Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Hier vind je de eisen die gelden voor die herregistratie.

Er zijn herregistratie-eisen op de gebieden werkervaring, deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing, cursus, congressen, etc.) en reflectie (zoals bijvoorbeeld intervisie). In sommige gevallen vragen we je om in een zogenaamd evc-traject te laten zien dat je de nodige competenties hebt om te werken als geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional.

Werkervaring

Voor de herregistratie gelden de volgende voorwaarden op het gebied van werkervaring:

 • Je hebt minimaal gemiddeld 16 uur per week op hbo-niveau gewerkt in het sociaal werk, in het primaire proces
 • Daarvan werkte je minimaal gemiddeld 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional
 • In je werk als jeugd- en gezinsprofessional was/is sprake van persoonlijk contact met jeugdigen en gezinnen
 • Je bent/was belast met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional

Deskundigheidsbevordering

Je moet voor je herregistratie minimaal 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering hebben gevolgd. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar, maar het kan zijn dat je meer uren aan deskundigheidsbevordering besteedt. Dat mag geaccrediteerde scholing zijn, maar dat hoeft niet. Geaccrediteerde scholing zijn trainingen, na- en bijscholingen en cursussen die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering bestaat uit Formeel leren en Informeel leren. Onder Formeel leren vallen scholing, trainingen, cursussen etc. Onder Informeel leren vallen onder andere:

 • Congressen, symposia, referaten, workshops, studiedagen
 • Het begeleiden van een stagiair Social Work
 • Een presentatie geven
 • In de rol van trainer een workshop geven
 • Mentorschap van collega tot collega
 • Informele leertrajecten, zoals bijvoorbeeld snuffelstages, gluren-bij-de-buren

De definitie van informeel leren is nog in ontwikkeling. Daarom kun je op dit moment voor informele leertrajecten maximaal 8 punten opvoeren per herregistratieperiode.

Volg je voor je herregistratie een evc-traject of een (deeltijd) hbo-opleiding Social Work, profiel jeugd? Dan maken de uren die je daaraan hebt besteed deel uit van je deskundigheidsbevordering. Ook trainingen rond professionele beroepsstandaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) tellen mee als geaccrediteerde deskundigheidsbevordering.

Wil je meer inzicht in waar je staat en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen? Dan kun je de competentietool gebruiken. Deze tool is ontwikkeld op basis van het competentieprofiel voor jeugd- en gezinsprofessionals.

Reflectie

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Reflectie wil zeggen dat je kritisch kijkt naar je eigen professionele handelen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door supervisie, intervisie, moreel beraad, teamreflectie of methodische leerbijeenkomsten.

Je kunt ook zelf een andere reflectievorm toevoegen. Die moet dan natuurlijk wel aan de voorwaarden voldoen.

Aanvullende herregistratie-eisen

Evc of opleiding
Heb je een mbo-diploma of een niet-afgeronde hbo-/wo-opleiding, en heb je je geregistreerd via de overgangsregeling? Dan moet je, naast werkervaring en reflectie, een evc-traject doen of een hbo-diploma Social Work of pedagogiek met profiel Jeugd halen. Evc staat voor ‘erkenning verworven competenties’. In een evc-traject wordt eerst getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen, dat om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt. Tijdens je evc-traject ga je aan de slag met het vullen van een portfolio om je competenties aan te tonen en volg je eventueel aanvullende scholing. Je rondt het traject af met een assessment. De uren die je besteedt aan het evc-traject of je opleiding kun je opvoeren onder deskundigheidsbevordering.

Het evc-traject is gebaseerd op het opleidingsprofiel ‘hss SW Jeugd’. Als je het evc-traject met succes doorloopt, ontvang je een certificaat dat je kunt laten verzilveren met een branchecertificaat. Dit certificaat voer je op in Mijn SKJ.

Op dit moment werken de brancheorganisaties GGZ Nederland, de VGN, Sociaal Werk Nederland, Actiz en Jeugdzorg Nederland aan het verder ontwikkelen van de evc-procedure. Naar verwachting zal medio 2018 duidelijk worden welke evc-aanbieders het evc-traject voor jeugd- en gezinsprofessionals gaan aanbieden.

