Herregistratie voor jeugd- en gezinsprofessionals

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Hier vind je de eisen die gelden voor de herregistratie. Let op: alleen binnen je herregistratieperiode afgeronde activiteiten kunnen meetellen.

In Mijn SKJ zie je bij ‘herregistratie’ of er bij jou een aanvullende/bijkomende eis van toepassing is.

Zorg er daarnaast voor dat je altijd een geldige VOG hebt.

Werkervaring

Voor de herregistratie gelden de volgende voorwaarden op het gebied van werkervaring:

 • je hebt minimaal gemiddeld 16 uur per week op hbo-niveau gewerkt in het sociaal werk, in het primaire proces. Dit komt overeen met minimaal 3368 uur over 5 jaar
 • daarvan werkte je minimaal gemiddeld 8 uur per week als jeugd- en gezinsprofessional
 • in je werk als jeugd- en gezinsprofessional was/is sprake van persoonlijk contact met jeugdigen en gezinnen (dit hoeft niet per se 8 uur per week te zijn)
 • je bent/was belast met taken en verantwoordelijkheden die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om een geregistreerde professional.

Check hier of je op een functie werkt waarvoor je geregistreerd moet zijn. Is dat niet het geval, dan voldoe je mogelijk niet aan de werkervaringseis.

Klik hier voor de definitie van een professional sociaal werk en een jeugd- en gezinsprofessional

Een professional sociaal werk is een professional die werkt in het domein Jeugd, Zorg of Welzijn en samenleving. Hij versterkt bestaande gemeenschappen om het sociaal functioneren van mensen in die gemeenschap en van de gemeenschap zelf te optimaliseren. Hij signaleert daartoe (positieve of negatieve) sociale verschijnselen zoals geweld, discriminatie, onveiligheid, burgerinitiatieven, ontwikkelingskansen en verricht daar dialogisch, wederkerig onderzoek naar. Op basis daarvan intervenieert hij in de gemeenschap met mensen uit die gemeenschap. Hij werkt faciliterend, ontwikkelingsgericht, bemiddelend, signalerend, preventief, kritisch en adviserend. Het sociaal werk kan ook beleidsgericht zijn. (Definitie ontleend aan het opleidingsdocument HSS Sociaal Werk)

Een jeugd- en gezinsprofessional is een hbo-professional die betrokken is bij de uitvoering van preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en toegang (zoals ook worden onderscheiden in de Jeugdwet) én die bij deze uitvoering werkzaamheden verricht die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerd professional. (Definitie ontleend aan het competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessional)

Onvoldoende werkervaring

Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt (gehad) of omdat je werkloos bent (geweest), dan kun je wellicht niet voldoen aan de werkervaringseis die nodig is bij herregistratie. Heb je wel 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (scholing) gevolgd, dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren. Meer informatie: Aanvullend programma als compensatie voor onvoldoende werkervaring.

Deskundigheidsbevordering

Je moet voor je herregistratie minimaal 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering hebben gevolgd. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar, maar het kan zijn dat je meer uren aan deskundigheidsbevordering besteedt. Dat mag geaccrediteerde scholing zijn, maar dat hoeft niet. Geaccrediteerde scholing zijn trainingen, na- en bijscholingen en cursussen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Ook door NIP/NVO geaccrediteerde scholing mag je volgen voor je herregistratie. In de scholingsagenda vind je alle actuele geaccrediteerde na- en bijscholing.

Formeel en informeel leren
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering bestaat uit Formeel leren en Informeel leren. Je dient in totaal 60 uur deskundigheidsbevordering te volgen, waarvan minimaal 40 uur formeel en  maximaal 20 uur informeel. Onder Formeel leren vallen scholing, trainingen, cursussen, studiedagen e.d. Alle Formeel leren-activiteiten en sommige Informeel leren-activiteiten zijn vooraf geaccrediteerd; deze kun je vinden in de scholingsagenda. Een overzicht van mogelijke overige activiteiten voor Informeel leren staan in het overzicht activiteiten informeel leren.

Niet-geaccrediteerde scholing kun je opvoeren als Eigen inbreng onder Informeel leren. Bij het invoeren van Eigen inbreng in Mijn SKJ  vragen we je het certificaat te uploaden en om een aantal vragen beantwoorden. Ben je van plan om zo’n activiteit te gaan volgen, dan is het handig dat je van tevoren al weet welke vragen je moet beantwoorden:

 • Omschrijving van de activiteit
 • Wat was het – vooraf vastgestelde – doel?
 • Wat wilde je leren wat nuttig is voor je huidige functie?
 • Heb je geleerd wat je verwachtte te gaan leren?

