Hoe werkt het?

Voldoet u als jeugdzorgwerker aan de eisen voor registratie, dan kunt u zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Jeugd. U bent daarmee volwaardig geregistreerd. Na 5 jaar volgt de eerste herregistratie. Deze eerste herregistratie stelt, afhankelijk van uw vooropleiding, specifieke eisen.

Zelfstandigen
Bent u zelfstandig jeugdzorgwerker en voldoet u aan de eisen voor registratie? Ook dan kunt u zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Vooraanmelden
Bent u werkzaam in een hbo-functie, maar bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg of de jeugd-ggz, of als cliëntondersteuner, sociaal werker of thuisbegeleider, dan geldt dat u zich kunt vooraanmelden.

Studenten
Straks werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming? In de brochure voor hbo-studenten hogere sociale studies informatie over beroepsregistratie en beroepsontwikkeling in jeugdhulp en jeugdbescherming.

Straks werken in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Wat betekenen de Jeugdwet en het nieuwe jeugdstelsel voor jou?

Wie móet zich registreren?

Registratie als jeugdzorgwerker is noodzakelijk voor professionals werkzaam bij:

 • aanbieders van jeugdhulp die jeugdhulp verlenen onder verantwoordelijkheid van het college van B&W
 • uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
 • advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)
 • colleges van B&W
 • justitiële jeugdinrichtingen
 • Stichting Halt
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Stichting Nidos

Registratie-eisen

 • Eén van de volgende beginniveaus:
  • Hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker
  • Hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker behaald voor 1 januari 2018
  • Branchecertificaat jeugdzorgwerker minimaal ‘Gevorderd professional’ (bewezen d.m.v. EVC)
 • Een VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: uittreksel uit het handelsregister van de KvK niet ouder dan 6 maanden

Wo-ers op een hbo-functie

In sommige gevallen kunnen professionals met een wetenschappelijke opleiding die werkzaam zijn in een hbo-functie in de jeugdzorg zich registreren als jeugdzorgwerker. Registratie is mogelijk voor professionals met een universitaire opleiding (master) tot psycholoog of (ortho)pedagoog:

met 0 tot 3 jaar werkervaring in de jeugdzorg

 • een door SKJ geaccrediteerd inwerkprogramma van de werkgever.
  Download Voorwaarden inwerkprogramma wo-ers op hbo-functie.
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

met 3 jaar of meer ervaring in de jeugdzorg

 • een door SKJ geaccrediteerd inwerkprogramma van de werkgever. óf
 • een goed onderbouwde verklaring van de (huidige of vorige) werkgever dat het voor de professional door het aantal jaren werkervaring in de jeugdzorg, gevolgde scholing en de wo-opleiding psycholoog of orthopedagoog niet nodig is een inwerkprogramma of EVC-traject te volgen.
  Download hier Competentieverklaring wo-er hbo-functie
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden
Meer informatie en downloads

Master Jeugdzorg

Sinds 1 januari 2016 kunnen afgestudeerden van de opleiding Master Jeugdzorg (MJ) aan de Hogeschool Leiden zich registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd in de kamer Jeugdzorgwerkers als zij voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden
Het getuigschrift van de MJ is voor registratie gelijkwaardig aan een hsao-getuigschrift zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker. Dat betekent dat een jeugdzorgwerker die een getuigschrift MJ heeft behaald voor 1 januari 2018 in aanmerking komt voor registratie.

Het getuigschrift van de MJ is voor registratie gelijkwaardig aan een hsao-getuigschrift met een uitstroomprofiel jeugdzorgwerker voor professionals die ook in het bezit zijn van een getuigschrift c.q. branchecertificaat op het niveau van een van onderstaande hbo-opleidingen. Zij komen in aanmerking voor registratie voor, op en na 1 januari 2018:

 • maatschappelijk werk en dienstverlening
 • sociaal-pedagogische hulpverlening
 • cultureel-maatschappelijke vorming
 • creatieve therapie
 • kunstzinnige therapie
 • pedagogiek
 • sociaal-psychiatrisch verpleegkundige

Het getuigschrift van de MJ behaald na 1 januari 2018 is voor registratie niet gelijkwaardig aan een hsao-getuigschrift met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker voor die groepen die een vooropleiding hebben op het niveau verpleegkundige of wo-bachelor sociale wetenschappen. Zij – en eventuele andere groepen – voldoen niet aan de toelatingseisen voor de registratie maar kunnen eventueel via de hardheidsclausule een registratie-aanvraag indienen.