Je hebt tot je eerste herregistratiedatum, maar uiterlijk tot 1 april 2023, de tijd om je evc-traject af te ronden.

Training professionele standaarden en beroepsethiek
Een aantal professionals moet in de eerste herregistratieperiode een training professionele standaarden en beroepsethiek volgen. De voorwaarden voor deze training zijn hetzelfde als ze eerder waren voor de training beroepsethiek voor jeugdzorgwerkers. De training moet geaccrediteerd zijn door SKJ. Heb je al een geaccrediteerde training beroepsethiek gevolgd? Dan kun je deze in je portfolio invoeren.

Meer informatie over de training professionele standaarden en beroepsethiek

Verlopen registratie

Een half jaar voor het verlopen van de herregistratieperiode krijg je bericht. Heb je aan de herregistratie-eisen voldaan? Dan verschijnt er in Mijn SKJ een button waarmee je je herregistratie kunt indienen. Ontbreken er activiteiten in je dossier? Dan krijg je bericht over wat er ontbreekt en wat je daaraan kunt doen.

Kun je niet aan de herregistratie-eisen voldoen? Laat dat ons dan tijdig weten

Zie je aankomen dat je het niet gaat halen om op tijd aan de herregistratie-eisen te voldoen, en heb je daar goede redenen voor, dan kun je een verzoek indienen voor verlenging van je herregistratieperiode. Stuur een goed onderbouwd verzoek naar herregistraties@skjeugd.nl.

Heb je niet voldaan aan de herregistratie-eisen, dan ben je na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer ‘verlopen registratie’.

Is je registratie verlopen, dan ben je niet meer zichtbaar in het openbaar register en val je niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij je om in deze situatie altijd contact op te nemen met je werkgever. Want volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Overigens wordt je dossier nog niet meteen verwijderd. Je hebt na het verlopen van je registratie 6 weken de tijd om alsnog een verzoek tot herregistratie in te dienen. Je moet daarover zelf via e-mail contact opnemen met de commissie registraties van SKJ. Vermeld in je bericht de reden dat je niet op tijd aan de voorwaarden hebt kunnen voldoen. Heb je die voldoende onderbouwd? Dan krijg je van de commissie een voorstel hoe en onder welke condities de registratie voortgezet kan worden. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen.

FAQ

Vrije ruimte, wat betekent dat?

Voor je herregistratie moet je een bepaald aantal punten halen voor deskundigheidsbevordering. Een deel daarvan moet je halen door opleiding te volgen en een deel door reflectie. De rest van je punten kun je invullen op een manier die je zelf kiest. Dit is de ‘vrije ruimte’. De grootte van de vrije ruimte verschilt per beroepsgroep. Voor jeugd- en gezinsprofessionals heet de vrije ruimte informeel leren.

Meer informatie en het precieze aantal punten in de vrije ruimte vind je bij de herregistratie-eisen per beroepsgroep:

Jeugdzorgwerkers
Jeugd- en gezinsprofessionals
Pedagogen
Psychologen

De volgende downloads geven informatie over welke activiteiten je in de vrije ruimte kunt opvoeren:

Jeugdzorgwerkers
Master-orthopedagogen
Master-psychologen
Master-pedagogen
Postmaster-orthopedagogen
Kinder- en jeugdpsychologen

Jeugdzorgwerkers geven een activiteit in de vrije ruimte bij ons op met dit formulier.

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt, een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode, een bericht waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Mocht u aan de herregistratie-eisen hebben voldaan, dan verschijnt er in uw Mijn SKJ een button in beeld waarmee u uw herregistratie kunt indienen. Indien er activiteiten ontbreken in uw dossier, zullen wij een aansluitend bericht sturen met de nodige informatie.

Wanneer u onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij u om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden treft u in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Mocht er, na al onze herinneringen, nog steeds niet zijn voldaan aan de herregistratie-eisen, dan bent u na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In uw  dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer “verlopen registratie”.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij u om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Overigens wordt uw  dossier nog niet direct verwijderd. U heeft  na het verlopen van uw registratie 6 weken de tijd een verzoek tot heroverwegen in te dienen. U dient zelf contact op nemen met de commissie heroverweging van SKJ (registraties@skjeugd.nl) over de reden dat u niet aan de voorwaarden kan voldoen. Is er voldoende onderbouwing, dan ontvangt u van de commissie een voorstel hoe en onder welke condities de registratie voortgezet kan worden. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen.

