Ik wil een klacht indienen

Wanneer een jeugdprofessional wordt ingeschakeld, moet u ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. De jeugdprofessional dient immers te handelen volgens de voor hem geldende professionele standaard (gedrags- en beroepsregels). Het Kwaliteitsregister Jeugd zorgt ervoor dat iedereen die is geregistreerd zich onderwerpt aan het tuchtreglement van SKJ. Bent u niet tevreden over het handelen van een jeugdprofessional, dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht van SKJ. Daarmee start u een tuchtrechtelijke procedure.

U kunt een klacht slechts indienen tegen een jeugdprofessional die geregistreerd is in het register van SKJ. Hieronder valt in ieder geval een:

  • jeugdzorgwerker
  • (ortho)pedagoog
  • kinder- en jeugdpsycholoog
  • raadsonderzoeker

Waarover kunt u klagen?

U kunt klagen over gedragingen van de individuele jeugdprofessional die vallen onder de tuchtnormen van de beroepsgroep. De klacht moet dus gaan over beroepsmatig handelen. Ook de Inspectie Jeugdzorg heeft de bevoegdheid een tuchtklacht in te dienen bij een van de tuchtcolleges van de stichting. Enkele voorbeelden:

  • De jeugdprofessional informeert de ouders niet over het kind.
  • Er wordt geen inzage gegeven in de contactjournaals of het dossier.
  • Informatie wordt niet vertrouwelijk behandeld.
Lees ook een voorbeeld van een klacht

Hoe kunt u een klacht indienen?

Klachtenformulier/klaagschrift

Onder de link vindt u het klachtenformulier. U kunt het formulier printen, invullen, ondertekenen en per post sturen naar SKJ, Jan van Eijcklaan 2-4, 3723 BC Bilthoven. U kunt het ingevulde formulier ook scannen en mailen naar tuchtrecht@skjeugd.nl. U kunt bijlagen meesturen die uw klacht ondersteunen.

Heeft u hulp nodig?

In de afgelopen twee jaar is duidelijk geworden, dat het niet altijd eenvoudig is uw klacht over een jeugdprofessional duidelijk op papier te zetten. Een klacht indienen maakt vaak veel emoties los. Bijvoorbeeld omdat een professional beslissingen heeft genomen over uw kinderen waar u het niet mee eens bent. Daardoor is het moeilijk om bij de kern van de zaak te blijven.

Wel is het erg belangrijk om de feiten waarop de klacht berust, naast de exacte periode waarover de klacht gaat, zo goed mogelijk te omschrijven. Iedere betrokken partij kan zich dan een duidelijk beeld vormen van de klacht en waar deze precies over gaat. Een vertrouwenspersoon of klachtondersteuner kan u helpen met het formuleren van uw klacht. Samen kunt u de klacht zo helder en duidelijk mogelijk omschrijven, en daarna indienen. Is uw klacht goed omschreven, dan kan deze sneller in behandeling worden genomen.

Gratis ondersteuning

U kunt bij de procedure gratis ondersteuning vragen van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Een vertrouwenspersoon van het AKJ informeert u over uw rechten, geeft advies en ondersteunt u desgewenst bij het opstellen van een klachtbrief of een gesprek met de jeugdprofessional. U kunt contact opnemen met het AKJ via 088 – 5551000 of per e-mail.

Gesubsidieerde ondersteuning

De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit.

U kunt ook terecht bij een jurist van uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat. Zij kunnen dan namens u een klacht indienen. Voor een gemachtigde die geen advocaat is moet u een schriftelijke machtiging indienen. De kosten van rechtsbijstand komen voor uw eigen rekening. Juridische hulp en advies inroepen is niet verplicht.

Bemiddeling

Aan partijen kan worden gevraagd of zij open staan voor bemiddeling. Dit wordt eerst voorgesteld aan degene die een klacht heeft, en vervolgens aan de jeugdprofessional. Een voordeel van bemiddeling is dat, als het slaagt, de afhandeling van de klacht sneller gaat en dat de verhouding tussen partijen aanzienlijk kan verbeteren.

Als beide partijen willen meewerken aan bemiddeling wordt de tuchtrechtelijke behandeling van de klacht opgeschort. Vervolgens wordt er in overleg een afspraak gemaakt met de SKJ-bemiddelaar op neutraal terrein en in de buurt van de woonplaats van de klager. Doorgaans houdt de bemiddelaar eerst aparte gesprekken met klager en beklaagde. Als een oplossing bespreekbaar en haalbaar lijkt, volgt een gezamenlijk gesprek met beide partijen. Bedoeling is dat de oplossing dan gevonden wordt. In een enkel geval kan nog een bijeenkomst volgen.

Als partijen overeenstemming hebben worden de gemaakte afspraken door de SKJ-bemiddelaar op papier gezet. Een samenvatting daarvan komt geanonimiseerd op de website van SKJ. Als een van beide partijen niet wil meedoen of partijen er niet uitkomen, dan stopt de bemiddeling. Bemiddeling is altijd vrijwillig. Wanneer bemiddeling niet slaagt wordt de klacht door het college in behandeling genomen. Wat er tijdens de bemiddeling besproken is, wordt daarbij niet gebruikt. Bemiddeling is altijd vertrouwelijk.