Na- en bijscholing
Studenten die als geregistreerd jeugdzorgwerker de Master Jeugdzorg volgen, kunnen de gehaalde EC als registerpunten (voor bijscholing/nascholing/herregistratie) gebruiken.

Registerpas
In het Kwaliteitsregister Jeugd kunnen afgestudeerden van de Master Jeugdzorg de titel Jeugdzorg­werker SKJ gebruiken. Jeugdzorgwerkers die al eerder bij SKJ zijn geregistreerd, kunnen het diploma MJ uploaden. Op de registerpas wordt vermeld dat zij het diploma Master Jeugdzorg Leiden hebben behaald. Verder verandert er niets aan de registratie.

Hardheidsclausule

Voldoet u niet aan de toelatingseisen voor de registratie jeugdzorgwerker, dan kan de registratiecommissie in sommige gevallen een uitzondering maken. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u een aanvraag doen op basis van de hardheidsclausule.

Voor het indienen van uw registratie-aanvraag via de hardheidsclausule dient u eerst het aanvraagformulier te printen, in te vullen en, aangevuld met bijlagen, per post naar SKJ te sturen. U dient uw aanvraag goed te motiveren en te onderbouwen. Zie het aanvraagformulier.

Meer informatie en downloads

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW, voorheen NVMW) is het platform en netwerk van alle hbo-hsao-professionals.

U bent geregistreerd als jeugdzorgwerker bij SKJ. Daarnaast kunt u ook lid worden van de beroepsvereniging BPSW. De BPSW biedt een platform en netwerk van sociale professionals. Via dit platform blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen over uw beroep. Door uw lidmaatschap draagt u bij aan en praat u mee over het vormen en behouden van de identiteit en de kwaliteit van uw beroepsgroep.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van de BPSW?

 • U kunt advies inwinnen bij de medewerkers van het BPSW-stafbureau over morele en ethische dilemma’s in casuïstiek en bij ontwikkelingen in uw werkveld.
 • U kunt deelnemen aan netwerken via de BPSW-LinkedIn groepen en evenementen.
 • U heeft toegang tot een groot netwerk van collega’s.
 • U ontvangt zes keer per jaar een e-mailnieuwsbrief.
 • U ontvangt zes keer per jaar gratis het vakblad Maatwerk.
 • U krijgt 50% ledenkorting op na- en bijscholing die BPSW organiseert. Deze trainingen hebben thema’s als beroepsethiek, professionalisering, professionele autonomie voor jeugdzorgwerkers en leidinggevenden, richtlijnen jeugdzorg, professioneel statuut etc.
 • U heeft directe invloed op de inhoud van uw professionele standaarden: beroepscode, beroepsprofiel en richtlijnen. Deze worden door en met de leden van de beroepsvereniging opgesteld.
 • U kunt bij de BPSW voor € 7,50 per jaar een rechtsbijstandsverzekering afsluiten die bijstand bij tuchtrechtszaken dekt. Deze verzekering heeft ook een klokkenluidersmodule. Lees Flyer rechtsbijstandsverzekering jeugdzorgwerkers.

Korting op lidmaatschap
Bent u geregistreerd jeugdzorgwerker SKJ en wilt u lid worden van de BPSW? Dit kan tegen een gereduceerd tarief. In plaats van € 198,00 betaalt u nu € 55,00 voor uw lidmaatschap. Na 2 kalenderjaren geldt het lidmaatschap Professional Jeugd. Kijk voor meer informatie op de website van BPSW of bel 030 294 86 03 (ma-do van 09.00 tot 14.15 uur).

 

Platform Jeugd

Platform Jeugd is het platform van de BPSW voor de jeugdzorgprofessional. Het heeft als doel om hbo-opgeleide professionals werkzaam in of betrokken bij jeugdzorg te informeren over de activiteiten die de BPSW onderneemt op het gebied van de jeugdzorg en om vragen, informatie en ambities met elkaar te delen.

Platform Jeugd brengt regelmatig nieuwsbrieven uit. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u aan via webmaster@skjeugd.nl.

