voor diagnostiek, behandeling en overige taakgebieden tellen mee voor het opleidingstraject in het kader van de tijdelijke wegingsregeling. De accreditatiepunten vind je in de scholingsagenda.
Wat betreft de literatuurstudie is het voor deze regeling voldoende als je bij het afronden van jouw opleidingstraject (digitaal) een literatuurverklaring ondertekent. Er wordt ervan uitgegaan dat je gedurende het traject jouw vakliteratuur hebt bijgehouden.

Hoe kan ik gevolgde scholing aantonen?

Belangrijk is om de certificaten te bewaren, zodat je de scholing kunt uploaden in Mijn SKJ. Scholingen worden niet automatisch door de opleider aan jouw dossier toegevoegd. Bij het invoeren van scholingen in Mijn SKJ worden de accreditatiepunten uit de scholingsagenda overgenomen.

Moet ik geaccrediteerde scholing volgen?

Ja, de scholing die je volgt dient geaccrediteerde scholing te zijn. SKJ verwijst hierbij naar de door NIP en NVO geaccrediteerde scholing, zoals vermeld in de scholingsagenda. In totaal moet het aantal scholingspunten uitkomen op 480, waarvan tenminste 160 punten diagnostiek en 160 behandeling/begeleiding. In jouw studieadvies staat hoeveel punten je daarvan nog moet behalen. Gevolgde scholingen kan je uploaden in jouw Mijn SKJ. Bewaar certificaten van gevolgde scholingen dus altijd goed!

Welke werkzaamheden vallen onder diagnostiek en behandeling?

Zie voor inzicht in de taakgebieden diagnostiek en behandeling Leidraad taakgebieden.

Moet ik tussentijds informatie doorgeven over mijn werkplek of werkervaring?

Veranderingen in jouw werksituatie dien je altijd door te geven. Dit kan namelijk invloed hebben op jouw opleidingstraject. Werk je nog op dezelfde werkplek als waar je ten tijde van jouw aanvraag werkte (en dus de werkplek die bij ons bekend is), dan kan je de nog vereiste uren werkervaring gewoon verder opbouwen op basis van jouw studieadvies. Ben je van werkplek veranderd, of heb je naast jouw huidige werkplek een aanvullende werkplek, dan moet je deze werkplek tussentijds laten beoordelen. Dit kan je doen door in Mijn SKJ jouw nieuwe werkplek in te voeren.

Ik heb een vraag over de twr

NIP of NVO blijven je, ook nu jouw persoonlijk dossier (twr) is verhuisd naar SKJ, adviseren over alle inhoudelijke zaken met betrekking tot het twr-opleidingstraject. Neem bij vragen contact op met het NIP  of de NVO.

Word ik ook automatisch geregistreerd bij NIP of NVO na afronding van het opleidingstraject?

Nee, je wordt niet automatisch bij NIP of NVO geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist. Wanneer je naast jouw SKJ-registratie ook je verenigingsregistratie wilt aanvragen, kan je je melden bij NIP of NVO zodra je op postmasterniveau geregistreerd staat bij SKJ.
Werk je uitsluitend in de jeugdhulp, vallend onder de Jeugdwet, dan is dubbele registratie niet nodig – het mag uiteraard wel. Dit is een persoonlijke keuze.
Naast je verenigingsregistratie kan je ook lid worden van jouw beroepsvereniging. Voor meer informatie over de voordelen van lidmaatschap zie de websites van NVO en NIP, of de betreffende pagina’s voor pedagogen en psychologen op deze website.

Hoe lang duurt het voor ik geregistreerd word na het afronden van mijn opleidingstraject?

Zodra je alle benodigde informatie hebt aangeleverd in Mijn SKJ zal jouw aanvraag eerst door de registratiecommissie van NVO of NIP worden beoordeeld. Hiervoor krijgt de commissie 3 maanden de tijd. De duur is afhankelijk van het aantal aanvragen die in die periode worden ingediend. Zodra jouw aanvraag als voldoende is beoordeeld, word je bij SKJ geregistreerd als kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of postmaster-orthopedagoog SKJ.

Hoe kan ik mijn dossier afronden als ik helemaal klaar ben?

Wanneer je aan alle eisen hebt voldaan uit jouw studieadvies (inclusief de casus- en reflectieverslagen) kan je alle benodigde stukken uploaden in Mijn SKJ. Onderaan in jouw dossier verschijnt een button waarmee je jouw dossier kunt indienen. Jouw dossier wordt door de registratiecommissies bij NVO of NIP beoordeeld. Hiervoor staat een termijn van 3 maanden. Als je aan alle eisen uit jouw studieadvies hebt voldaan en jouw casus- en reflectieverslag als voldoende zijn beoordeeld, kan je geregistreerd worden op postmasterniveau bij SKJ.