Master-orthopedagogen

Registratie-eisen
Voor registratie is een splitsing gemaakt aan de hand van het aantal jaren werkervaring:

 • minder dan 5 jaar of minder dan 3648 uur werkervaring
 • meer dan 5 jaar of meer dan 3648 uur werkervaring 

Benodigde documenten

 • Diploma geaccrediteerde masteropleiding orthopedagogiek of een master- of doctoraaldiploma van een naar het oordeel van het SKJ-bestuur gelijkgestelde universitaire opleiding inclusief vakkenoverzicht
 • Diploma propedeuse met vakkenlijst
 • Verklaring vooropleiding
 • NVO Basisaantekening diagnostiek
 • NVO-registratie basis-orthopedagoog (indien behaald)
 • Werkgeversverklaring of eigen verklaring waaruit uw werkervaring blijkt
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Geaccrediteerde masteropleidingen orthopedagogiek
De door de NVO geaccrediteerde universitaire masteropleidingen orthopedagogiek zijn:

Heeft u een van deze opleidingen gevolgd, dan ontvangt u van de universiteit een verklaring dat u heeft voldaan aan de registratie-eisen voor NVO basis-orthopedagoog. Op grond van deze verklaring kunt u worden geregistreerd als master-orthopedagoog SKJ. Als u geen geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd, dient de registratiecommissie eerst uw vakkenoverzicht te beoordelen.

BOKA-registratie
Met een BOKA II-registratie kunt u zich registreren op masterniveau bij SKJ. Hiervoor dient u het bewijs van uw BOKA-registratie te uploaden bij de registratieaanvraag. Voor de herregistratie gelden de reguliere herregistratie-eisen van SKJ behorend bij de registratie master-orthopedagoog. Uw herregistratie-activiteiten kunt u uploaden in ‘Mijn SKJ’.

Langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd
Bent u langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd, maar heeft u wel de NVO-registratie basis-orthopedagoog of bent u werkzaam als orthopedagoog binnen het jeugddomein, dan kunt u zich op basis hiervan registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd.

Heeft u geen registratie basis-orthopedagoog én geen werkervaring in het jeugddomein en bent u langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd, dan komt u niet zonder meer in aanmerking voor registratie. U moet dan kunnen aantonen dat u in de laatste 10 jaar uw orthopedagogische kennis en ervaring op peil heeft gehouden. De registratiecommissie kan besluiten dat u aanvullende scholing dient te volgen.

Een uitgebreide toelichting op de theoretische eisen en vaardigheden vindt u in bijlage 1 op pagina 20 van de Registratiebrochure NVO.

Meer informatie en downloads

Opleidingstraject via tijdelijke wegingsregeling

Vanaf mei 2013 tot 1 januari 2014 is een tijdelijke regeling van kracht geweest voor psychologen en orthopedagogen die op dat moment werkzaam waren in een afgebakend aantal instellingen binnen de oude (smalle) jeugdzorg. Het is inmiddels niet meer mogelijk voor deze regeling aan te melden. De regeling had de reguliere registratie-eisen van de postmasterregistraties bij NIP en NVO als uitgangspunt, maar ging uit van een soepeler weging van die eisen, waarbij meer rekening werd gehouden met al opgedane kennis en ervaring.
Psychologen en orthopedagogen die zich indertijd bij NIP of NVO hebben aangemeld voor deze tijdelijke regeling (twr) hebben een studieadvies ontvangen (over de eisen waaraan zij nog moeten voldoen) en hebben 5 jaar de tijd om dit studieadvies op te volgen en aan alle eisen te voldoen voor registratie op postmasterniveau.

Overname dossiers
Als u zich in 2013 heeft opgegeven bij de NVO voor het opleidingstraject tot postmaster-orthopedagoog via de tijdelijke wegingsregeling, dan heeft u een e-mail ontvangen met instructies hoe u uw account bij SKJ kunt activeren. Uw studieadvies is door SKJ overgenomen. U bent master-geregistreerd als u uw account geactiveerd heeft. Dan kunt u ook beginnen met het uploaden van scholing en andere activiteiten.