Reeds uitgebrachte nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Platform Jeugd #2-17
Nieuwsbrief Platform Jeugd #1-17

Nieuwsbrief Platform Jeugd #1-16
Nieuwsbrief Platform Jeugd #2-16
Nieuwsbrief Platform Jeugd #3-16
Nieuwsbrief Platform Jeugd #4-16
Nieuwsbrief Platform Jeugd #5-16
Nieuwsbrief Platform Jeugd #6-16

FAQ

Ik ben geregistreerd als jeugdzorgwerker. Verandert er iets voor mij?

De kamer Jeugdzorgwerkers gaat op in de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Daarom kunnen zich vanaf 1 januari 2018 geen nieuwe professionals meer registreren in de kamer Jeugdzorgwerkers. Professionals die nu geregistreerd zijn in de kamer Jeugdzorgwerkers verhuizen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. De verhuisdatum bepaalt u zelf. Er zijn 2 opties:

 • U blijft tot en met het moment waarop u zich moet herregistreren in de kamer Jeugdzorgwerkers. U rondt uw herregistratie af volgens de eisen die gelden voor jeugdzorgwerkers. Daarna gaat u automatisch over naar de kamer jeugd -en gezinsprofessionals.
 • U wacht niet tot het moment waarop u zich moet herregistreren, maar stapt al eerder over naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Dit kunt u bijvoorbeeld overwegen als uw datum voor herregistratie nog ver weg is. Of wanneer u de herregistratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals beter vindt passen bij de wijze waarop u vormgeeft aan uw beroepsontwikkeling. U kunt eerder overstappen via de button ‘Wisselen van kamer’ in Mijn SKJ. Dat kan vanaf januari 2018. Activiteiten die u al had geüpload in uw Mijn SKJ en die zijn goedgekeurd, worden dan automatisch overgezet naar uw nieuwe portfolio. Nieuwe activiteiten worden beoordeeld volgens de eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. De datum voor uw eerstvolgende herregistratie verandert niet door de overstap.

Lees meer in de factsheet met informatie over de overgangsregeling voor geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Hoe ziet de evc-procedure voor jeugdzorgwerkers eruit?

Een evc-procedure is een procedure waarin eerder verworven competenties van de professional in kaart worden gebracht en worden ‘getoetst’. In de evc-procedure voor jeugdzorgwerkers wordt getoetst op de competenties die in het beroepsprofiel van de jeugdzorgwerker zijn vastgelegd. Het doorlopen van een evc-traject maakt duidelijk welke competenties de professional bezit en welke nog ontwikkeld moeten worden. Een na- of bijscholingsadvies kan het gevolg zijn. Daarna wordt op basis van het doorlopen evc-traject een ‘branchecertificaat jeugdzorgwerker’ afgegeven – een bewijs dat u als hulpverlener de vereiste competenties bezit voor jeugdzorgwerker op hbo-niveau. Dit branchecertificaat wordt bij de registratie van jeugdzorgwerkers geaccepteerd als instapniveau voor registratie en is daarmee vergelijkbaar met het vereiste hbo-hsao-niveau. Het branchecertificaat jeugdzorgwerker zal vooralsnog ook toegang geven tot registratie in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals.

Kan ik met het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker aan de slag in de jeugdhulp?

Ja, dat kan. Te allen tijde geldt dat de werkgever in acht moet nemen dat uw kennis en vaardigheden passen bij de taken die aan u worden toebedeeld.

Ik ben het niet eens met de beoordeling van mijn (her)registratieaanvraag

Als u denkt dat uw (her)registratieaanvraag niet goed beoordeeld is, dan kunt u uw aanvraag voorleggen aan de commissie heroverweging. Mail daarvoor naar klachtenskj@skjeugd.nl met in de onderwerpregel ‘commissie heroverweging’. Op de website bij Commissies registraties en heroverweging leest u hier meer over.

Ik heb niet het juiste diploma voor registratie, maar werk al lang in jeugdhulp of jeugdbescherming

Jeugdzorgwerkers die al geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd en vallen onder de cao Jeugdzorg kunnen een evc-procedure doorlopen die leidt tot het branchecertificaat jeugdzorgwerker (minimaal ‘gevorderd professional’).
Voor medewerkers die niet onder de cao Jeugdzorg vallen, is nog niet bekend of en zo ja welk evc-traject dan wel branche-certificering eventueel nodig is. Tot hier meer over bekend is, zal het branchecertificaat Jeugdzorgwerker niet worden afgegeven aan deze groep professionals.