Registratie borgt kwaliteit jeugdhulpverlening

Registratie borgt kwaliteit in de jeugdhulpverlening. Registratie biedt werkgevers de zekerheid dat hun jeugdprofessionals aan de vakbekwaamheidseisen voldoen en zich continu ontwikkelen. Het streven van de wetgever is dat alle professionals op een hbo-functie of hoger-, die werkzaamheden uitvoeren die om de inzet van een geregistreerd professional vragen, op termijn geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG register. Deze twee registraties zijn gelijkwaardig aan elkaar. De bij SKJ geregistreerde jeugdwerkers onderwerpen zich aan het onafhankelijk tuchtrechtsysteem dat SKJ in het leven heeft geroepen. Dat maakt het voor werkgevers en andere betrokkenen eenvoudig om toezicht te houden op de kwaliteit en professionaliteit van jeugdhulp.

Wie registreren?

Als een professional werkzaamheden uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd, moet de professional zich registreren. Daarbij wordt gelet op de aard van de taak, verantwoordelijkheid, handeling (werkzaamheden) of cliëntsituatie. Het uitgangspunt is de taken die een professional uitvoert. Ook al voert de professional maar voor 10% van zijn of haar tijd die werkzaamheden uit. Als een professional werkzaamheden verricht die niet passen bij het vereiste niveau van vakbekwaamheid, dan kan deze niet worden ingezet voor die werkzaamheden. Wanneer een leidinggevende en/of manager alleen een verantwoordelijkheid heeft in het aansturen van het team dan is registratie niet nodig en niet mogelijk.

Niet registreren

Paramedici en vaktherapeuten hoeven zich niet te registreren in het kwaliteitsregister jeugd. Voor beide beroepsgroepen geldt dat zij een eigen specialisme hebben en ingezet kunnen of zelfs moeten worden voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteuning aan jeugdigen op basis van de tenzijbepaling in de Jeugdwet. De tenzijbepaling luidt als volgt: De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan
maken dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïnvloed of noodzakelijk is voor de kwaliteit van uit te voeren taak.

De Jeugdwet stimuleert de inzet van de sociale omgeving (vrijwilligers) rond de jeugdige en zijn ouders. Voor leden uit het sociale netwerk is de norm van de verantwoordelijke werktoedeling niet van toepassing. Deze norm geldt alleen voor de inzet van professionele hulpverleners.

Wanneer registreren?

Professionals met minimaal een hbo-diploma moeten zich uiterlijk voor 1 januari 2019 geregistreerd hebben in het Kwaliteitsregister Jeugd. Tot die datum mogen professionals die op 1 januari 2018 al in dienst waren nog worden ingezet zonder dat zij geregistreerd zijn.

Norm verantwoorde werktoedeling

De norm van de verantwoorde werktoedeling is opgenomen in het Besluit Jeugdwet. De norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tot:

 1. het in beginsel werken met geregistreerde professionals;
 2. het toedelen van taken aan professionals rekening houdend met hun specifieke kennis en vaardigheden;
 3. het ervoor zorgen dat geregistreerde professionals kunnen werken volgens de voor hen geldende professionele standaard.

Niet iedere professional die jeugdhulp verleent, hoeft geregistreerd te zijn. Het gaat erom dat bepaald wordt of een professional werkzaamheden uitvoert waarvan in het Kwaliteitskader Jeugd is vastgelegd dat deze vragen om de inzet van een geregistreerde professional.

De situatie van een jeugdige en zijn ouders verandert voortdurend. De jeugdhulpaanbieder moet de organisatie van de jeugdhulp zo hebben ingericht dat er voldoende waarborgen zijn dat er verantwoorde hulp wordt geleverd en volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling wordt gewerkt.

Voor de toepassing van de norm is het niet van belang of er wordt gewerkt in het kader van preventie of jeugdhulp. Het proces van vraagverheldering in de toegang, alsmede het kunnen geven van adviezen aan professionals en het beslissen of en zo ja, welke jeugdhulp nodig is, vergt vakbekwaamheid en deskundigheid op diverse terreinen.

Inzetten (niet-)geregistreerd professional

Het is te allen tijde mogelijk om een geregistreerde professional in te zetten mits de geregistreerde professional bekwaam is om de taken, verantwoordelijkheden en activiteiten uit te voeren. In het Kwaliteitskader Jeugd staat een afwegingskader, waarmee u kunt bepalen of u een geregistreerde of een niet-geregistreerde professional inzet, of een combinatie van beide. Aan de hand van cliënt gerelateerde parameters en professional gerelateerde parameters kan worden bepaald welke handeling, situatie, doelgroep en verantwoordelijkheid om de inzet van een geregistreerde of niet-geregistreerde professional vraagt. Het gaat erom dat er steeds verantwoorde hulp geboden wordt aan de cliënt. Dus niet alleen moet worden bepaald of het een geregistreerde professional moet zijn, maar ook moet bepaald worden welke (vakbekwame) professional met welke kennis en vaardigheden wordt ingezet.

