Hoe dien ik een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma (voorheen inwerkprogramma) in?

Via het werkgeversaccount kan je een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma indienen.

Lees meer: Praktijkprogramma (inwerkprogramma)

Waar zijn de voorwaarden van het praktijkprogramma te vinden?

We maken (een klein) onderscheid tussen het praktijkprogramma (inwerkprogramma) voor wo-opgeleide en hbo-opgeleide professionals.

Voor meer informatie: Praktijkprogramma (inwerkprogramma).

Welke werkzaamheden mogen alleen door een geregistreerde professional worden uitgevoerd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat uitgelegd welke werkzaamheden alleen door een geregistreerde professional kunnen worden uitgevoerd. Je kunt, eventueel samen met je werkgever, bepalen of je zulke werkzaamheden doet. Als je als zelfstandige werkt, beoordeel je dit zelf.

Zie hier wie zich moet registreren en lees hier meer over het inzetten van een (niet-)geregistreerd professional.

Moet een vaktherapeut SKJ-geregistreerd zijn?

Dat hangt ervan af. Een vaktherapeut die werkzaam is als (vrijgevestigde) vaktherapeut hoeft en kan zich niet registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Deze vaktherapeut kan wel worden ingezet op basis van de ‘tenzij-bepaling’ uit de Jeugdwet: als men aannemelijk kan maken dat de kwaliteit van hulp niet nadelig wordt beïnvloed of dat deze juist gediend is met de inzet van een andere professional. Een manier om dit aannemelijk te maken, en de specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te onderbouwen, is registratie in het Register Vaktherapie. Kan aannemelijk gemaakt worden, dat de kwaliteit van hulp niet nadelig wordt beïnvloed of juist gediend is bij het inzetten van een vaktherapeut, dan kan deze vaktherapeut ook ingezet worden bij complexe problematiek. Lees meer op de website van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen).

Een als vaktherapeut opgeleide professional die werkzaam is als jeugd- en gezinsprofessional (dus níet als vaktherapeut) moet wél SKJ-geregistreerd zijn.

Is het noodzakelijk om als zelfstandige jeugdhulpverlener aangesloten te zijn bij een onafhankelijke door VWS erkende geschillencommissie?

In het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is een klachtenregeling verplicht voor alle aanbieders in de zorg, inclusief zzp-ers. Echter, op professionals die uitsluitend hulp verlenen die onder de reikwijdte van de Jeugdwet valt, is deze wet niet van toepassing. Zoals op de website van de Rijksoverheid te lezen is, geldt de wet niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (JW).

Er kan immers tegen iedere bij SKJ geregistreerde professional, ook zzp-ers, een tuchtklacht ingediend worden. Er is echter wel verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht. De tuchtrechter toetst of het handelen waarover wordt geklaagd, strookt met de professionele standaard van de beroepsgroep waartoe de zorgaanbieder behoort. In het klachtrecht kan een klager over de professional klagen, maar ook bijvoorbeeld over het feit dat er geen parkeerplaats is nabij de locatie of geen invalidentoilet. In het laatste geval leent de klacht zich niet voor tuchtrechtelijke behandeling. De cliënt zou dan teleurgesteld kunnen zijn als hij om die reden geen gehoor vindt bij het tuchtcollege van SKJ. Met betrekking tot de niet vakinhoudelijke klachten is het dus aan de zorgaanbieder of hij/zij gebruik wil maken van een geschillencommissie.

Lees meer:

Moeten professionals die werken in een wijkteam waar hulp verleend wordt aan mensen van alle leeftijden zich ook registreren?

Professionals die toeleiden naar jeugdhulp en jeugdbescherming of de toegang hiertoe vormen, moeten in beginsel geregistreerde professionals zijn. Wie werkt in een wijkteam, maar niet met kinderen of jongeren, hoeft zich niet te registreren. Als de professional werkt met alle doelgroepen, dan is beroepsregistratie wel nodig.

Ik wil mijn professional inzetten bij een andere organisatie in jeugdhulp of jeugdbescherming. Wat moet ik doen?

In dat geval kan de professional gewoon geregistreerd blijven. Het gaat om de werkzaamheden die de professional uitvoert en de verantwoordelijkheden die hij of zij draagt. Het maakt niet uit binnen welke organisatie dat gebeurt.

Zijn de registratiekosten eenmalig?

Nee, registratie is voor de duur van 5 jaar, maar er zijn jaarlijks registratiekosten.

Wanneer kan een niet-geregistreerde professional worden ingezet?

