Het College van Toezicht verklaart klaagster niet-ontvankelijk in haar klacht wegens grievend gedrag tegen een jeugdzorgwerker.

Zaaknummer: 17.121T
Datum beslissing: 18 mei 2018
Oordeel: niet-ontvankelijk
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Let op: in deze zaak is beroep ingesteld. Zie voor de beslissing van het College van Beroep: zaaknummer 18.008B.

Sinds 2017 is de zoon van klaagster uithuisgeplaatst en woont hij op een voor klaagster onbekend adres. Beklaagde is sinds de ondertoezichtstelling van de zoon belast met de uitvoering hiervan. Klaagster verwijt beklaagde in de kern dat hij niet doet aan waarheidsvinding en de rechtbank onjuist informeert. Beklaagde heeft zich primair op het standpunt gesteld dat klaagster niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar klachten, omdat klaagster zeer veel grievende teksten jegens beklaagde heeft geuit. Deze teksten waren zo ernstig dat hij en zijn werkgever op een gegeven moment aangifte hebben gedaan van smaad, laster en bedreiging. Beklaagde heeft hiertoe verschillende stukken aan e-mailcorrespondentie overgelegd. Klaagster heeft hiertegen ingebracht dat zij een klacht heeft ingediend over de handelswijze van beklaagde en dat het niet gebruikelijk is dat beklaagde de klacht probeert weg te vegen door naar klaagster te wijzen. Zij verzoekt dan ook de correspondentie die niet rechtstreeks aan de klacht is gerelateerd, terzijde te leggen.

Het College ziet geen aanleiding om de overgelegde e-mailberichten ter zijde te leggen. Deze dienen immers ter ondersteuning van het primaire verweer van beklaagde. Het College heeft de stellige overtuiging dat klaagster gedurende een lange periode structureel, en met een zeer groot verspreidingsgebied heeft geprobeerd beklaagde persoonlijk, maar ook in de door hem uitgeoefende functie, publiekelijk te beschadigen. Daardoor is beklaagde in een situatie gebracht waarin in redelijkheid van hem niet meer kan worden verwacht dat hij zijn functie nog naar behoren en enigermate onbevangen kan uitoefenen. Naar het oordeel van het College heeft klaagster door aldus te handelen haar recht verspeeld een tuchtklacht in te dienen tegen beklaagde.