De verantwoordelijkheden, taken en activiteiten van de niet-geregistreerde professional zijn hoofdzakelijk gericht op de uitvoering. De geregistreerde professionals hebben een cruciale rol bij beoordeling, besluitvorming en vaststelling (naast hun rol in de uitvoering).

De cliënt gerelateerde indicatoren vormen het uitgangspunt voor de werktoedeling aan een niet-geregistreerde professional.

Zodra er ook maar één cliënt gerelateerde indicator van een geregistreerde professional aan de orde is, vervalt de vanzelfsprekendheid van het inzetten van een niet-geregistreerd professional en zal opnieuw overwogen moeten worden welke professional ingezet kan worden.

Er is geen vaste verdeelsleutel wat betreft het aantal geregistreerden/niet-geregistreerden in een team. Iedere aanbieder van jeugdhulp zal zelf moeten kunnen uitleggen dat de samenstelling van het team bijdraagt tot verantwoorde hulp.

Gemeente

Volgens de Jeugdwet is het de verantwoordelijkheid van de jeugdhulpaanbieder, gecertificeerde instelling of bij de gemeente om de norm van de verantwoorde werktoedeling toe te passen. Wanneer een jeugdhulpaanbieder gebruik maakt van een onderaannemer, dan is de hoofdaannemer ervoor verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de onderaannemer verantwoorde hulp levert en volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling werkt.

Gemeenten zijn op grond van artikel 2.3 eerste lid van de Jeugdwet verantwoordelijk voor het waarborgen van een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen jeugdhulpvoorziening. Ook wel ‘toegang’ genoemd.

Gemeenten zijn verplicht zich ervan te verzekeren dat jeugdhulpaanbieders die zij inschakelen kunnen voldoen aan de norm van de verantwoorde werktoedeling. De gemeente is niet verplicht na te gaan of iedere medewerker van een aanbieder geregistreerd is. Dat is de verantwoordelijkheid van de aanbieder. De gemeente moet er wel voor zorgen dat de geboden jeugdhulp van goede kwaliteit is.

Controle

Professionals zijn altijd aan te spreken op het werk dat zij doen. Wanneer bijvoorbeeld een niet-geregistreerde professional iets nalaat, terwijl hij in combinatie met of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional werkt, dan is hij aanspreekbaar op zijn eigen professionele handelen. In het kwaliteitskader zijn aandachtspunten opgenomen als een geregistreerde professional in combinatie met een niet-geregistreerde werkt. Een geregistreerde professional is aanspreekbaar op zijn verantwoordelijkheid in dat geheel bv als hij onvoldoende zicht heeft op het werk, of zich onvoldoende heeft laten informeren door de niet-geregistreerde professional. Daarnaast is iedere professional op grond van de beroepscodes medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het team. De werkgever is altijd op grond van het Burgerlijk wetboek als werkgever aan te spreken op het handelen van zijn werknemers.

Als de niet-geregistreerde professional samenwerkt met een geregistreerde professional, dan is een aantal aspecten van belang.

 • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden tussen de niet-geregistreerde en geregistreerde professional.
 • Het is voor de jeugdige en/of het gezin duidelijk welke professional de regie voert en het aanspreekpunt is.
 • Er is een nauwe samenwerking tussen de professionals met regelmatig en structureel contact.

Verder is het zo dat de geregistreerde professional er bijvoorbeeld voor zorgt dat hij goed en tijdig geïnformeerd is door de niet-geregistreerde professional, dat hij zelf het hulp(verlenings)- of behandelplan vaststelt, en dat hij altijd zelf de situatie van de jeugdige beoordeeld heeft en – zo nodig – diagnostisch onderzoek heeft uitgevoerd.

De Inspectie Jeugdzorg maakt gebruik van het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd (VHJ). Dit toetsingskader wordt ook gebruikt bij het gezamenlijk toezicht van de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg. Download het toetsingskader.

FAQ

Hoe dien ik een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma (voorheen inwerkprogramma) in?

Via het werkgeversaccount kan je een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma indienen.

Lees meer: Praktijkprogramma (inwerkprogramma)

Waar zijn de voorwaarden van het praktijkprogramma te vinden?