Registerpunten
Vrijstellingen en scholingspunten die vóór 26 mei 2016 door opleiders zijn ingevoerd in PE-online zijn in uw SKJ-dossier overgenomen, als u op dat moment uw account had geactiveerd. Andere en nieuwe activiteiten kunt u zelf uploaden in uw SKJ-dossier.

Meer informatie bij veel gestelde vragen

Postmaster-orthopedagogen

U kunt zich op verschillende manieren registreren als postmaster-orthopedagoog SKJ bij het Kwaliteitsregister Jeugd: op basis van uw registratie als NVO orthopedagoog-generalist of als GZ-psycholoog (Wet BIG), op basis van een afgeronde postmasteropleiding of een afgerond individueel opleidingstraject. U vindt hier de registratie-eisen. Na 5 jaar volgt de eerste herregistratie.

NVO orthopedagoog-generalist

 • Bewijs van registratie als NVO orthopedagoog-generalist
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam in het jeugddomein, aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

GZ-psycholoog BIG

 • Bewijs van registratie als GZ-psycholoog in het BIG-register
 • Universitaire master pedagogische wetenschappen met afstudeerrichting orthopedagogiek
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in het jeugddomein (minimaal 12 uur per week), aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Afgeronde geaccrediteerde postmasteropleiding

 • Diploma van de geaccrediteerde postmasteropleiding
 • Sinds het voltooien van de opleiding minimaal 12 uur per week werkzaam in het jeugddomein, aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden

Geaccrediteerde postmasteropleidingen
De geïntegreerde opleidingen tot postmaster-orthopedagoog SKJ die zijn geaccrediteerd door de NVO zijn in Groningen (UPO-Groningen), Leiden (PDBO Randstad) en Eindhoven (Rino Zuid). Voor de opleiding in Amsterdam (PDBO Randstad) is voorlopige accreditatie toegekend in afwachting van een definitieve aanvraag. Heeft u vragen over deze opleidingen neem dan contact op met de opleidingsinstelling van uw keuze.

Afgerond individueel opleidingstraject

 • Verklaring van afronding opleidingstraject van de NVO
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam in het jeugddomein
 • Werkgeversverklaring of eigen verklaring die u aan het eind van het traject heeft ingediend bij de NVO
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Indien zelfstandig: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden
Meer informatie en downloads

 

BOKA-registratie

Met een een BOKA II-registratie kunt u zich niet zonder meer als postmaster registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. De eisen van de registratie via het individuele opleidingstraject tot postmaster zijn leidend en wijken af van de registratie-eisen tot BOKA II. De verschillen tussen de registratie-eisen dient u op te vullen met aanvullende activiteiten.

Lees hier meer over de verschillen

Master-pedagogen

Master-pedagogen
Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister als master-pedagoog SKJ dient u over een universitair masterdiploma te beschikken dat aan een genormeerd aantal theoretische en praktische eisen voldoet met een minimale omvang van 120 EC.

Geaccrediteerd voor deze registratie zijn de volgende opleidingen:

U ontvangt bij afstuderen van de universiteit een verklaring dat er is voldaan aan de eisen voor de registratie NVO basis-pedagoog. Deze verklaring heeft u nodig om de registratie als master-pedagoog SKJ te kunnen aanvragen.

Heeft u geen geaccrediteerde opleiding afgerond, maar wilt u toch in aanmerking komen voor deze registratie, voeg dan bij uw aanvraag het volledige vakkenoverzicht van uw studie toe en gegevens van eventueel postacademisch gevolgde scholingen.

