Registratie als pedagoog

Deze pagina vertelt je aan welke eisen je moet voldoen om je bij SKJ te registreren als pedagoog. De eisen verschillen voor master-orthopedagogen, postmaster-orthopedagogen en master-pedagogen. Sommige eisen hangen ook af van je werkervaring. Kies hieronder wat op jou van toepassing is.      

Master-orthopedagogen

Dit heb je nodig voor je registratie:

 • Diploma van een geaccrediteerde masteropleiding orthopedagogiek of een master- of doctoraaldiploma van een, naar het oordeel van het SKJ-bestuur, gelijkgestelde universitaire opleiding inclusief vakkenoverzicht
 • Diploma propedeuse met vakkenlijst
 • Verklaring vooropleiding
 • NVO Basisaantekening diagnostiek
 • NVO-registratie basis-orthopedagoog (indien behaald)
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Heb je meer dan 5 jaar of 3648 uur werkervaring? Dan vragen we dat je deze werkervaring aantoont met een werkgeversverklaring of (als je zelfstandige bent) een eigen verklaring.

Geaccrediteerde masteropleidingen orthopedagogiek
De door de NVO geaccrediteerde universitaire masteropleidingen orthopedagogiek zijn:

Als je een van deze opleidingen afrondt, krijg je van de universiteit een verklaring dat je hebt voldaan aan de registratie-eisen voor NVO basis-orthopedagoog. Op grond van deze verklaring kun je je bij SKJ registreren als master-orthopedagoog. Heb je geen geaccrediteerde opleiding gevolgd? Dan zal de registratiecommissie eerst je vakkenoverzicht te beoordelen.

BOKA-registratie
Je kunt je bij SKJ op masterniveau registreren met een BOKA II-registratie. Upload hiervoor het bewijs van je BOKA-registratie bij je registratieaanvraag. Voor je herregistratie gelden daarna de reguliere herregistratie-eisen van SKJ voor master-orthopedagogen.

Langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd
Bent je langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd, maar heb je wel de NVO-registratie basis-orthopedagoog of ben je werkzaam als orthopedagoog binnen het jeugddomein? Ook dan kun je je registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd.

Heb je geen registratie NVO basis-orthopedagoog én geen werkervaring in het jeugddomein én ben je langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd? Dan kom je niet zonder meer in aanmerking voor registratie. Je moet dan kunnen aantonen dat je in de laatste 10 jaar je orthopedagogische kennis en ervaring op peil hebt gehouden. De registratiecommissie kan besluiten dat je aanvullende scholing nodig hebt.

Een uitgebreide toelichting op de theoretische eisen en vaardigheden vind je in bijlage 1 op pagina 20 van de Registratiebrochure NVO.

Meer informatie en downloads

Opleidingstraject tot postmaster via tijdelijke wegingsregeling

Tussen mei 2013 en 1 januari 2014 was een tijdelijke regeling van kracht voor psychologen en orthopedagogen die op dat moment werkten in bepaalde instellingen binnen de oude (smalle) jeugdzorg, en die zich wilden opgeven voor het opleidingstraject tot postmaster. Het is inmiddels niet meer mogelijk je voor deze regeling aan te melden.

Registerpunten

Vrijstellingen en scholingspunten die vóór 26 mei 2016 door opleiders zijn ingevoerd in PE-online zijn overgenomen in je SKJ-dossier, als je account toen al geactiveerd was. Andere en nieuwe activiteiten kun je zelf uploaden in je SKJ-dossier.

Meer informatie bij veel gestelde vragen

Postmaster-orthopedagogen

Je kunt je op verschillende manieren registreren als postmaster-orthopedagoog:

 • op basis van je registratie als NVO orthopedagoog-generalist
 • als GZ-psycholoog (Wet BIG)
 • op basis van een afgeronde, geaccrediteerde postmasteropleiding
 • op basis van een afgerond individueel opleidingstraject

5 jaar na je registratie volgt de eerste herregistratie.

Hieronder zie je welke registratie-eisen voor jou van toepassing zijn. 

