Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Hier vind je de eisen die gelden voor de herregistratie. Let op: alleen binnen je herregistratieperiode afgeronde activiteiten kunnen meetellen.

Er zijn herregistratie-eisen op de gebieden werkervaring, deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing, cursus, congressen, etc.) en reflectie (bijvoorbeeld intervisie). In sommige gevallen vragen we je om in een zogenaamd evc-traject te laten zien dat je de nodige competenties hebt om te werken als geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional.

Werkervaring

Voor de herregistratie gelden de volgende voorwaarden op het gebied van werkervaring:

  • Je hebt minimaal gemiddeld 16 uur per week op hbo-niveau gewerkt in het sociaal werk, in het primaire proces
  • Daarvan werkte je minimaal gemiddeld 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional
  • In je werk als jeugd- en gezinsprofessional was/is sprake van persoonlijk contact met jeugdigen en gezinnen
  • Je bent/was belast met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional

Onvoldoende werkervaring

Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt (gehad) of omdat je werkloos bent (geweest), dan kun je wellicht niet voldoen aan de werkervaringseis die nodig is bij herregistratie. Heb je wel 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (scholing) gevolgd, dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren. Meer informatie: aanvullend programma ter compensatie voor onvoldoende werkervaring.

Deskundigheidsbevordering

Je moet voor je herregistratie minimaal 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering hebben gevolgd. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar, maar het kan zijn dat je meer uren aan deskundigheidsbevordering besteedt. Dat mag geaccrediteerde scholing zijn, maar dat hoeft niet. Geaccrediteerde scholing zijn trainingen, na- en bijscholingen en cursussen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Ook door NIP/NVO geaccrediteerde scholing mag je volgen voor je herregistratie. Moet je een training rond professionele beroepsstandaarden (beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen) volgen, dan moet deze geaccrediteerd zijn. In de scholingsagenda vind je alle actuele geaccrediteerde na- en bijscholing.

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering bestaat uit Formeel leren en Informeel leren. Onder Formeel leren vallen scholing, trainingen, cursussen, studiedagen e.d. Een overzicht van mogelijke activiteiten voor Informeel leren staan in het Overzicht activiteiten informeel leren.

Voor informeel leren mag je maximaal 20 punten per herregistratieperiode opvoeren.

Evc of hbo-opleiding
Volg je voor je herregistratie een evc-traject of een (deeltijd) hbo-opleiding Social Work, profiel jeugd? Dan maken de uren die je daaraan hebt besteed deel uit van je deskundigheidsbevordering. Het je het evc-traject of de hbo-opleiding met een vakbekwaamheidsbewijs of hbo-bachelor diploma afgerond, dan is het niet nodig nog apart de training professionele standaarden te volgen.

Wil je meer inzicht in waar je staat en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen? Dan kun je de competentietool gebruiken. Deze tool is ontwikkeld op basis van het competentieprofiel voor jeugd- en gezinsprofessionals.

Reflectie

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Reflectie wil zeggen dat je kritisch kijkt naar je eigen professionele handelen. Alles over reflectie.

Overige herregistratie-eisen

Heb je een mbo-diploma, of had je op het moment van registratie geen diploma en minder dan 1 jaar werkervaring? En heb je je geregistreerd via de overgangsregeling? Dan moet je, naast werkervaring en reflectie, een evc-traject doen of een hbo-diploma Social Work of Pedagogiek met profiel Jeugd halen. Je hebt tot je eerste herregistratiedatum de tijd om je evc-traject of opleiding af te ronden.

Evc op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals
Evc staat voor ‘erkenning eerder verworven competenties’. In een evc-traject wordt eerst getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen, dat om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt. Tijdens je evc-traject ga je aan de slag met het vullen van een portfolio om je competenties aan te tonen en volg je eventueel aanvullende scholing. Dit evc-traject is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals.

