Het beroepschrift van klager, waarin hij stelt dat beklaagde partijdig is geweest, wordt door het College van Beroep deels gegrond verklaard. De maatregel van waarschuwing blijft staan, mede vanwege de negatieve opstelling van klager ten opzichte van de hulpverlening en de reflectie van beklaagde op zijn handelen.

Zaaknummer: 17.006B (16.029Tb)
Datum beslissing: 5 december 2017
Oordeel: beroep deels gegrond
Maatregel: waarschuwing

Download de volledige beslissing in pdf

Zie voor de beslissing van het College van Toezicht: zaaknummer 16.029Tb

Het College van Toezicht heeft één klachtonderdeel gegrond verklaard en op grond daarvan een waarschuwing opgelegd. Vader, klager in eerste aanleg, is in beroep gegaan tegen de twee ongegrond verklaarde klachtonderdelen.

Het eerste ongegrond verklaarde klachtonderdeel had betrekking op de voorlichting van de Rechtbank door de beklaagde jeugdzorgwerker. Het College van Beroep volgt het College van Toezicht in de beoordeling van dit klachtonderdeel, waardoor de grief faalt. In het andere ongegrond verklaarde klachtonderdeel stelt klager de partijdigheid van beklaagde aan de orde. Anders dan het College van Toezicht, oordeelt het College van Beroep dat beklaagde met zijn handelen een partijdige indruk heeft gemaakt. Dit komt naar het oordeel van het College van Beroep tot uiting in hetgeen rond een intake bij een instelling heeft plaatsgevonden. Het College van Beroep neemt aan dat beklaagde, bij het voorbereiden van de intake bij de instelling, de bedoeling heeft gehad om in het belang van de kinderen te voorkomen, dat deze na jaren voor het eerst geconfronteerd zouden worden met klager. Beklaagde heeft echter wel de moeder maar niet klager geïnformeerd over deze visie. Daardoor kon bij klager de indruk ontstaan dat door toepassing van wat beklaagde zelf noemt een “juridisch trucje”, klager buiten spel werd gezet. Hierdoor kon bij klager, die voor zijn gevoel al jaren buiten spel stond, de indruk ontstaan, dat sprake was van partijdigheid van beklaagde.

Het College van Beroep zal, ondanks het feit dat klachtonderdeel III door het College van Beroep deels gegrond wordt verklaard, geen zwaardere maatregel uitspreken dan de door het College van Toezicht opgelegde maatregel van waarschuwing. Het College van Beroep neemt daarbij in overweging, dat klager zich buitengewoon scherp en negatief kritisch heeft uitgedrukt in relatie tot beklaagde en de hulpverlening in het algemeen. Tegenover deze kritiek heeft beklaagde zich bij tijd en wijle nogal vierkant opgesteld en met zijn directe aanpak en woordkeuze bij klager op veel weerstand kunnen stuiten. Aangezien beklaagde uitdrukkelijk heeft erkend, dat hij zich in dit opzicht wil verbeteren, zal het College van Beroep het bij de waarschuwing laten, ondanks dat de derde grief deels slaagt.