Klacht tegen gezinsmanager over het onvoldoende tijd en aandacht besteden aan het gezin van klaagster, geen regie voeren en geen empathie tonen.

Zaaknummer: 17.031T
Datum beslissing: 23 maart 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

De klacht van klaagster bestaat uit zes klachtonderdelen. De belangrijkste overwegingen van het College zijn als volgt. Het College heeft vastgesteld dat er sprake is geweest van veelvuldig contact tussen beklaagde, klaagster, de vader en andere hulpverleners teneinde de situatie te verbeteren. Het College kan beklaagde volgen in haar weloverwogen besluit om geen individuele gesprekken te voeren met de kinderen, omdat de kinderen reeds in gesprek waren met andere hulpverleners en zelf hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan individuele gesprekken met beklaagde. Voorts heeft het College overwogen dat ook na een situatie van huiselijk geweld moet worden geprobeerd om met het gehele gezin een gezamenlijk gesprek te voeren, waarbij, indien nodig, veiligheidsmaatregelen kunnen worden getroffen. In de onderhavige zaak is het College niet gebleken dat een gezamenlijk gesprek in zijn geheel niet mogelijk was en meent het College dat beklaagde terecht de mogelijkheden daartoe heeft onderzocht. Naar het oordeel van het College is voorts een periode van zes weken voor het actualiseren van een gezinsplan relatief kort, gelet op het feit dat beklaagde overeenstemming moest proberen te verkrijgen over de inhoud van het gezinsplan. Het was derhalve beter geweest indien beklaagde een dergelijke toezegging niet had gedaan. Beklaagde heeft dit ter zitting ook erkend en aangegeven dit in de toekomst anders te zullen doen. Alles overwegende heeft het College geoordeeld dat beklaagde zorgvuldig heeft gehandeld.