Ik beschik over het juiste diploma, maar doe geen werk dat door een geregistreerde professional gedaan moet worden. Heeft het zin om mij te registreren?

U hoeft zich nog niet te registreren. Dat kunt u ook doen op het moment dat u werkzaamheden gaat doen waarvoor een geregistreerde professional moet worden ingezet.

Wilt u zich al wel gaan registreren dan geldt voor u het volgende. U toont voor uw registratie aan te beschikken over het juiste diploma en een geldige VOG. Zodra u bent geregistreerd, start uw herregistratietermijn. Binnen 5 jaar moet u laten zien dat u nog steeds vakbekwaam bent. Daarvoor moet u voldoen aan de herregistratie-eisen. Een onderdeel van deze herregistratie vormt de werkervaring. Voor een geregistreerde professional geldt dat hij bij de herregistratie moeten aantonen dat hij aan de eis voor praktijkervaring voldoet. Dat betekent dat u:

 • minimaal gemiddeld 16 uur per week in het primaire proces in de jeugdhulp of jeugdbescherming hebt gewerkt
 • in een sociaal werk/agogische functie op minimaal hbo-niveau
 • waarvan gemiddeld 8 uur per week (totaal minimaal 2080 uur in 5 jaar) als jeugd- en gezinsprofessional.

Wanneer u dus een aantal jaren wel geregistreerd bent maar geen werk heeft, betekent dit dat u na 5 jaar wellicht niet aan de herregistratie-eisen zal kunnen voldoen. Naast praktijkervaring worden er ook eisen gesteld aan reflectie en bij- en nascholing. Als u te weinig uren maakt en daardoor niet aan de praktijkervaringseis bij herregistratie kunt voldoen, kunt u als alternatief een scholingsprogramma volgen. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw kennis en ervaring op niveau blijven. U doet er verstandig aan vóórdat u zich registreert, een inschatting te maken of u aan deze herregistratie-eisen kunt gaan voldoen. In uw afweging neemt u mee dat aan de registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd jaarlijks kosten verbonden zijn.

 

Kan ik mij registreren als ik een 0-urencontract of een tijdelijk contract heb?

Ja, dat kan. Voor alle professionals geldt dat u bij uw herregistratie moet aantonen dat u aan de eis voor praktijkervaring voldoet. Dat betekent dat u minimaal gemiddeld 16 uur per week in het primaire proces in de jeugdhulp of jeugdbescherming hebt gewerkt:

 • in een sociaal werk/agogische functie op minimaal hbo-niveau,
 • waarvan gemiddeld 8 uur per week (minimaal 2080 uur) als jeugd- en gezinsprofessional,
 • en dat u persoonlijk contact hebt met jeugdigen en gezinnen.

Als u te weinig uren maakt en daardoor niet aan de praktijkervaringseis bij herregistratie kunt voldoen, kunt u als alternatief een scholingsprogramma volgen. Hierdoor zorgt u ervoor dat uw kennis en ervaring op niveau blijven.

Aan welke eisen moet ik voldoen bij mijn herregistratie?

De eisen voor herregistratie verschillen per beroepsgroep.

Direct naar de herregistratie-eisen voor:

Kan ik tijdens de periode van vooraanmelding gevolgde bij- en nascholing opvoeren in het kader van mijn herregistratie?

Nee, dat kan niet. Het aantal uren deskundigheidsbevordering dat u tijdens uw periode van herregistratie moet volgen (gemiddeld 12 per jaar, 60 uur over 5 jaar), moet tijdens uw periode van herregistratie worden behaald.

Er is één uitzondering. Sommige professionals hebben voor hun herregistratie een aanvullende eis om een door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerde training professionele standaarden te volgen. Als u tijdens uw periode van vooraanmelding (of al eerder) een door SKJ geaccrediteerde training professionele standaarden hebt gevolgd, dan hoeft u een dergelijke training niet nogmaals te volgen. U kunt ten behoeve van uw herregistratie het bewijsstuk (een certificaat) uploaden.

