Klager maakt beklaagde een aantal verwijten, die beklaagde gemotiveerd weerlegt. Klager verenigt zich met het verweer en verklaart tevreden te zijn over beklaagde en bewondering te hebben voor de wijze waarop zij zich voor hem en voor de kinderen heeft ingezet.

Zaaknummer: 17.036Tf
Datum beslissing: 3 april 2018
Oordeel: ongegrond
Maatregel: geen

Download de volledige beslissing in pdf

Klager stelt dat:

  • beklaagde gesprekken met zijn dochter heeft gevoerd zonder dat daar een ouder bij was;
  • beklaagde, in het belang van de kinderen, tegen haar manager had moeten ingaan;
  • beklaagde verantwoordelijkheid had moeten nemen voor het verslag aan de RvdK;
  • beklaagde tekort is geschoten in informatievoorziening en verslaglegging;
  • beklaagde klager geen inzage heeft geboden in het dossier;
  • en het eindverslag niet heeft gecorrigeerd.

Klager heeft zijn klachten tijdens de hoorzitting toegelicht, heeft het verweer van beklaagde aanvaard en heeft verklaard dat hij tevreden is over beklaagde en bewondering heeft voor de wijze waarop zij zich heeft ingezet voor hem en voor de kinderen en dat hij daarentegen zeer ontevreden is over het handelen van het management van de organisatie van beklaagde. Op voorstel van de voorzitter is de hoorzitting na de toelichting van klager en van beklaagde geschorst. Na hervatting heeft de voorzitter vastgesteld dat ter zitting is gebleken dat klager zich verenigt met het door beklaagde gevoerde verweer; dat het College overtuigd is door het verweer waardoor de klacht ongegrond is, en dat het College ook overigens geen feiten of omstandigheden heeft kunnen vaststellen die tot het oordeel moeten leiden dat beklaagde, bij het handelen jegens klager en de kinderen, in strijd met de voor haar geldende professionele standaard heeft gehandeld.

Het College heeft bovendien vastgesteld dat beklaagde zowel in het verweer als in de mondelinge toelichting blijk heeft gegeven vanuit meerzijdige partijdigheid ten aanzien van klager, de moeder en de kinderen te hebben gehandeld.