Diploma’s en vakkenoverzicht

 • diploma propedeuse met vakkenlijst
 • diploma master/doctoraal met vakkenlijst
 • verklaring vooropleiding voor de master-pedagoog
 • VOG (niet ouder dan 3 maanden)
 • werkgeversverklaring of eigen verklaring werkervaring
 • indien zelfstandig: uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden)

Meer dan 10 jaar geleden afgestudeerd
Bent u meer dan 10 jaar geleden afgestudeerd maar heeft u wel recente werkervaring als pedagoog in het jeugddomein, dan kunt u zich op basis hiervan registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Heeft u geen werkervaring in het jeugddomein en bent u langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd, dan komt u niet zonder meer in aanmerking voor registratie. U moet kunnen aantonen dat u in de laatste 10 jaar uw pedagogische kennis en ervaring op peil heeft gehouden. De registratiecommissie kan besluiten dat u aanvullende scholing dient te volgen.

Meer informatie en downloads

Beroepsvereniging NVO

U bent geregistreerd als orthopedagoog of pedagoog bij SKJ op master- of postmasterniveau. SKJ heeft de taak jeugdprofessionals te registreren. Maar naast uw beroepsregistratie is ook lidmaatschap van de beroepsvereniging van groot belang.

De Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) heeft ongeveer 6500 academisch geschoolde leden en is daarmee de grootste beroepsvereniging van pedagogen in Nederland.

Voordelen en belang lidmaatschap
De NVO staat voor en achter pedagogen en zet zich in voor de individuele en collectieve belangen van haar leden. Als beroepsvereniging verbindt de NVO expertise, ervaringen en inzichten over opvoeding en ontwikkeling. We faciliteren u als lid, zodat u nu en in de toekomst uw beroep zo goed mogelijk kunt uitoefenen. We waarborgen de kwaliteit van die beroepsuitoefening en zijn hoeder van de normen van de beroepsgroep zoals bijvoorbeeld vastgelegd in beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. De NVO mengt zich vanuit een pedagogisch perspectief in het maatschappelijk debat en biedt haar leden een platform voor het uitwisselen van kennis.

Concrete voordelen

Belangenbehartiging

 • De NVO bewaakt de positie van orthopedagogen en pedagogen in overleg met ministeries, gemeenten en andere stakeholders
 • De NVO is direct en indirect partij bij cao-onderhandelingen

Kwaliteit

 • Toegang tot een individuele helpdesk voor beroepsinhoudelijke, beroepsethische en juridische vragen.
 • De beroepsvereniging is mede-ontwikkelaar van kwaliteitsinstrumenten zoals vakinhoudelijke richtlijnen en autoriseert deze voor de beroepsgroep. Zie Richtlijnen jeugdhulp.

Dienstverlening

 • Gratis abonnement op het NVO-bulletin (6 keer per jaar).
 • Een uitgebreid aanbod aan deskundigheidsbevordering in de vorm van studiedagen, bijeenkomsten, congressen en workshops. Deze zijn voor leden gratis of tegen gereduceerd tarief te bezoeken.
 • Elke week een digitale nieuwsbrief met informatie over actuele ontwikkelingen in het veld en bijeenkomsten en congressen.
 • Kosteloos advies over beroepsethiek of bijvoorbeeld het opstarten van een eigen bedrijf.
 • Diverse themadossiers op de website met actuele inhoudelijke en beleidsontwikkelingen.
 • Mogelijkheid om mee te praten en te denken binnen de beroepsvereniging.

Netwerkfunctie

 • De beroepsvereniging biedt een platform voor ontmoeting en netwerken. Zo kent de NVO een netwerk studenten & starters, netwerk orthopedagoog-generalist, netwerk onderwijs, netwerk LZMG (lichamelijk, zintuiglijk en meervoudig gehandicaptenzorg) en een netwerk eigen praktijk.
 • Maak gebruik van een groot netwerk van vakgenoten. Zij zijn makkelijk te vinden via de button op de website van de NVO Zoek een pedagoog.

Meer informatie
Op de website van de NVO vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden voor lidmaatschap. De NVO kent verschillende contributiecategorieën.