Het College van Toezicht

Het College van Toezicht is een onafhankelijk college. Het bestaat uit een voorzitter en een lid, beiden met een juridische achtergrond, en uit leden afkomstig uit de beroepsgroep waartoe de aangeklaagde jeugdprofessional behoort. Het college oordeelt of de jeugdprofessional volgens de geldende normen heeft gehandeld.
Het college kan een klacht gegrond, ongegrond of niet-ontvankelijk verklaren. Voorbeelden van niet-ontvankelijke klachten zijn:

  • klachten die gaan over niet geregistreerde personen of over een organisatie
  • klachten die gaan over gedragingen van vóór de registratiedatum van de jeugdprofessional

Hoelang duurt de behandeling van mijn klacht?

In de tuchtprocedure van SKJ gelden vaste termijnen waarbinnen zowel partijen als SKJ moeten reageren. Hierdoor krijgt de procedure een vast tijdsverloop. Zo is het voor iedereen duidelijk hoelang de behandeling van de klacht ongeveer zal duren. Dit is prettig voor alle betrokkenen.

De behandeling van iedere tuchtklacht is ook maatwerk. Daarom is er in bijzondere gevallen de mogelijkheid om een termijn te verlengen. SKJ streeft ernaar om klachten binnen 6 maanden te behandelen, maar dit is niet altijd mogelijk.

Lees hier meer informatie over termijnen in de tuchtprocedure.

Voorportaal

Na ontvangst van de klacht beoordeelt het College van Toezicht of de klacht volledig is en in behandeling kan worden genomen. Dit gebeurt in het zogenoemde voorportaal van SKJ. In het voorportaal van SKJ zitten onder meer een beroepsgenoot, een bemiddelaar en twee juristen. Zij toetsen of de binnengekomen klacht voldoet aan de eisen van het Tuchtreglement van SKJ. Als de klacht nog niet voldoet aan de eisen, krijgen klagers twee weken de tijd om dit alsnog in orde te maken. Er wordt gekeken of de jeugdprofessional over wie wordt geklaagd daadwerkelijk een SKJ-geregistreerde professional is. Daarnaast wordt ook onderzocht of de klacht gaat over het individueel handelen van deze professional. Tot slot wordt tijdens het voorportaal gekeken of er eventueel bemiddeld kan worden tussen klager en professional.

Als de klacht (met een eventuele aanvulling) voldoet aan de eisen van het Tuchtreglement, wordt verweer opgevraagd bij de beklaagde (de professional) en volgt in veel gevallen een hoorzitting van voor het College van Toezicht van SKJ. Als een klacht op zitting komt betekent dit nog niet dat de klacht ook gegrond is. Dat oordeel is aan het College van Toezicht en bij een eventueel beroep aan het College van Beroep.

Hoorzitting

Als uw klacht tijdens een hoorzitting wordt behandeld, ontvangt u een uitnodiging om naar het kantoor van SKJ in Bilthoven te komen. De hoorzitting is niet openbaar. U kunt wel iemand meenemen die u tot steun kan zijn tijdens de hoorzitting. Ook kunt u een vertrouwenspersoon of jurist meenemen. Een advocaat die optreedt als gemachtigde hoeft geen machtiging te overleggen. In alle gevallen moeten de namen van te voren worden doorgegeven aan SKJ.

Bij SKJ wordt u ontvangen door een medewerker van het bureau. U kunt in een andere ruimte wachten dan de wederpartij. Aan het begin van de hoorzitting stelt de voorzitter iedereen voor. Daarna krijgt u het woord. Vervolgens krijgt de jeugdprofessional het woord. Tussendoor mogen alle leden van het college vragen stellen. Aan het einde van de zitting krijgt u desgewenst nog één keer het woord. De hoorzitting duurt maximaal 45 minuten.

Na de hoorzitting beraden de leden van het college zich over de te nemen beslissing.

Huisregels voor bezoekers

Voor bezoekers van een hoorzitting zijn regels opgesteld:Huisregels voor bezoekers.

Beslissing

Het College van Toezicht neemt een beslissing die binnen acht weken na de hoorzitting schriftelijk per aangetekende post wordt verzonden aan u en de jeugdprofessional. Een geanonimiseerde versie van de beslissing en een samenvatting daarvan worden op de website van SKJ geplaatst.

Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u binnen acht weken beroep instellen bij het College van Beroep.

Als het college een klacht gegrond vindt, kan het een van de volgende maatregelen opleggen: waarschuwing, berisping, voorwaardelijke schorsing, schorsing, doorhaling of ontzegging van het recht wederom in het register te worden ingeschreven.

Indien een maatregel, anders dan een waarschuwing, wordt opgelegd en de beslissing onmiddellijk van kracht is of definitief is geworden, wordt daarvan een aantekening geplaatst in het register. De werkgever van beklaagde wordt in dat geval ook geïnformeerd door het toesturen van een afschrift van de beslissing. Hierin worden de namen en hoedanigheden weggelaten van degenen die anders dan als beklaagde bij de klacht betrokken zijn. Het bestuur van SKJ kan daarnaast besluiten om een geanonimiseerde versie van de beslissing ter lering in enkele voor de beroepsgroep relevante vakbladen te plaatsen.

Tuchtrecht vs klachtrecht

In de folder Verschil klachtrecht en tuchtrecht in de jeugdzorg leggen de 3 beroepsverenigingen in de jeugdzorg aan de hand van een eenvoudige casus het verschil uit tussen klachtrecht en tuchtrecht. Dit document is gericht op professionals in organisaties voor jeugdzorg, met name op jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers.

Brochure over verschil klachtrecht en tuchtrecht in de jeugdzorg