NVO orthopedagoog-generalist

 • Bewijs van registratie als NVO orthopedagoog-generalist
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam in het jeugddomein, aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

GZ-psycholoog BIG

 • Bewijs van registratie als GZ-psycholoog in het BIG-register
 • Universitaire master pedagogische wetenschappen met afstudeerrichting orthopedagogiek
 • In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in het jeugddomein (minimaal 12 uur per week), aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Afgeronde geaccrediteerde postmasteropleiding

 • Diploma van de geaccrediteerde postmasteropleiding. De volgende opleidingen zijn geaccrediteerd:
  • Groningen (UPO-Groningen)
  • Leiden (PDBO Randstad)
  • Eindhoven (Rino Zuid)
  • Voor de opleiding in Amsterdam (PDBO Randstad) is voorlopige accreditatie toegekend in afwachting van een definitieve aanvraag
 • Sinds het voltooien van de opleiding minimaal 12 uur per week werkzaam in het jeugddomein, aan te tonen met een werkgeversverklaring of eigen verklaring
 • VOG niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Heb je vragen over de genoemde opleidingen? Neem dan contact op met de opleidingsinstelling.

Afgerond individueel opleidingstraject

 • Verklaring van afronding opleidingstraject van de NVO
 • Minimaal 12 uur per week werkzaam in het jeugddomein
 • Werkgeversverklaring of eigen verklaring die je aan het eind van het traject hebt ingediend bij de NVO
 • VOG, niet ouder dan 3 maanden
 • Als je als zelfstandige werkt: bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet, ouder dan 6 maanden
Meer informatie en downloads

 

BOKA-registratie

Met een een BOKA II-registratie kunt je je niet zonder meer als postmaster-orthopedagoog registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd. De eisen die gelden voor het individuele opleidingstraject tot postmaster zijn leidend. Deze eisen wijken af van de registratie-eisen voor BOKA II. De verschillen tussen de registratie-eisen moeten worden aangevuld met aanvullende activiteiten.

Lees hier meer over de verschillen

Master-pedagogen

Master-pedagogen
Om opgenomen te worden in het kwaliteitsregister als master-pedagoog SKJ heb je een universitair masterdiploma nodig dat aan een genormeerd aantal theoretische en praktische eisen voldoet, met een minimale omvang van 120 EC.  

De de volgende opleidingen zijn geaccrediteerd voor deze registratie:

De universiteit geeft je bij je afstuderen een verklaring dat je hebt voldaan aan de eisen voor de registratie NVO basis-pedagoog. Deze verklaring heb je nodig om je registratie als master-pedagoog SKJ te kunnen aanvragen.

Documenten die je nodig hebt voor registratie:

 • diploma propedeuse met vakkenlijst
 • diploma master/doctoraal met vakkenlijst
 • verklaring vooropleiding voor de master-pedagoog
 • VOG (niet ouder dan 3 maanden)
 • werkgeversverklaring of eigen verklaring werkervaring
 • als je als zelfstandige werkt: uittreksel KvK (niet ouder dan 6 maanden)

Heb je geen geaccrediteerde opleiding afgerond, maar wil je toch in aanmerking komen voor deze registratie? Voeg dan bij je aanvraag het volledige vakkenoverzicht van je studie toe en gegevens van eventueel postacademisch gevolgde scholingen.

Meer dan 10 jaar geleden afgestudeerd
Bent je meer dan 10 jaar geleden afgestudeerd maar heb je wel recente werkervaring als pedagoog in het jeugddomein? Dan kun je je op basis hiervan registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Heb je geen werkervaring in het jeugddomein en ben je langer dan 10 jaar geleden afgestudeerd? Dan vragen we dat je aantoont dat je de laatste 10 jaar je pedagogische kennis en ervaring op peil hebt gehouden. De registratiecommissie kan besluiten dat je aanvullende scholing nodig hebt.