FAQ

Wat zijn de kosten van registratie bij SKJ?

Vanaf 1 april 2018 is het tarief voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd € 65,00 (vrij van btw) per jaar. Meer informatie over de kosten van registratie.

Wanneer kan ik overstappen van de kamer pedagogen/psychologen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Sinds begin april 2018 kun je overstappen van de kamer pedagogen/psychologen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Aan welke eisen moet een supervisor voldoen?

Supervisie van masterpedagogen en -psychologen wordt gegeven door een supervisor op postmasterniveau. Dat is:

 • een erkend NIP/NVO-supervisor, of
 • een als postmaster geregistreerde professional bij SKJ, of
 • een NVO-OG-, K&J NIP- of GZ-psycholoog, met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig.

Je mag met je supervisor geen directe werkrelatie hebben, je supervisor mag niet je leidinggevende zijn en jij en je supervisor mogen geen familie zijn.

Als ik mij via SKJ opgeef voor het opleidingstraject tot postmaster, moet ik dan lid zijn van het NIP of de NVO?

Bent u geregistreerd als master-psycholoog SKJ of -orthopedagoog SKJ en u geeft zich op voor het opleidingstraject tot postmaster (kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of postmaster-orthopedagoog SKJ), dan is lidmaatschap van de beroepsvereniging niet noodzakelijk.

Hoe lang is een registratie geldig?

Uw registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is 5 jaar geldig.

Ik ben gedragswetenschapper en werkzaam in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kan ik mij registreren?

Ja, dat kan. Als gedragswetenschapper (wo-psycholoog of -orthopedagoog) kunt u zich registreren in de kamer psychologen of pedagogen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op het voor u toepasselijke vakbekwaamheidsniveau. Voor meer informatie kijk op deze website bij Registratie psychologen of Registratie pedagogen, of de brochure Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers.

Registreren via de hardheidsclausule

Wilt u zich registreren, maar voldoet u niet precies aan de registratie-eisen? Als u van mening bent dat u desondanks toch in aanmerking komt voor registratie, dan kunt u gebruik maken van de hardheidsclausule. Hiervoor dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van een goed onderbouwde motivatie.

De formulieren:

Ik heb geen basisaantekening (psycho)diagnostiek

Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek niet behaald tijdens uw studie, dan kun u zich toch registreren bij SKJ op masterniveau. U dient dan voor het ontbreken van de basisaantekening te compenseren tijdens de herregistratieperiode.
Dat doet u door uw supervisor te laten verklaren dat u 3 casusverslagen hebt geschreven, en dat deze als voldoende zijn beoordeeld. De supervisor houdt daarbij als leidraad aan de Richtlijn Casuïstiek Basisaantekening Diagnostiek van de NVO of de richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP (hoofdstuk 3). U kunt eventueel ook casusverslagen gebruiken die u al eerder heeft geschreven, dit is ter beoordeling aan de supervisor. De casusverslagen kunnen (bij steekproef) door de registratiecommissie worden opgevraagd bij de supervisant.

Nota bene: deze verklaring van de supervisor dient ter compensatie voor het ontbreken van de basisaantekening; het is niet zo dat u met deze verklaring alsnog de aantekening krijgt. Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek nodig voor een ander doel, overweeg dan de reguliere NIP- of NVO-route te volgen om deze alsnog te behalen.

Is er verschil tussen (her)registratie-eisen op postmasterniveau van NIP, NVO en SKJ?

Op dit moment zijn de (her)registratie-eisen op postmasterniveau gelijk.

Ik ben het niet eens met de beoordeling van mijn (her)registratieaanvraag

Als u denkt dat uw (her)registratieaanvraag niet goed beoordeeld is, dan kunt u uw aanvraag voorleggen aan de commissie heroverweging. Mail daarvoor naar klachtenskj@skjeugd.nl met in de onderwerpregel ‘commissie heroverweging’. Op de website bij Commissies registraties en heroverweging leest u hier meer over.