Voer je Informeel leren-activiteiten op, dan worden deze achteraf geaccrediteerd, op het moment dat ze goedgekeurd worden. Voor informeel leren mag je maximaal 20 punten per herregistratieperiode opvoeren.

In de categorie Overige deskundigheidsbevordering kun je activiteiten plaatsen die niet onder formeel of informeel leren vallen, maar die je toch in je activiteitenoverzicht wil plaatsen.

Klik hier voor de definitie van deskundigheidsbevordering, formeel leren en informeel leren

Deskundigheidsbevordering is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Deskundigheidsbevordering is gericht op het minimaal op het niveau van de beroepsopleiding actueel houden van de vakkennis, en draagt daarmee bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in de beroepspraktijk tegenkomt.

Formeel leren
Bij formeel leren gaat het om leervormen zoals een cursus, training, en practicum. Hierbij worden combinaties van verschillende leerstrategieën doelgericht en planmatig ingezet: met een combinatie van theorie (leesstof, uitleg), instructie (praktische richtlijnen), voorbeelden (video of anderszins) en oefening (in de vorm van oefening/rollenspel of uitproberen in de praktijk) worden bepaalde kennis en vaardigheden overgedragen. De stof wordt dus via verschillende leerstrategieën aangeboden.

Informeel leren
Informeel leren is een leerproces waarbij de professional nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen verwerft buiten formele educatieve settingen om. De professional leert door zelf te doen in interactie met anderen.

Training professionele standaarden en beroepsethiek

In principe moeten alle professionals die geen diploma hsao met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker of Social Work/Pedagogiek met profiel jeugd hebben in de eerste herregistratieperiode een training professionele standaarden en beroepsethiek volgen. Een uitzondering hierop zijn professionals die een geaccrediteerd praktijkprogramma of een evc-procedure hebben afgerond, want daar is deze training al in opgenomen. Heb je een master Jeugdzorg, dan hoef je de training beroepsethiek ook niet te volgen.

De voorwaarden voor deze training zijn hetzelfde als ze eerder waren voor de training beroepsethiek voor jeugdzorgwerkers. De training moet geaccrediteerd zijn door SKJ. Heb je al een geaccrediteerde training beroepsethiek gevolgd? Dan kun je deze in je portfolio invoeren, ook als de training is gevolgd toen je nog niet geregistreerd was als jeugd- en gezinsprofessional. Let op: Dit geldt enkel wanneer dit een vereiste is voor jouw herregistratie. Dit kan je vinden in Mijn SKJ > Herregistratie.

Meer informatie over de training professionele standaarden en beroepsethiek

Evc of hbo-opleiding

Volg je voor je herregistratie een evc-traject of een (deeltijd) hbo-opleiding Social Work, profiel jeugd? Dan maken de uren die je daaraan hebt besteed deel uit van je deskundigheidsbevordering. Het je het evc-traject of de hbo-opleiding met een vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ of een hbo-bachelor diploma afgerond, dan is het niet nodig nog apart de training professionele standaarden te volgen.

Wil je meer inzicht in waar je staat en hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen? Dan kun je de competentietool gebruiken. Deze tool is ontwikkeld op basis van het competentieprofiel voor jeugd- en gezinsprofessionals.

Reflectie

In je herregistratieperiode van 5 jaar moet je minimaal 60 uur reflectie volgen. Dat is gemiddeld 12 uur per jaar. Het is de bedoeling dat je deze 60 uur zoveel mogelijk over 5 jaar verdeelt. Als richtlijn kun je aanhouden dat je per jaar 6 reflectiebijeenkomsten hebt van 2 uur per keer. De minimale duur van een reflectiebijeenkomst is 1 uur.

Alles over reflectie

Klik hier voor de definitie van reflectie

Bij reflectie staat het professionele handelen van de professional centraal. Reflectie is gericht op de individuele vakinhoudelijke ontwikkeling van de professional. In het kader van de individuele vakinhoudelijke ontwikkeling komen verschillende dimensies van professionaliteit aan bod: technisch-instrumenteel (is mijn handelen effectief en efficiënt?), normatief (is mijn handelen ethisch verantwoord?) en persoonlijk (is mijn handelen echt, waarachtig?). Het gaat dus bij reflectie niet om het proces van de cliënt. Het gaat bij reflectie ook nadrukkelijk (maar niet alleen) om het proces van de hulpverlener. En daarnaast om kennis en kunde – de theoretische bagage en inzichten die het handelen van de hulpverlener expliciet maken. De 3 dimensies dienen in samenhang aan bod te komen in de reflectie voor beroepsregistratie.