We maken (een klein) onderscheid tussen het praktijkprogramma (inwerkprogramma) voor wo-opgeleide en hbo-opgeleide professionals.

Voor meer informatie: Praktijkprogramma (inwerkprogramma).

Welke werkzaamheden mogen alleen door een geregistreerde professional worden uitgevoerd?

In het Kwaliteitskader Jeugd staat uitgelegd welke werkzaamheden alleen door een geregistreerde professional kunnen worden uitgevoerd. Je kunt, eventueel samen met je werkgever, bepalen of je zulke werkzaamheden doet. Als je als zelfstandige werkt, beoordeel je dit zelf.

Zie hier wie zich moet registreren en lees hier meer over het inzetten van een (niet-)geregistreerd professional.

Moet een vaktherapeut SKJ-geregistreerd zijn?

Dat hangt ervan af. Een vaktherapeut die werkzaam is als (vrijgevestigde) vaktherapeut hoeft en kan zich niet registreren bij het Kwaliteitsregister Jeugd. Deze vaktherapeut kan wel worden ingezet op basis van de ‘tenzij-bepaling’ uit de Jeugdwet: als men aannemelijk kan maken dat de kwaliteit van hulp niet nadelig wordt beïnvloed of dat deze juist gediend is met de inzet van een andere professional. Een manier om dit aannemelijk te maken, en de specifieke vakbekwaamheid van een vaktherapeut te onderbouwen, is registratie in het Register Vaktherapie. Kan aannemelijk gemaakt worden, dat de kwaliteit van hulp niet nadelig wordt beïnvloed of juist gediend is bij het inzetten van een vaktherapeut, dan kan deze vaktherapeut ook ingezet worden bij complexe problematiek. Lees meer op de website van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen).

Een als vaktherapeut opgeleide professional die werkzaam is als jeugd- en gezinsprofessional (dus níet als vaktherapeut) moet wél SKJ-geregistreerd zijn.

Is het noodzakelijk om als zelfstandige jeugdhulpverlener aangesloten te zijn bij een onafhankelijke door VWS erkende geschillencommissie?

In het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) is een klachtenregeling verplicht voor alle aanbieders in de zorg, inclusief zzp-ers. Echter, op professionals die uitsluitend hulp verlenen die onder de reikwijdte van de Jeugdwet valt, is deze wet niet van toepassing. Zoals op de website van de Rijksoverheid te lezen is, geldt de wet niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (JW).

Er kan immers tegen iedere bij SKJ geregistreerde professional, ook zzp-ers, een tuchtklacht ingediend worden. Er is echter wel verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht. De tuchtrechter toetst of het handelen waarover wordt geklaagd, strookt met de professionele standaard van de beroepsgroep waartoe de zorgaanbieder behoort. In het klachtrecht kan een klager over de professional klagen, maar ook bijvoorbeeld over het feit dat er geen parkeerplaats is nabij de locatie of geen invalidentoilet. In het laatste geval leent de klacht zich niet voor tuchtrechtelijke behandeling. De cliënt zou dan teleurgesteld kunnen zijn als hij om die reden geen gehoor vindt bij het tuchtcollege van SKJ. Met betrekking tot de niet vakinhoudelijke klachten is het dus aan de zorgaanbieder of hij/zij gebruik wil maken van een geschillencommissie.

Lees meer:

Moeten professionals die werken in een wijkteam waar hulp verleend wordt aan mensen van alle leeftijden zich ook registreren?

Professionals die toeleiden naar jeugdhulp en jeugdbescherming of de toegang hiertoe vormen, moeten in beginsel geregistreerde professionals zijn. Wie werkt in een wijkteam, maar niet met kinderen of jongeren, hoeft zich niet te registreren. Als de professional werkt met alle doelgroepen, dan is beroepsregistratie wel nodig.

Ik wil mijn professional inzetten bij een andere organisatie in jeugdhulp of jeugdbescherming. Wat moet ik doen?

In dat geval kan de professional gewoon geregistreerd blijven. Het gaat om de werkzaamheden die de professional uitvoert en de verantwoordelijkheden die hij of zij draagt. Het maakt niet uit binnen welke organisatie dat gebeurt.

Zijn de registratiekosten eenmalig?

Nee, registratie is voor de duur van 5 jaar, maar er zijn jaarlijks registratiekosten.

Wanneer kan een niet-geregistreerde professional worden ingezet?

Er is een aantal situaties waarin werk kan worden toebedeeld aan niet-geregistreerde professionals. Bijvoorbeeld:

 • als er sprake is van een voorspelbare situatie en een veilige omgeving, waarbij de risico’s zijn in te schatten
 • als het werkzaamheden op mbo-niveau betreft
 • in een opleidingssituatie (dan werk je onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd professional)
 • de tenzij-regeling: als het noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp (bijvoorbeeld paramedici, die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 34, en vaktherapeuten)

Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kan je (samen met je werkgever of met de gemeente) afwegen of het uitgevoerde werk om registratie vraagt.

Voor alle professionals – geregistreerd of niet – geldt dat zij vakbekwaam moeten zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren.

Wat betekenen de buttons achter de professional in je account?

In je werkgeversaccount zie je welke professionals hebben aangegeven bij je organisatie in dienst te zijn. Achter hun naam kan je één van de hieronder staande buttons zien:

 • verder met registratie: medewerker heeft een account aangemaakt in Mijn SKJ maar nog geen volledige registratieaanvraag gedaan
 • start registratie: medewerker heeft een account aangemaakt
 • geregistreerd (grijs): medewerker is geregistreerd
 • geregistreerd (rood): medewerker heeft een herregistratieaanvraag ingediend
 • herregistratie ingediend: medewerker heeft een herregistratieaanvraag ingediend
 • afgekeurd: dit kan betekenen dat de registratie-aanvraag van je medewerker niet is ingewilligd. Vaker echter betekent het dat de medewerker een aanvraag op een onjuist opleidingsniveau heeft gedaan, en dat hij of zij is gevraagd een nieuwe aanvraag te doen.
 • wacht op controle: het dossier is volledig ingediend en in behandeling bij SKJ
 • bijgekomen: werknemer is toegevoegd aan je werkgeversaccount
 • verlaten: werknemer is verwijderd uit je werkgeversaccount
 • verlopen registratie: de registratiedatum is verlopen, en je werknemer is niet meer geregistreerd
Het e-mailadres van mijn organisatie is veranderd

Verandert het e-mailadres van jouw werknemers, bijvoorbeeld doordat de naam van jouw organisatie is veranderd, attendeer je medewerkers er dan op dat zij zelf het e-mailadres moeten wijzigen in Mijn SKJ. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de professionals om ervoor te zorgen dat zij een correct e-mailadres invoeren.

Ik heb niet-geregistreerde professionals in dienst. Mag dat?

Werk moet worden toegedeeld volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling.

De aard van het werk is bepalend voor de vraag of het aan een geregistreerde of aan een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar moet of kan worden toegedeeld. Is het door de toepassing van de norm van de verantwoorde werktoedeling niet meer mogelijk werk toe te delen aan een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar? Dan zal de organisatie moeten bekijken welke gevolgen dat heeft.

Het kan betekenen dat die niet-geregistreerde werknemer een ander takenpakket krijgt. Het het kan ook zijn dat de arbeidsrelatie wordt beëindigd.

Kan ik met het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker aan de slag in de jeugdhulp?

Ja, dat kan. Te allen tijde geldt dat de werkgever in acht moet nemen dat jouw kennis en vaardigheden passen bij de taken die aan jou worden toebedeeld.

Wat betekent de norm van verantwoorde werktoedeling voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming?

Aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming zijn vrijgevestigde professionals of werkgevers met professionals in dienst met verschillende achtergronden (kennisgebieden, bekwaamheidsniveaus, etc.).

Bij het toedelen moeten zij afwegen welke taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden zij neerleggen bij welke professional. Daarbij moeten zij de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen. Het Kwaliteitskader Jeugd is daarbij een leidraad.

Wat is de norm van verantwoorde werktoedeling?

De norm van de verantwoorde werktoedeling is opgenomen in het Besluit Jeugdwet. De norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming (gecertificeerde instellingen) tot:

 1. het in beginsel werken met geregistreerde professionals;
 2. het toedelen van taken aan professionals rekening houdend met hun specifieke kennis en vaardigheden;
 3. het ervoor zorgen dat geregistreerde professionals kunnen werken volgens de voor hen geldende professionele standaard.

In de Jeugdwet staat dat alle aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming de norm moeten toepassen. De norm draagt eraan bij dat kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers verantwoorde hulp krijgen. Uitgangspunt is dat professionals geregistreerd zijn, tenzij de aanbieder aannemelijk kan maken dat de inzet van een niet-geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit van de hulp of aannemelijk kan maken dat de inzet van een niet-geregistreerde professional noodzakelijk is voor de kwaliteit van hulp (Besluit Jeugdwet, artikel 5.1.1. lid 2).

Waarom het Kwaliteitsregister Jeugd?

