PrivacyApp jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Met ingang van 9 januari 2018 is de PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming vernieuwd. Bevatte de eerste versie van de app alleen informatie-flows voor jongeren; in de nieuwe versie zijn nu ook informatieflows voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen bij, of verstrekken aan andere professionals (zoals andere jeugdhulpverleners, jeugdartsen of -psychiaters, een voogd of jeugdreclasseerder, de gemeente of wijkteam). Ook geeft de app informatie over het doen van meldingen bij de Raad, Veilig Thuis of in de Verwijs Index Risicojongeren en het organiseren van casusoverleggen. Voor smartphones en tablets is de app te downloaden via jeugdconnect.nl/privacy. Gebruikers van laptops en desktops kunnen het webadres van de app opslaan in de favorieten van hun browser. De komende maanden zullen nieuwe informatieflows worden toegevoegd voor andere categorieën professionals, onder andere voor jeugdbeschermers en de jeugd-GGZ. De Privacy App Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’.

Jeugdhulpverleners vinden in de app antwoord op vragen als: ‘Onder welke voorwaarden mag ik gegevens verstrekken aan een andere professional’, ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag’, ‘Hoe zit het met gezag van ouders’, en ‘Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn?’ Aan de hand van vragen worden zij naar het juiste antwoord geleid. Daar waar relevant kunnen zij doorklikken naar stappenplannen voor het maken van afwegingen. Bijvoorbeeld over het doorbreken van het beroepsgeheim zonder toestemming. Ook bevat de app uitgebreide informatiepagina’s over bijvoorbeeld tuchtrecht, ouderlijk gezag en leeftijdsgrenzen.