Als je het evc-traject met succes doorloopt, ontvang je een certificaat. Dit certificaat kun je laten omzetten naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Met dit vakbekwaamheidsbewijs kun je je registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Als je het evc-traject niet met succes afrondt, krijg je van de evc-uitvoerder een advies over verdere deskundigheidsbevordering, of activiteiten die je kunt ondernemen in je werk.

Op 1 oktober 2018 is de evc-procedure beschikbaar gekomen. Meer informatie vind je bij het evc-loket.

Evc op opleidingsstandaard
Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hss-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kun je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Opleiding
Ook kun je natuurlijk een erkende hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd of Pedagogiek met profiel Jeugd volgen.

Training professionele standaarden en beroepsethiek
In principe moeten alle professionals die geen uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd hebben in de eerste herregistratieperiode een training professionele standaarden en beroepsethiek volgen. Een uitzondering hierop zijn professionals die een geaccrediteerd praktijkprogramma of een evc-procedure hebben afgerond, of een hbo-bachelor diploma Social Work of Pedagogiek profiel Jeugd hebben behaald, want daar is deze training al in opgenomen. Heb je een master Jeugdzorg, dan hoef je de training beroepsethiek ook niet te volgen.

De voorwaarden voor deze training zijn hetzelfde als ze eerder waren voor de training beroepsethiek voor jeugdzorgwerkers. De training moet geaccrediteerd zijn door SKJ. Heb je al een geaccrediteerde training beroepsethiek gevolgd? Dan kun je deze in je portfolio invoeren, ook als de training is gevolgd toen je nog niet geregistreerd was als jeugd- en gezinsprofessional.

Meer informatie over de training professionele standaarden en beroepsethiek

VOG

Je VOG mag nooit ouder zijn dan 5 jaar. Heb je geen VOG of is je VOG ouder dan 5 jaar, dan moet je een nieuwe aanvragen. Zie hier meer informatie over hoe je dat kunt doen. Als je bent ingelogd, kun je bij Mijn VOG’s controleren hoe lang je VOG nog geldig is.

Beoordeling van je herregistratieaanvraag

Belangrijk bericht over de beoordeling van je herregistratie

Vanaf een half jaar voor het verlopen van de herregistratieperiode krijg je verschillende berichten. Heb je aan de herregistratie-eisen voldaan? Dan verschijnt er in Mijn SKJ een button waarmee je je herregistratie kunt indienen. Ontbreken er activiteiten in je dossier? Dan krijg je bericht over wat er ontbreekt en wat je daaraan kunt doen.

Kun je niet aan de herregistratie-eisen voldoen? Laat dat ons dan tijdig weten.

Verlenging van je herregistratieperiode

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kun je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kun je een verlengingsaanvraag doen. Gebruik hiervoor het volgende formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Verlopen registratie

Heb je niet voldaan aan de herregistratie-eisen, dan ben je na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer verlopen registratie.

Is je registratie verlopen, dan ben je niet meer zichtbaar in het openbaar register en val je niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij je om in deze situatie altijd contact op te nemen met je werkgever. Want volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Overigens wordt je dossier nog niet meteen verwijderd. Je hebt na het verlopen van je registratie 6 weken de tijd om alsnog een verzoek tot herregistratie in te dienen. Je moet daarover zelf via e-mail contact opnemen met de commissie registraties van SKJ. Vermeld in je bericht de reden dat je niet op tijd aan de voorwaarden hebt kunnen voldoen. Heb je die voldoende onderbouwd? Dan krijg je van de commissie een voorstel hoe en onder welke condities de registratie voortgezet kan worden. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen.

Registratiereglement

Meer informatie over de herregistratievoorwaarden vind je in het Registratiereglement jeugd- en gezinsprofessionals, hoofdstuk 4, artikel 4.1 tot en met 4.5.

FAQ

Wanneer wordt mijn herregistratie beoordeeld?

Officieel hebben wij 3 maanden om je herregistratie-aanvraag te beoordelen. Door drukte halen we die termijn helaas niet in alle gevallen. Daarvoor onze oprechte excuses. Ook als je je herregistratie-aanvraag kort voor het verlopen van je registratie indient, zijn we niet altijd op tijd met beoordelen.

Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Als je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend (dat wil zeggen: minimaal 1 dag voordat je registratie verloopt), blijf je geregistreerd tot wij je dossier hebben beoordeeld. Ook als we om een aanvulling vragen, blijf je geregistreerd.

Je registratie verloopt dus niet zolang wij je dossier nog in behandeling hebben, op voorwaarde dat je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend.

Hoe ziet de evc-procedure eruit?

Evc-procedure jeugdzorgwerker
In een evc-procedure worden eerder verworven competenties van een professional in kaart gebracht en ‘getoetst’. In de evc-procedure voor jeugdzorgwerkers wordt getoetst op de competenties die in het beroepsprofiel van de jeugdzorgwerker zijn vastgelegd.

Een evc-traject maakt duidelijk welke competenties de professional bezit en welke nog ontwikkeld moeten worden. Een na- of bijscholingsadvies kan het gevolg zijn. Daarna wordt op basis van het doorlopen evc-traject aan jeugdzorgwerkers een ‘branchecertificaat jeugdzorgwerker’ afgegeven. Dat is een bewijs dat de hulpverlener de vereiste competenties bezit voor jeugdzorgwerker op hbo-niveau. We accepteren dit branchecertificaat bij de herregistratie van jeugdzorgwerkers die een evc-eis hebben en bij registratie van jeugd- en gezinsprofessionals. Het is daarmee vergelijkbaar met het vereiste hbo-hsao-niveau. Het branchecertificaat jeugdzorgwerker zal voorlopig ook toegang geven tot registratie in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals, onder de volgende voorwaarden:

  • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg en die al zijn begonnen met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker hebben tot 31 december 2018 om dit traject af te ronden. Met het branchecertificaat Jeugdzorgwerker kunnen zij zich (her)registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
  • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg konden tot 1 oktober 2018 nog starten met hun evc branchestandaard Jeugdzorgwerker. Jeugdprofessionals werkzaam onder de cao Jeugdzorg, die al zijn gestart met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker, kunnen tot 31 december 2018 de benodigde documenten aanleveren bij de evc-aanbieder.
  • Professionals werkzaam in het jeugddomein onder andere cao’s dan de cao Jeugdzorg kunnen vanaf 1 oktober 2018 starten met de nieuwe evc-procedure op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals.

Evc-procedure hbo jeugd- en gezinsprofessional
In de evc-procedure voor jeugd- en gezinsprofessionals wordt getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen dat de inzet van een geregistreerd professional vraagt. Deze evc-standaard is ontwikkeld op basis van het beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals. Na afloop van je evc-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de evc-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, wordt je ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Ben je al geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional, en moet je een evc-procedure volgen in je herregistratieperiode? Dan heb je tot je eerste herregistratiedatum (maar uiterlijk tot 1 april 2023) de tijd om je evc-traject met succes af te ronden.
Kijk voor meer informatie bij het evc-loket

Evc op opleidingsstandaard
Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kun je je (her)registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Moet ik als opleider mijn door NIP/NVO geaccrediteerde scholing ook bij SKJ laten accrediteren?

Nee, dat hoeft niet. Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren voor hun herregistratie.

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt vanaf een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode regelmatig berichten waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Heb je al voldoende punten ingediend, dan verschijnt er in Mijn SKJ een button in beeld waarmee je jouw herregistratie kunt indienen. Indien er activiteiten ontbreken in je dossier, zullen wij een aansluitend bericht sturen met de nodige informatie.

Wanneer je onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij je om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden kun je lezen in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Heb je, ondanks alle herinneringen, op je herregistratiedatum nog steeds geen herregistratieaanvraag ingediend, dan ben je na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar als verlopen registratie.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij je om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Aan welke eisen moet ik voldoen bij mijn herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional?