Evc-traject of hbo-opleiding

Heb je een mbo-diploma, of had je op het moment van registratie geen diploma en minder dan 1 jaar werkervaring? En heb je je geregistreerd via de overgangsregeling? Dan moet je, naast werkervaring en reflectie, een evc-traject doen of een hbo-diploma Social Work of Pedagogiek met profiel Jeugd halen. Je hebt tot je eerste herregistratiedatum de tijd om je evc-traject of opleiding af te ronden.

Evc op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals
Evc staat voor ‘erkenning eerder verworven competenties’. In een evc-traject wordt eerst getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen, dat om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt. Tijdens je evc-traject ga je aan de slag met het vullen van een portfolio om je competenties aan te tonen en volg je eventueel aanvullende scholing. Dit evc-traject is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals.

Als je het evc-traject met succes doorloopt, ontvang je een certificaat. Dit certificaat kun je laten omzetten naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional. Met dit vakbekwaamheidsbewijs kun je je registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Als je het evc-traject niet met succes afrondt, krijg je van de evc-uitvoerder een advies over verdere deskundigheidsbevordering, of activiteiten die je kunt ondernemen in je werk.

Op 1 oktober 2018 is de evc-procedure beschikbaar gekomen. Meer informatie vind je bij het evc-loket.

Evc op opleidingsstandaard
Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hss-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kun je je registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Hbo-opleiding
Ook kun je natuurlijk een erkende hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd of Pedagogiek met profiel Jeugd volgen.

Praktijkprogramma (inwerkprogramma)

Sommige professionals hebben via de hardheidsclausule een beslissing ontvangen dat zij in het eerste herregistratiejaar een geaccrediteerd praktijkprogramma moeten doorlopen.

Meer informatie over het praktijkprogramma

VOG

Je VOG mag nooit ouder zijn dan 5 jaar. Heb je geen VOG of is je VOG ouder dan 5 jaar, dan moet je een nieuwe aanvragen. Zie hier meer informatie over hoe je dat kunt doen. Als je bent ingelogd, kun je bij Mijn VOG’s controleren hoe lang je VOG nog geldig is.

Beoordeling van je herregistratieaanvraag

Belangrijk bericht over de beoordeling van je herregistratie

Vanaf een half jaar voor het verlopen van de herregistratieperiode krijg je verschillende berichten. Heb je aan de herregistratie-eisen voldaan? Dan verschijnt er in Mijn SKJ een button waarmee je je herregistratie kunt indienen. Ontbreken er activiteiten in je dossier? Dan krijg je bericht over wat er ontbreekt en wat je daaraan kunt doen.

Kun je niet aan de herregistratie-eisen voldoen? Laat dat ons dan tijdig weten.

Verlenging van je herregistratieperiode

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kun je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kun je een verlengingsaanvraag doen. Klik hiervoor op de button Registratie verlengen in het linker menu in Mijn SKJ.

Kun je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Verlopen registratie

Vanaf het moment dat je geregistreerd bent, heb je vijf jaar de tijd om aan je herregistratievoorwaarden te voldoen. Als je niet uiterlijk de laatste dag van je herregistratieperiode je gehele herregistratiedossier hebt ingediend, heb je automatisch een verlopen registratie vanaf de dag na je herregistratiedatum. Is je registratie verlopen, dan ben je niet meer geregistreerd, val je niet meer onder het tuchtrecht en ben je niet meer te vinden in het openbaar register. Ook mag je volgens het Kwaliteitskader Jeugd geen taken meer uitvoeren waarvoor een geregistreerde professional ingezet moet worden. Dit dien je dan ook door te geven aan je werkgever. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer ‘Registratie verlopen’ of ‘Verlopen registratie’.

Wat nu?

 1. Is je registratie verlopen en wil je of hoef je niet meer geregistreerd te zijn, vragen we je om je daadwerkelijk uit te schrijven uit het SKJ-register. Dit kan je doen door een mail naar onze administratie te sturen.
 2. Is je registratie verlopen, voldoe je aan alle herregistratievoorwaarden en heb je voldoende punten ingediend? Dien dan alsnog z.s.m. je dossier in via Mijn SKJ door de knop “Herregistratie direct indienen” aan te klikken. Binnen 3 maanden zal je dossier beoordeeld worden. Zodra je je dossier hebt ingediend, vervalt je status ‘Registratie verlopen’ en verandert naar ‘Geregistreerd’.
 3. Is je registratie verlopen en voldoe je niet aan de herregistratievoorwaarden? Neem dan contact op met de registratiecommissie. Misschien heb je recht op verlenging van je registratieperiode. Hierbij kijken we ook of en hoe je alsnog aan de voorwaarden kan voldoen. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen. Lukt dit niet binnen de gestelde termijn, dan zal je alsnog uitgeschreven worden door SKJ. Volgens het registratiereglement heeft SKJ het recht om een professional de dag na het verlopen van een registratie uit te schrijven.

