Algemeen

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is een groeiende, daadkrachtige organisatie die professioneel geautomatiseerd is en continu aan kwaliteitscontrole doet. Het bedrijfsproces is zodanig ingericht dat herregistratie een vanzelfsprekend onderdeel is van het primaire proces. SKJ werkt intensief samen met beroepsorganisaties en brancheorganisaties. Het gevolg is optimale dienstverlening naar zowel professionals als beroeps- en brancheorganisaties.

Meer informatie over het bureau

Werken bij

Werken bij het Kwaliteitsregister Jeugd is werken bij een unieke organisatie. Zijn er vacatures bij SKJ, dan kun je ze hier vinden. Ook voor vacatures bij de diverse raden, colleges en commissies kun je hier terecht:

Vacatures bij SKJ

Statuten

Op 13 maart 2013 zijn de statuten van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd vastgesteld. De stichting heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. De bij deze stichting betrokken organisaties zijn het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Doel

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • het inrichten en houden van een register waarin gedragswetenschappers en beroepsbeoefenaren in hbo-functies met een opleiding op hbo-niveau, werkzaam in de jeugdzorg, kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid;
  • het inrichten en onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak;
  • het op aanvraag registreren van professionals in de jeugdzorg, het publiek maken van de registraties en, ter uitvoering van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke uitspraak, het doorhalen van een inschrijving in het register.
Lees de volledige statuten

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. In de statuten staat alles wat minstens 5 jaar zal blijven gelden. Alle overige zaken die vastgelegd moeten worden, staan in het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement

  • is een nadere detaillering van en een aanvulling op de statuten.
  • kan behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken en bevoegdheden van bestuursleden bevatten. Ook procedures en werkwijzen kunnen in het huishoudelijk reglement worden vastgelegd, of er kan naar beschrijvingen hiervan worden verwezen.
  • mag niet in tegenspraak zijn met de statuten. Waar dit toch het geval is, hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement.
  • kan worden gewijzigd in een bestuursvergadering.
  • is openbaar en door belangstellenden op te vragen via een e-mail naar het secretariaat.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke, digitale en mondelinge communicatie tussen Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en geregistreerden, werkgevers, aanbieders van bij- en nascholing en andere contractpartijen. Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten je hebt bij SKJ. Het betreft onder andere voorwaarden voor registratie, betaling en opzegging. Daarnaast zijn de voorwaarden opgenomen voor klachtenregeling en klachtencommissie, verlies van een registratiepas, incassokosten en aansprakelijkheid. Je kunt via onderstaande knop de algemene voorwaarden downloaden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Nieuwsbrieven

Zie hier alle nieuwsbrieven

Jaarverslagen

Zie hier de jaarverslagen van het Kwaliteitsregister Jeugd

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

ISO certificaat

SKJ bewaakt vanuit haar uitvoerende, toetsende en signalerende rol de kwaliteit van de professionals van de beroepsgroepen binnen het jeugddomein waarvoor SKJ momenteel 3 kamers heeft ingericht. Vanuit die kwaliteitsrol vindt SKJ het passend dat de organisatie zelf ook kwalitatief getoetst wordt om zo zichzelf continu te verbeteren. Een belangrijk aspect daarbij is het borgen van de kwaliteit van de benodigde mankracht en middelen die de organisatie inzet om haar doelen te bereiken. Uitgangspunt is dat op elk moment kan worden voldaan aan overeengekomen eisen/wensen van klanten/stakeholders en aan wet- en regelgeving. Het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen, gesteld in de norm NEN-ISO-9001:2015. De medewerkers van SKJ worden periodiek op de hoogte gesteld van het kwaliteitsbeleid en de voor hen relevante doelstellingen.

Een klacht indienen over SKJ

Voel je je niet goed geholpen of onvoldoende gehoord of ben je niet goed geïnformeerd? Dan kun je je klacht kenbaar maken per brief of via e-mail. Via onderstaande link lees je hoe je je klacht kunt indienen.

Een klacht indienen over SKJ