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Hier vind je de eisen die gelden voor de herregistratie.

Kan ik tijdens de periode van vooraanmelding gevolgde bij- en nascholing opvoeren in het kader van mijn herregistratie?

Nee, dat kan niet. Het aantal uren deskundigheidsbevordering dat u tijdens uw periode van herregistratie moet volgen (gemiddeld 12 per jaar, 60 uur over 5 jaar), moet tijdens uw periode van herregistratie worden behaald.

Er is één uitzondering. Sommige professionals hebben voor hun herregistratie een aanvullende eis om een door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerde training professionele standaarden te volgen. Als u tijdens uw periode van vooraanmelding (of al eerder) een door SKJ geaccrediteerde training professionele standaarden hebt gevolgd, dan hoeft u een dergelijke training niet nogmaals te volgen. U kunt ten behoeve van uw herregistratie het bewijsstuk (een certificaat) uploaden.

Waarvoor gebruik ik mijn portfolio?

Als u geregistreerd bent, kunt u inloggen in Mijn SKJ. Daar vindt u uw persoonlijke portfolio. In uw portfolio kunt u bijhouden wat u heeft gedaan op het gebied van deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring. Ook kunt u een foto uploaden en informatie over uw registratie (bijvoorbeeld een stageverslag) toevoegen aan uw profiel.

Wat is geaccrediteerde deskundigheidsbevordering?

Voor uw herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional is het van belang dat u aan deskundigheidsbevordering doet die bijdraagt aan het actueel houden van uw vakkennis. De kwaliteit van scholingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering wordt daarom vooraf getoetst. Alle geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is te vinden op deze site.

Als de deskundigheidsbevorderingsactiviteit voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, wordt deze geaccrediteerd. De aanbieder van de deskundigheidsbevordering vraagt vooraf accreditatie aan. Dat kan ook uw werkgever zijn als het een interne scholing betreft.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, wordt gekeken of de deskundigheidsbevordering aan de volgende 3 punten voldoet:

  • deze is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional
  • deze is gericht op het actueel houden van de vakkennis op minimaal het niveau van een beroepsopleiding
  • deze draagt bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in zijn beroepspraktijk tegenkomt
Wat wordt bedoeld met ‘reflectie’ voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Voor je herregistratie is het belangrijk dat je kritisch kijkt naar je eigen handelen als professional. Door daar regelmatig op te reflecteren blijf je je bewust van hoe je handelt, welke afwegingen je maakt en hoe je die afwegingen maakt. Meer over reflectie.

Wat moet ik doen als ik door persoonlijke omstandigheden minder of niet gewerkt heb?

Verlenging herregistratieperiode
Als je door persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof, minder hebt gewerkt tijdens jouw periode van herregistratie, kan het voorkomen dat je niet aan de eisen voor herregistratie kunt voldoen. In zo’n geval kun je een verzoek doen tot verlenging van jouw herregistratieperiode. Je situatie wordt door een commissie beoordeeld. De periode van herregistratie kan met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Aanvullend programma
Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt of omdat je werkloos bent, kun je wellicht ook niet voldoen aan de herregistratie-eisen. Als je in de toekomst weer als jeugd- en gezinsprofessional aan de slag wilt, is het verstandig je beroepsregistratie wel te onderhouden. Om jouw registratie toch te kunnen verlengen, kun je een aanvullend programma volgen.

Aanvullend programma ter compensatie van onvoldoende werkervaring
Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Als u zwanger bent, kunt u uw herregistratieperiode verlengen met de wettelijke termijn van 16 weken. U kunt via e-mail naar herregistraties een verlenging aanvragen. Daarvoor heeft u een verklaring van uw verloskundige of huisarts nodig. De verklaring kunt u inscannen en meesturen met uw e-mail.

Bent u langdurig ziek dan kunt u ook een verlenging van uw herregistratietermijn aanvragen. Wij vragen u vriendelijk ook hier een verklaring van uw (huis)arts mee te sturen.