Registratiereglement

Meer informatie over de herregistratievoorwaarden vind je in het Registratiereglement jeugd- en gezinsprofessionals, hoofdstuk 4, artikel 4.1 tot en met 4.5.

FAQ

Wanneer wordt mijn herregistratie beoordeeld?

Officieel hebben wij 3 maanden om je herregistratie-aanvraag te beoordelen. Als je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend (dat wil zeggen: minimaal 1 dag voordat je registratie verloopt), blijf je geregistreerd tot wij jouw dossier hebben beoordeeld. Ook als we om een aanvulling vragen, blijf je geregistreerd.

Je registratie verloopt dus niet zolang wij jouw dossier nog in behandeling hebben, op voorwaarde dat je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend.

Hoe ziet de evc-procedure eruit?

Evc-procedure hbo jeugd- en gezinsprofessional

In de evc-procedure voor jeugd- en gezinsprofessionals wordt getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen dat de inzet van een geregistreerd professional vraagt. Deze evc-standaard is ontwikkeld op basis van het beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals. Na afloop van je evc-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de evc-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, wordt je ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Ben je al geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional, en moet je een evc-procedure volgen in je herregistratieperiode? Dan heb je tot je eerste herregistratiedatum de tijd om je evc-traject met succes af te ronden.
Kijk voor meer informatie bij het evc-loket

Evc-procedure jeugdzorgwerker

In een evc-procedure worden eerder verworven competenties van een professional in kaart gebracht en ‘getoetst’. In de evc-procedure voor jeugdzorgwerkers wordt getoetst op de competenties die in het beroepsprofiel van de jeugdzorgwerker zijn vastgelegd.

Een evc-traject maakt duidelijk welke competenties de professional bezit en welke nog ontwikkeld moeten worden. Een na- of bijscholingsadvies kan het gevolg zijn. Daarna wordt op basis van het doorlopen evc-traject aan jeugdzorgwerkers een ‘branchecertificaat jeugdzorgwerker’ afgegeven. Dat is een bewijs dat de hulpverlener de vereiste competenties bezit voor jeugdzorgwerker op hbo-niveau. We accepteren dit branchecertificaat bij de herregistratie van jeugdzorgwerkers die een evc-eis hebben en bij registratie van jeugd- en gezinsprofessionals. Het is daarmee vergelijkbaar met het vereiste hbo-hsao-niveau. Het branchecertificaat jeugdzorgwerker zal voorlopig ook toegang geven tot registratie in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals, onder de volgende voorwaarden:

 • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg en die al zijn begonnen met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker hadden tot 31 december 2018 om dit traject af te ronden. Met het branchecertificaat Jeugdzorgwerker kunnen zij zich (her)registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg konden tot 1 oktober 2018 nog starten met hun evc branchestandaard Jeugdzorgwerker. Jeugdprofessionals werkzaam onder de cao Jeugdzorg, die al zijn gestart met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker, konden tot 31 december 2018 de benodigde documenten aanleveren bij de evc-aanbieder.
 • Professionals werkzaam in het jeugddomein onder andere cao’s dan de cao Jeugdzorg kunnen vanaf 1 oktober 2018 starten met de nieuwe evc-procedure op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals.

Evc op opleidingsstandaard

Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kan je je (her)registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Moet ik als opleider mijn door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing ook bij SKJ laten accrediteren?

Nee, dat hoeft niet. Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren voor hun herregistratie. De scholing moet dan geaccrediteerd zijn voor herregistratie, én voor een van de registraties die te zien zijn in onderstaande afbeelding:

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt vanaf een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode regelmatig berichten waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Heb je al voldoende punten ingediend, dan verschijnt er in Mijn SKJ een button in beeld waarmee je jouw herregistratie kunt indienen. Als wij bij het beoordelen zien dat er activiteiten ontbreken in je dossier, zullen wij je hierover een bericht sturen.

Wanneer je onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij je om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden kun je lezen in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Heb je, ondanks alle herinneringen, op je herregistratiedatum nog steeds geen herregistratieaanvraag ingediend, dan ben je na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar als verlopen registratie.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij je om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Aan welke eisen moet ik voldoen bij mijn herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional?

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling. Hier vind je de eisen die gelden voor de herregistratie.