Waarvoor gebruik ik mijn portfolio?

Als u geregistreerd bent, kunt u inloggen in Mijn SKJ. Daar vindt u uw persoonlijke portfolio. In uw portfolio kunt u bijhouden wat u heeft gedaan op het gebied van deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring. Ook kunt u een foto uploaden en informatie over uw registratie (bijvoorbeeld een stageverslag) toevoegen aan uw profiel.

Ik heb een mbo-diploma en ben geregistreerd

Voor u geldt een aanvullende eis bij herregistratie. U dient een evc-traject te doorlopen, of een (deeltijd)opleiding hss SW profiel Jeugd te volgen. Als u de evc-procedure met succes doorloopt, kunt u het certificaat dat u ontvangt verzilveren met een branchecertificaat. Het branchecertificaat geeft toegang tot registratie als jeugd- en gezinsprofessional. Hiervoor heeft u tot uiterlijk 1 april 2023 de tijd. Volgt u in uw herregistratieperiode een evc-traject of een opleiding hss SW profiel Jeugd, dan vervalt de ureneis die aan deskundigheidsbevordering wordt gesteld.

Wat is geaccrediteerde deskundigheidsbevordering?

Voor uw herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional is het van belang dat u aan deskundigheidsbevordering doet die bijdraagt aan het actueel houden van uw vakkennis. De kwaliteit van scholingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering wordt daarom vooraf getoetst. Alle geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is te vinden op deze site.

Als de deskundigheidsbevorderingsactiviteit voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, wordt deze geaccrediteerd. De aanbieder van de deskundigheidsbevordering vraagt vooraf accreditatie aan. Dat kan ook uw werkgever zijn als het een interne scholing betreft.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, wordt gekeken of de deskundigheidsbevordering aan de volgende 3 punten voldoet:

 • deze is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional
 • deze is gericht op het actueel houden van de vakkennis op minimaal het niveau van een beroepsopleiding
 • deze draagt bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in zijn beroepspraktijk tegenkomt
Wat wordt bedoeld met ‘reflectie’ voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Voor uw herregistratie is het van belang dat u reflecteert op uw eigen handelen als professional. In uw werk werkt u volgens de voor u geldende professionele standaarden: de vakinhoudelijke en beroepsethische richtlijnen. Door regelmatig te reflecteren op uw professionele handelen, blijft u zich bewust van de wijze waarop u handelt, de afwegingen die u maakt en hoe u deze afwegingen maakt.

Voor uw herregistratie gaat het om reflectie die aan de volgende punten voldoet:

 • Uw professionele handelen staat centraal (niet de jeugdige of het gezin). Het gaat nadrukkelijk (maar niet alleen) om het proces van de hulpverlener.
 • De reflectie is gericht op uw individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Hierbij komen verschillende dimensies van professionaliteit in samenhang met elkaar aan bod:
  • technisch instrumenteel (Gebruik ik de juiste methode(n), technieken, richtlijnen en kan ik uitleggen waarom?’
  • normatief (Maak ik de juiste (beroepsethische) afwegingen en hoe komen deze tot stand?)
  • persoonlijk (Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past?)

Het gaat dus bij reflectie niet om het proces van de cliënt. Het gaat bij reflectie ook nadrukkelijk (maar niet alleen) om het proces van de hulpverlener. En daarnaast om kennis en kunde – de theoretische bagage en inzichten die het handelen van de hulpverlener expliciet maken. De 3 dimensies dienen in samenhang aan bod te komen in de reflectie voor beroepsregistratie.

Bij de herregistratie wordt u gevraagd om in uw portfolio aan te tonen dat u daadwerkelijk hebt gereflecteerd op uw professionele handelen. Heeft u reflectie gevolgd onder begeleiding van een supervisor die is geregistreerd in een supervisorenregister van LVSC, NIP of NVO, dan volstaat het in uw portfolio een reflectieverklaring op te voeren. Deze dient door de supervisor ondertekend te worden.

Heeft u reflectie gevolgd bij een andere begeleider, dan dient u zelf in uw portfolio in te vullen op welke manier de 3 dimensies in uw reflectie aan bod zijn gekomen. U hoeft dan geen reflectieverklaring op te voeren.