Er is een aantal situaties waarin werk kan worden toebedeeld aan niet-geregistreerde professionals. Bijvoorbeeld:

 • als er sprake is van een voorspelbare situatie en een veilige omgeving, waarbij de risico’s zijn in te schatten
 • als het werkzaamheden op mbo-niveau betreft
 • in een opleidingssituatie (dan werk je onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd professional)
 • de tenzij-regeling: als het noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp (bijvoorbeeld paramedici, die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 34, en vaktherapeuten)

Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kan je (samen met je werkgever of met de gemeente) afwegen of het uitgevoerde werk om registratie vraagt.

Voor alle professionals – geregistreerd of niet – geldt dat zij vakbekwaam moeten zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.

Wat betekenen de buttons achter de professional in je account?

In je werkgeversaccount zie je welke professionals hebben aangegeven bij je organisatie in dienst te zijn. Achter hun naam kan je één van de hieronder staande buttons zien:

 • verder met registratie: medewerker heeft een account aangemaakt in Mijn SKJ maar nog geen volledige registratieaanvraag gedaan
 • start registratie: medewerker heeft een account aangemaakt
 • geregistreerd (grijs): medewerker is geregistreerd
 • geregistreerd (rood): medewerker heeft een herregistratieaanvraag ingediend
 • herregistratie ingediend: medewerker heeft een herregistratieaanvraag ingediend
 • afgekeurd: dit kan betekenen dat de registratie-aanvraag van je medewerker niet is ingewilligd. Vaker echter betekent het dat de medewerker een aanvraag op een onjuist opleidingsniveau heeft gedaan, en dat hij of zij is gevraagd een nieuwe aanvraag te doen.
 • wacht op controle: het dossier is volledig ingediend en in behandeling bij SKJ
 • bijgekomen: werknemer is toegevoegd aan je werkgeversaccount
 • verlaten: werknemer is verwijderd uit je werkgeversaccount
 • verlopen registratie: de registratiedatum is verlopen, en je werknemer is niet meer geregistreerd
Het e-mailadres van mijn organisatie is veranderd

Verandert het e-mailadres van jouw werknemers, bijvoorbeeld doordat de naam van jouw organisatie is veranderd, attendeer je medewerkers er dan op dat zij zelf het e-mailadres moeten wijzigen in Mijn SKJ. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de professionals om ervoor te zorgen dat zij een correct e-mailadres invoeren.

Ik heb niet-geregistreerde professionals in dienst. Mag dat?

Werk moet worden toegedeeld volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling.

De aard van het werk is bepalend voor de vraag of het aan een geregistreerde of aan een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar moet of kan worden toegedeeld. Is het door de toepassing van de norm van de verantwoorde werktoedeling niet meer mogelijk werk toe te delen aan een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar? Dan zal de organisatie moeten bekijken welke gevolgen dat heeft.

Het kan betekenen dat die niet-geregistreerde werknemer een ander takenpakket krijgt. Het het kan ook zijn dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd.

Kan ik met het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker aan de slag in de jeugdhulp?

Ja, dat kan. Te allen tijde geldt dat de werkgever in acht moet nemen dat jouw kennis en vaardigheden passen bij de taken die aan jou worden toebedeeld.

Wat betekent de norm van verantwoorde werktoedeling voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming?

Aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming zijn vrijgevestigde professionals of werkgevers met professionals in dienst met verschillende achtergronden (kennisgebieden, bekwaamheidsniveaus, etc.).

Bij het toedelen moeten zij afwegen welke taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden zij neerleggen bij welke professional. Daarbij moeten zij de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen. Het Kwaliteitskader Jeugd is daarbij een leidraad.

Wat is de norm van verantwoorde werktoedeling?

De norm van de verantwoorde werktoedeling is opgenomen in het Besluit Jeugdwet. De norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming (gecertificeerde instellingen) tot:

 1. het in beginsel werken met geregistreerde professionals;
 2. het toedelen van taken aan professionals rekening houdend met hun specifieke kennis en vaardigheden;
 3. het ervoor zorgen dat geregistreerde professionals kunnen werken volgens de voor hen geldende professionele standaard.

In de Jeugdwet staat dat alle aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming de norm moeten toepassen. De norm draagt eraan bij dat kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers verantwoorde hulp krijgen. Uitgangspunt is dat professionals geregistreerd zijn, tenzij de aanbieder aannemelijk kan maken dat de inzet van een niet-geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit van de hulp of aannemelijk kan maken dat de inzet van een niet-geregistreerde professional noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp (Besluit Jeugdwet, artikel 5.1.1. lid 2).