Kan ik tijdens de periode van vooraanmelding gevolgde bij- en nascholing opvoeren in het kader van mijn herregistratie?

Nee, dat kan niet. Het aantal uren deskundigheidsbevordering dat je tijdens jouw periode van herregistratie moet volgen (gemiddeld 12 per jaar, 60 uur over 5 jaar), moet tijdens je periode van herregistratie worden behaald.

Er is één uitzondering. Sommige professionals hebben voor hun herregistratie een aanvullende eis om een door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerde training professionele standaarden te volgen. Als je tijdens jouw periode van vooraanmelding (of al eerder) een door SKJ geaccrediteerde training professionele standaarden hebt gevolgd, dan hoef je een dergelijke training niet nogmaals te volgen. Je kan ten behoeve van jouw herregistratie het bewijsstuk (een certificaat) uploaden.

Waarvoor gebruik ik mijn portfolio?

Als je geregistreerd bent, kan je inloggen in Mijn SKJ. Daar vind je jouw persoonlijke portfolio. In jouw portfolio kan je bijhouden wat je hebt gedaan op het gebied van deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring. Ook kan je een foto uploaden en informatie over jouw registratie (bijvoorbeeld een stageverslag) toevoegen aan jouw profiel.

Wat is geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Voor jouw herregistratie als jeugd- en gezinsprofessional is het van belang dat je aan deskundigheidsbevordering doet die bijdraagt aan het actueel houden van jouw vakkennis. De kwaliteit van scholingen, trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering wordt daarom vooraf getoetst. Alle geaccrediteerde deskundigheidsbevordering is te vinden op deze site.

Als de deskundigheidsbevorderingsactiviteit voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, wordt deze geaccrediteerd. De aanbieder van de deskundigheidsbevordering vraagt vooraf accreditatie aan. Dat kan ook de werkgever zijn als het een interne scholing betreft.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen, wordt gekeken of de deskundigheidsbevordering voldoet aan de definitie:

Deskundigheidsbevordering is gericht op de professionele ontwikkeling van de jeugd- en gezinsprofessional. Deskundigheidsbevordering is gericht op het minimaal op het niveau van de beroepsopleiding actueel houden van de vakkennis, en draagt daarmee bij aan het kunnen hanteren van de professionele opgaven die de jeugd- en gezinsprofessional in de beroepspraktijk tegenkomt.

Daarnaast dient de deskundigheidsbevorderende activiteit te voldoen aan in ieder geval de volgende inhoudelijke criteria:

 • de activiteit is op (post) hbo-niveau;
 • De inhoud van de activiteit sluit aan op de kennis en werkzaamheden van de jeugdhulpverlener;
 • De inhoud van de activiteit is gebaseerd op actuele, valide en betrouwbare vakkennis.
Wat wordt bedoeld met ‘reflectie’ voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Voor je herregistratie is het belangrijk dat je kritisch kijkt naar je eigen handelen als professional. Door daar regelmatig op te reflecteren blijf je je bewust van hoe je handelt, welke afwegingen je maakt en hoe je die afwegingen maakt. Meer over reflectie.

Wat moet ik doen als ik door persoonlijke omstandigheden minder of niet gewerkt heb?

Verlenging herregistratieperiode
Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kan je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kan je een verlengingsaanvraag doen. Klik hiervoor op de button Registratie verlengen in het linker menu in Mijn SKJ. De periode van herregistratie kan met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Kun je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Aanvullend programma
Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt (gehad) of omdat je werkloos bent (geweest), dan kan je wellicht niet voldoen aan de werkervaringseis die nodig is bij herregistratie. Heb je wel 60 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering (scholing) gevolgd, dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren. Meer informatie: Aanvullend programma voor compensatie onvoldoende werkervaring.

Ik kan geen documenten uploaden

Lukt het niet om documenten te uploaden in jouw Mijn SKJ en werk je met Internet Explorer? Probeer het dan nogmaals met Google Chrome. Deze browser is gratis te downloaden. Je kan alleen pdf- en jpeg-bestanden uploaden.

Je kan ook gemakkelijk documenten uploaden via onze gratis app. Deze is te downloaden via de App Store of Google Play.

Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kan je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kan je een verlengingsaanvraag doen. Klik hiervoor op de button Registratie verlengen in het linker menu in Mijn SKJ. De periode van herregistratie kan met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Kan je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Wat is ‘overige deskundigheidsbevordering’ bij jeugd- en gezinsprofessionals?

In de categorie Overige deskundigheidsbevordering kan je activiteiten uploaden die niet onder formeel of informeel leren vallen, maar die je toch in je activiteitenoverzicht wil plaatsen.