Meer informatie en downloads

Beroepsvereniging NVO

Je bent geregistreerd als orthopedagoog of pedagoog bij SKJ op master- of postmasterniveau. SKJ heeft de taak jeugdprofessionals te registreren. Maar naast je beroepsregistratie is ook lidmaatschap van de beroepsvereniging van groot belang.

De Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) heeft ongeveer 6500 academisch geschoolde leden en is daarmee de grootste beroepsvereniging van pedagogen in Nederland.

Voordelen en belang lidmaatschap
De NVO staat voor en achter pedagogen en zet zich in voor de individuele en collectieve belangen van haar leden. Als beroepsvereniging verbindt de NVO expertise, ervaringen en inzichten over opvoeding en ontwikkeling. We faciliteren jou als lid, zodat je nu en in de toekomst je beroep zo goed mogelijk kunt uitoefenen. We waarborgen de kwaliteit van die beroepsuitoefening en zijn hoeder van de normen van de beroepsgroep zoals bijvoorbeeld vastgelegd in beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. De NVO mengt zich vanuit een pedagogisch perspectief in het maatschappelijk debat en biedt haar leden een platform voor het uitwisselen van kennis.

Concrete voordelen

Belangenbehartiging:

 • De NVO bewaakt de positie van orthopedagogen en pedagogen in overleg met ministeries, gemeenten en andere stakeholders
 • De NVO is direct en indirect partij bij cao-onderhandelingen

Kwaliteit:

 • Je hebt oegang tot een individuele helpdesk voor beroepsinhoudelijke, beroepsethische en juridische vragen.
 • De beroepsvereniging is mede-ontwikkelaar van kwaliteitsinstrumenten zoals vakinhoudelijke richtlijnen en autoriseert deze voor de beroepsgroep. Zie Richtlijnen jeugdhulp.

Dienstverlening aan leden:

 • Gratis abonnement op het NVO-bulletin (6 keer per jaar).
 • Een uitgebreid aanbod aan deskundigheidsbevordering in de vorm van studiedagen, bijeenkomsten, congressen en workshops. Deze zijn voor leden gratis of tegen gereduceerd tarief te bezoeken.
 • Elke week een digitale nieuwsbrief met informatie over actuele ontwikkelingen in het veld en bijeenkomsten en congressen.
 • Kosteloos advies over beroepsethiek of bijvoorbeeld het opstarten van een eigen bedrijf.
 • Diverse themadossiers op de website met actuele inhoudelijke en beleidsontwikkelingen.
 • Mogelijkheid om mee te praten en te denken binnen de beroepsvereniging.

Netwerkfunctie

 • De beroepsvereniging biedt een platform voor ontmoeting en netwerken. Zo kent de NVO een netwerk studenten & starters, netwerk orthopedagoog-generalist, netwerk onderwijs, netwerk LZMG (lichamelijk, zintuiglijk en meervoudig gehandicaptenzorg) en een netwerk eigen praktijk.
 • Maak gebruik van een groot netwerk van vakgenoten. Zij zijn makkelijk te vinden via de button op de website van de NVO Zoek een pedagoog.

Meer informatie
Op de website van de NVO vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden voor lidmaatschap. De NVO kent verschillende contributiecategorieën.

FAQ

Hoe weet ik of ik me moet registreren?

Bepaalde werkzaamheden in bepaalde situaties moeten worden gedaan door geregistreerde professionals (SKJ of BIG). Dit heet ‘verantwoorde werktoedeling‘.

De werkgever moet ‘verantwoorde hulp’ bieden. Die doet dit door ‘de juiste professional’ (vakbekwaam en toegerust voor de hulp die hij moet verlenen) in te zetten op ‘de juiste plek’. Het doel is dat cliënten hulp krijgen die veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. De werktoedeling is de verantwoordelijkheid van jouw werkgever. Die kijkt, met de norm van de verantwoorde werktoedeling als leidraad, of registratie nodig is voor het werk dat jij doet.

Wil je dus weten of je je moet registreren? Overleg dit dan met je werkgever.

 

Wat zijn de kosten van registratie bij SKJ?