Waarom het Kwaliteitsregister Jeugd?

Volgens de norm verantwoorde werktoedeling zijn jeugdhulp-instellingen verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd, dat beheerd wordt door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ).

Kunnen gemeenten aanvullende eisen stellen naast de eis van beroepsregistratie?

De norm van de verantwoorde werktoedeling gaat ervan uit dat aanbieders en werkgevers op een verantwoorde manier werkzaamheden toedelen, zodat de kwaliteit van de geleverde hulp goed is. Onderdeel van de norm is het werken met geregistreerde professionals. Ook gemeenten moeten de norm toepassen bij de toegang naar jeugdhulp en jeugdbescherming.

‘Kwaliteit’ is echter breder dan het werken met geregistreerde professionals. In hoofdstuk 2 van de Jeugdwet staan kwaliteitsbepalingen voor gemeenten. Deze bepalingen bieden gemeenten houvast om een breder kwaliteitsbeleid te voeren, bijvoorbeeld waar het gaat om informatie-uitwisseling of om de kwaliteit zoals ervaren door de cliënt (cliënttevredenheid). Zie ook de factsheet Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders.

Mag ik alleen werkzaamheden verrichten waarvoor ik ben opgeleid?

Ja, je mag alleen het werk doen waarvoor je bent opgeleid. Voor al het werk dat je krijgt opgedragen moet je vakbekwaam zijn.

Sinds 2015 geldt de norm van de verantwoorde werktoedeling. Die bepaalt dat werkgevers bij het toedelen van taken rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van de professional. Overigens geldt dit voor alle professionals, geregistreerd of ongeregistreerd.

Voor werk dat je doet kun je, in geval van een tuchtklacht, tuchtrechtelijk verantwoordelijk gehouden worden. Ook al ben je daar niet voor opgeleid. Als dit gebeurt, kan je contact opnemen met je beroepsvereniging. Je kunt je ook wenden tot de Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg (BMJ Jeugdzorg).

Hoe zit het met registratie bij andere registers?

In het besluit Jeugdwet wordt uitgegaan van registratie in artikel 3 Wet BIG of registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd. Er bestaan, naast het Kwaliteitsregister Jeugd en het BIG-register, diverse andere beroepsregisters. Zij vervullen allemaal een rol in de (continue) professionalisering van de beroepsgroepen die zij bedienen en hebben daarmee een waardevolle rol en functie.

Wat betreft een aantal specifieke beroepsgroepen gelden de volgende noties:

 • Specialisten die een registratie hebben op grond van artikel 14 wet BIG (waaronder psychiaters of klinisch psychologen), zijn ook geregistreerd op grond van artikel 3 wet BIG. Daarmee zijn zij dus geregistreerde professionals in het kader van het Besluit Jeugdwet.
 • Professionals met een registratie artikel 34 in het BIG register (paramedici) en ook de vaktherapeuten kunnen worden ingezet voor het verlenen van jeugdhulp op basis van de ‘tenzij-regeling’. Dit betekent dat zij kunnen worden ingezet op grond van hun expertise, die noodzakelijk is voor de kwaliteit van de te geven jeugdhulp. Zij hoeven zich dus niet te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Fysiotherapeuten zijn artikel 3 BIG geregistreerd. Zij zijn door de wetgever echter buiten de definitie van ‘geregistreerde professional’ in de Jeugdwet geplaatst (zie: wat verstaat de Jeugdwet onder registratie). Zij kunnen op basis van hun specifieke expertise net zoals de paramedici met een artikel 34 registratie ingezet worden op basis van de tenzij-regeling. Het toedelen van werk aan fysiotherapeuten is noodzakelijk voor de kwaliteit van hulp gezien hun specifieke expertise.
 • Kinder- en jeugdpsychologen NIP en NVO orthopedagogen-generalist zijn in de regeling Jeugdwet erkend als gekwalificeerd gedragswetenschapper en zijn o.a. bevoegd om instemmingsverklaringen af te geven in het kader van de gesloten jeugdhulp.
Wat is een geregistreerde professional?

Geregistreerde professionals zijn opgenomen in een beroepsregister. Een professional wordt alleen in een beroepsregister opgenomen als hij of zij voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Geregistreerde professionals werken continu aan hun professionele ontwikkeling door het regelmatig volgen van na- en bijscholing en door reflectie op het eigen handelen. Zij verbinden zich aan de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf aan goede professionals stelt, zoals een beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Beroepsregistratie draagt hiermee bij aan de kwaliteit van de hulpverlening.