Voortgangsbericht moderniseren tuchtrecht

Vernieuwing tucht
Sinds begin van dit jaar is de projectgroep ‘vernieuwing tucht’ aan de slag. De projectgroep – voorgezeten door het SKJ en BPSW – is voortgekomen uit het onderzoeksrapport dat het Nivel in november 2020 heeft gepubliceerd. Het idee is middels een pilot voor de beroepsgroep Jeugd- en gezinsprofessionals te onderzoeken of het mogelijk is om het huidige tuchtrecht om te buigen naar een vorm waarin ‘leren’ en ‘goede zorg’ centraal staan. Inmiddels zijn er mooie stappen gemaakt. Er is een drietal werkgroepen ingericht, waarin naast medewerkers van SKJ en BPSW ook vele andere betrokkenen zitting hebben genomen: medewerkers van werkgevers, cliëntvertegenwoordigers, voorzitters van de tuchtcolleges, beroepsgenoten, enzovoorts.

De werkgroepen houden zich bezig met de volgende onderwerpen: het inrichten van het nieuwe voorportaal, de invulling van de zogenaamde Commissie van Consultatie en de uitrol (en de voorwaarden daarvoor) van de pilot. De tussentijdse bevindingen zijn onlangs toegelicht in een bijeenkomst met alle werkgroepen.

Pilot
In de pilot worden klachten over het handelen van een SKJ-geregistreerde professional niet meer per definitie behandeld door het tuchtcollege, maar vooral in de vorm van professionele consultatie. De gedachte daarachter is de klachtprocedure minder juridisch te maken en in plaats daarvan meer het ‘goede gesprek’ te voeren over wat in een specifieke situatie goed professioneel handelen is. Uiteindelijk moet dat leiden tot het hogere doel, betere zorg. De professionele standaard (beroepscode en professionele richtlijnen) blijft uiteraard de grondslag voor toetsing van het handelen. Verwacht wordt dat de pilot ‘vernieuwing tucht’ eind van dit kalenderjaar gaat starten.

De resultaten en evaluaties worden eind eerste kwartaal van 2022 verwacht.

Zie hier het eerdere voortgangsbericht moderniseren tuchtrecht voor jeugd- en gezinsprofessionals (juni)