Vanaf 1 april 2018 is het tarief voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd € 65,00 (vrij van btw) per jaar. Meer informatie over de kosten van registratie.

Wanneer kan ik overstappen van de kamer pedagogen/psychologen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals?

Sinds begin april 2018 kun je overstappen van de kamer pedagogen/psychologen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals als je op 31 december 2017 of 1 januari 2018 werkte op een hbo-functie in het jeugddomein. Als dit niet het geval is, kun je overstappen wanneer je een door SKJ geaccrediteerd praktijkprogramma van je werkgever hebt doorlopen.

Aan welke eisen moet een supervisor voldoen?

Supervisie van master-orthopedagogen en -psychologen wordt gegeven door een supervisor op postmasterniveau. Dat is:

 • een erkend NIP/NVO-supervisor, of
 • een als postmaster geregistreerde professional bij SKJ met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig, of
 • een NVO-OG, K&J-NIP of GZ-psycholoog, met minimaal 5 jaar werkervaring als zodanig.

Je mag met je supervisor geen directe werkrelatie hebben, je supervisor mag niet je leidinggevende zijn en jij en je supervisor mogen geen familie zijn.

Wat als ik het antwoord op mijn vraag niet kan vinden?

Alleen in zeer dringende gevallen kun je je vraag stellen via 030-303 64 77

Als ik mij via SKJ opgeef voor het opleidingstraject tot postmaster, moet ik dan lid zijn van het NIP of de NVO?

Bent u geregistreerd als master-psycholoog SKJ of -orthopedagoog SKJ en u geeft zich op voor het opleidingstraject tot postmaster (kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of postmaster-orthopedagoog SKJ), dan is lidmaatschap van de beroepsvereniging niet noodzakelijk.

Hoe lang is een registratie geldig?

Uw registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is 5 jaar geldig.

Ik ben gedragswetenschapper en werkzaam op een wo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Kan ik mij registreren?

Ja, dat kan. Als gedragswetenschapper (wo-psycholoog of -orthopedagoog) kunt u zich registreren in de kamer psychologen of pedagogen in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) op het voor u toepasselijke vakbekwaamheidsniveau. Voor meer informatie kijk op deze website bij Registratie psychologen of Registratie pedagogen, of de brochure Beroepsregistratie voor gedragswetenschappers.

Registreren via de hardheidsclausule

Wilt u zich registreren, maar voldoet u niet precies aan de registratie-eisen? Als u van mening bent dat u desondanks toch in aanmerking komt voor registratie, dan kunt u gebruik maken van de hardheidsclausule. Hiervoor dient u het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van een goed onderbouwde motivatie.

De formulieren:

Ik heb geen basisaantekening (psycho)diagnostiek

Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek niet behaald tijdens uw studie, dan kun u zich toch registreren bij SKJ op masterniveau. U dient dan voor het ontbreken van de basisaantekening te compenseren tijdens de herregistratieperiode.
Dat doet u door uw supervisor te laten verklaren dat u 3 casusverslagen hebt geschreven, en dat deze als voldoende zijn beoordeeld. De supervisor houdt daarbij als leidraad aan de Richtlijn Casuïstiek Basisaantekening Diagnostiek van de NVO of de richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP (hoofdstuk 3). U kunt eventueel ook casusverslagen gebruiken die u al eerder heeft geschreven, dit is ter beoordeling aan de supervisor. De casusverslagen kunnen (bij steekproef) door de registratiecommissie worden opgevraagd bij de supervisant.

Nota bene: deze verklaring van de supervisor dient ter compensatie voor het ontbreken van de basisaantekening; het is niet zo dat u met deze verklaring alsnog de aantekening krijgt. Heeft u de basisaantekening (psycho)diagnostiek nodig voor een ander doel, overweeg dan de reguliere NIP- of NVO-route te volgen om deze alsnog te behalen.

Is er verschil tussen (her)registratie-eisen op postmasterniveau van NIP, NVO en SKJ?

Op dit moment zijn de (her)registratie-eisen op postmasterniveau gelijk.