Wijziging Tuchtreglement en Wrakingsprotocol SKJ

Toelichting op het Tuchtreglement versie 1.4 en het Wrakingsprotocol versie 1.3 

Het Tuchtreglement en Wrakingsprotocol van de colleges van SKJ zijn met ingang van 23 november 2020 gewijzigd. De meest fundamentele wijzigingen staan hier op een rij.

Tuchtreglement versie 1.4:

 • Conclusie van repliek/dupliek bij een schriftelijke afdoening

Bij een schriftelijke afdoening worden partijen in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op wat de wederpartij naar voren heeft gebracht middels een zogeheten conclusie van repliek/dupliek. Zie de begripsbepaling onder artikel 1.1, en artikel 8.9.

 • Voorportaal gecodificeerd

Als iemand een klacht indient, wordt dit eerst beoordeeld door het voorportaal van de colleges. Deze reeds bestaande werkwijze is gecodificeerd in het nieuwe Tuchtreglement, zie de begripsbepaling onder artikel 1.1, en artikel 7.5.

 • Vervaltermijn

Het nieuwe Tuchtreglement spreekt van een vervaltermijn in plaats van een verjaringstermijn. De termijn van drie jaar is niet gewijzigd. De uitzonderingsgrond van oud artikel 6.7 is niet meer opgenomen. In uitzonderlijke situaties kan een klager een beroep doen op artikel 14.3 van het Tuchtreglement, waarna de voorzitter van het College beslist.

 • Vereisten klaagschrift/beroepschrift uitgebreid
  Artikel 7.4 sub d en f en artikel 11.3 zijn uitgebreid – onder meer – met het indienen van afzonderlijke klachtonderdelen/beroepsgronden, het toelichten van de relevantie van bijgevoegde stukken en het anonimiseren van persoonsgegevens van derden.
 • Mogelijkheid tot het nemen van een tussenbeslissing
  In het geval in het beginstadium wordt vastgesteld dat de klager in een deel van de klachtonderdelen niet-ontvankelijk is, of dat een aantal klachtonderdelen kennelijk ongegrond is, bestaat met ingang van het nieuwe Tuchtreglement de mogelijkheid voor de voorzitter van het College om een tussenbeslissing te nemen, zodat de klacht maar voor een gedeelte verder in behandeling wordt genomen. De jeugdprofessional dient zich dan nog slechts tegen bepaalde klachtonderdelen te verweren, zie artikel 7.7 voor niet-ontvankelijk en 7.8 voor kennelijk ongegrond.
 • Bepaling intrekken klacht uitgebreid en verplaatst

Oud artikel 7.5 is verplaatst en uitgebreid met de mogelijkheid dat de klacht (of onderdelen daarvan) tijdens een mondelinge behandeling wordt ingetrokken, zie nieuw artikel 8.12.

Wrakingprotocol versie 1.3:

 • Volgorde artikelen onder 1 aangepast en uitgebreid
 • Toevoegen stukken uit het dossier in de hoofdzaak

Mogelijkheid stukken uit het dossier in de hoofdzaak toe te voegen aan het wrakingsdossier, zie artikel 3.1.

 • Berusting of schriftelijke reactie samengevoegd tot één artikel

Oud hoofdstuk 4 samengevoegd in artikel 3.4 en 3.5. Daarbij zijn voor het gewraakte lid een schriftelijk formulier (tot berusting) en een reactietermijn van drie weken nieuw opgenomen.

 • Uitnodiging mondelinge behandeling toegevoegd in artikel 3.6