Is het noodzakelijk om als zelfstandige jeugdhulpverlener aangesloten te zijn bij een onafhankelijke door VWS erkende geschillencommissie?

In het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is een klachtenregeling verplicht voor alle aanbieders in de zorg, inclusief zzp-ers. Echter, op professionals die uitsluitend hulp verlenen die onder de reikwijdte van de Jeugdwet valt, is deze wet niet van toepassing. Zoals op de website van de Rijksoverheid te lezen is, geldt de wet niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (JW).

Er kan immers tegen iedere bij SKJ geregistreerde professional, ook zzp-ers, een tuchtklacht ingediend worden. Er is echter wel verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht. De tuchtrechter toetst of het handelen waarover wordt geklaagd, strookt met de professionele standaard van de beroepsgroep waartoe de zorgaanbieder behoort. In het klachtrecht kan een klager over de professional klagen, maar ook bijvoorbeeld over het feit dat er geen parkeerplaats is nabij de locatie of geen invalidentoilet. In het laatste geval leent de klacht zich niet voor tuchtrechtelijke behandeling. De cliënt zou dan teleurgesteld kunnen zijn als hij om die reden geen gehoor vindt bij het tuchtcollege van SKJ. Met betrekking tot de niet vakinhoudelijke klachten is het dus aan de zorgaanbieder of hij/zij gebruik wil maken van een geschillencommissie.

Lees meer: