Wijziging Tuchtreglement SKJ

Toelichting op het Tuchtreglement versie 1.3

Het Tuchtreglement van de colleges van SKJ is met ingang van 4 maart 2019 gewijzigd. De meest fundamentele wijzigingen staan hier op een rij.

 • Verruiming tweede tuchtnorm
  In artikel 3.1 is de tweede tuchtnorm verruimd, aansluiting is gezocht bij de wijzigingen die in de wet BIG zijn doorgevoerd.
 • Berisping zonder openbaarmaking
  Op grond van artikel 5.1 sub b is het mogelijk de maatregel van berisping op te leggen, zonder dat deze openbaar gemaakt wordt.
 • Gedurende een schorsing onderworpen aan het tuchtrecht
  Op grond van artikel 5.5 blijft een beklaagde gedurende een opgelegde schorsing aan het tuchtrecht onderworpen, ook hier is aansluiting gezocht bij de wijzigingen die in de wet BIG zijn doorgevoerd.
 • Verjaringstermijn drie jaar en een uitzonderingsgrond opgenomen
  In artikel 6.5 is de verjaringstermijn van vijf naar drie jaar verkort. In artikel 6.7 is een gemotiveerde uitzonderingsgrond opgenomen.
 • Beslistermijn colleges zes weken
  Op grond van artikelen 10.3 en 11.13 is de beslistermijn van de colleges van acht naar zes weken verkort.
 • Beroepstermijn zes weken
  In artikel 11.1 is de termijn voor partijen om beroep in te stellen verkort van acht naar zes weken.
  Let op: dit geldt voor procedures waarbij de klacht is ingediend op 4 maart 2019 of later.
 • Duur zichtbaarheid maatregelen
  In artikelen 12.6 en 12.7 is opgenomen voor welke duur openbaar gemaakte maatregelen zichtbaar zijn in het register.