Wat moet ik doen als ik door persoonlijke omstandigheden minder of niet gewerkt heb?

Verlenging herregistratieperiode
Als u door persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof, minder hebt gewerkt tijdens uw periode van herregistratie, kan het voorkomen dat u niet aan de eisen voor herregistratie kunt voldoen. In zo’n geval kunt u een verzoek doen tot verlenging van uw herregistratieperiode. Uw situatie wordt door een commissie beoordeeld. Uw periode van herregistratie kan  met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Scholingsprogramma
Bent u (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat u een management- of beleidsfunctie heeft of omdat u werkloos bent, kunt u wellicht ook niet voldoen aan de herregistratie-eisen. Als u in de toekomst weer als jeugd- en gezinsprofessional aan de slag wilt, is het verstandig uw beroepsregistratie wel te onderhouden. Om uw registratie toch te kunnen verlengen, kunt u een scholingsprogramma volgen. Dit programma is nog in ontwikkeling en naar verwachting in de loop van 2018 klaar.

Schrijft u zich uit bij het Kwaliteitsregister Jeugd, dan zou herintreden op een later tijdstip moeilijker kunnen zijn, bijvoorbeeld als uw diploma op dat moment ouder is dan 5 jaar.

Wat moet ik doen als ik tijdelijk niet werk als jeugd- en gezinsprofessional?

Als u (tijdelijk) niet meer werkzaam bent als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat u een beleidsfunctie of managementfunctie heeft, of omdat u werkloos bent, kunt u wellicht niet voldoen aan de eisen voor herregistratie. Als u in de toekomst wel weer als jeugd- en gezinsprofessional aan de slag wilt, is het verstandig uw beroepsregistratie wel te onderhouden. Om uw registratie te kunnen verlengen, kunt u een scholingsprogramma volgen. Dit programma zorgt dat uw kennis actueel en op niveau blijft. Onderdeel van het programma is ook een praktijkdeel waarin u uw vaardigheden oefent en laat zien. Het scholingsprogramma wordt nog ontwikkeld en is naar verwachting in de loop van 2018 klaar.

Als u zich uitschrijft bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), is op een later moment opnieuw toetreden tot het register moeilijk(er), omdat uw diploma dan mogelijk verouderd is.

Wat is een evc-traject?

Dit is een assessment op Erkenning Verworven Competenties. In een evc-traject wordt eerst getoetst in hoeverre u over de competenties beschikt die nodig zijn om als jeugd- en gezinsprofessional werkzaamheden uit te voeren, die om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Tijdens uw evc-traject gaat u aan de slag met het vullen van een portfolio om uw competenties aan te tonen en volgt u eventueel nog aanvullende scholing. U rondt het traject af met een assessment.

Het evc-traject is gebaseerd op het opleidingsprofiel hss SW Jeugd. Als u het evc-traject met succes doorloopt, ontvangt u een certificaat dat u kunt laten verzilveren met een branchecertificaat. Dit branchecertificaat geeft toegang tot de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Als u het evc-traject niet met succes afrondt, krijgt u een advies over verdere deskundigheidsbevordering.

Ik ben het niet eens met de beoordeling van mijn (her)registratieaanvraag

Als u denkt dat uw (her)registratieaanvraag niet goed beoordeeld is, dan kunt u uw aanvraag voorleggen aan de commissie heroverweging. Mail daarvoor naar klachtenskj@skjeugd.nl met in de onderwerpregel ‘commissie heroverweging’. Op de website bij Commissies registraties en heroverweging leest u hier meer over.

Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Als u zwanger bent, kunt u uw herregistratieperiode verlengen met de wettelijke termijn van 16 weken. U kunt via e-mail naar herregistraties een verlenging aanvragen. Daarvoor heeft u een verklaring van uw verloskundige of huisarts nodig. De verklaring kunt u inscannen en meesturen met uw e-mail.

Bent u langdurig ziek dan kunt u ook een verlenging van uw herregistratietermijn aanvragen. Wij vragen u vriendelijk ook hier een verklaring van uw (huis)arts mee te sturen.