Volgens de norm verantwoorde werktoedeling zijn jeugdhulp-instellingen verplicht om te werken met geregistreerde professionals. Die registratie gebeurt in het Kwaliteitsregister Jeugd, dat beheerd wordt door een onafhankelijke, door de overheid erkende stichting (SKJ).

Kunnen gemeenten aanvullende eisen stellen naast de eis van beroepsregistratie?

De norm van de verantwoorde werktoedeling gaat ervan uit dat aanbieders en werkgevers op een verantwoorde manier werkzaamheden toedelen, zodat de kwaliteit van de geleverde hulp goed is. Onderdeel van de norm is het werken met geregistreerde professionals. Ook gemeenten moeten de norm toepassen bij de toegang naar jeugdhulp en jeugdbescherming.

‘Kwaliteit’ is echter breder dan het werken met geregistreerde professionals. In hoofdstuk 2 van de Jeugdwet staan kwaliteitsbepalingen voor gemeenten. Deze bepalingen bieden gemeenten houvast om een breder kwaliteitsbeleid te voeren, bijvoorbeeld waar het gaat om informatie-uitwisseling of om de kwaliteit zoals ervaren door de cliënt (cliënttevredenheid). Zie ook de factsheet Kwaliteitseisen jeugdhulpaanbieders.

Mag ik alleen werkzaamheden verrichten waarvoor ik ben opgeleid?

Ja, je mag alleen het werk doen waarvoor je bent opgeleid. Voor al het werk dat je krijgt opgedragen moet je vakbekwaam zijn.

Sinds 2015 geldt de norm van de verantwoorde werktoedeling. Die bepaalt dat werkgevers bij het toedelen van taken rekening moeten houden met de specifieke kennis en vaardigheden van de professional. Overigens geldt dit voor alle professionals, geregistreerd of ongeregistreerd.

Voor werk dat je doet kun je, in geval van een tuchtklacht, tuchtrechtelijk verantwoordelijk gehouden worden. Ook al ben je daar niet voor opgeleid. Als dit gebeurt, kan je contact opnemen met je beroepsvereniging. Je kunt je ook wenden tot de Belangenvereniging Medewerkers Bureau Jeugdzorg (BMJ Jeugdzorg).

Hoe zit het met registratie bij andere registers?

In het besluit Jeugdwet wordt uitgegaan van registratie in artikel 3 Wet BIG of registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd. Er bestaan, naast het Kwaliteitsregister Jeugd en het BIG-register, diverse andere beroepsregisters. Zij vervullen allemaal een rol in de (continue) professionalisering van de beroepsgroepen die zij bedienen en hebben daarmee een waardevolle rol en functie.

Wat betreft een aantal specifieke beroepsgroepen gelden de volgende noties:

 • Specialisten die een registratie hebben op grond van artikel 14 wet BIG (waaronder psychiaters of klinisch psychologen), zijn ook geregistreerd op grond van artikel 3 wet BIG. Daarmee zijn zij dus geregistreerde professionals in het kader van het Besluit Jeugdwet.
 • Professionals met een registratie artikel 34 in het BIG register (paramedici) en ook de vaktherapeuten kunnen worden ingezet voor het verlenen van jeugdhulp op basis van de ‘tenzij-regeling’. Dit betekent dat zij kunnen worden ingezet op grond van hun expertise, die noodzakelijk is voor de kwaliteit van de te geven jeugdhulp. Zij hoeven zich dus niet te registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Fysiotherapeuten zijn artikel 3 BIG geregistreerd. Zij zijn door de wetgever echter buiten de definitie van ‘geregistreerde professional’ in de Jeugdwet geplaatst (zie: wat verstaat de Jeugdwet onder registratie). Zij kunnen op basis van hun specifieke expertise net zoals de paramedici met een artikel 34 registratie ingezet worden op basis van de tenzij-regeling. Het toedelen van werk aan fysiotherapeuten is noodzakelijk voor de kwaliteit van hulp gezien hun specifieke expertise.
 • Kinder- en jeugdpsychologen NIP en NVO orthopedagogen-generalist zijn in de regeling Jeugdwet erkend als gekwalificeerd gedragswetenschapper en zijn o.a. bevoegd om instemmingsverklaringen af te geven in het kader van de gesloten jeugdhulp.
Wat is een geregistreerde professional?

Geregistreerde professionals zijn opgenomen in een beroepsregister. Een professional wordt alleen in een beroepsregister opgenomen als hij of zij voldoet aan eisen van vakbekwaamheid. Geregistreerde professionals werken continu aan hun professionele ontwikkeling door het regelmatig volgen van na- en bijscholing en door reflectie op het eigen handelen. Zij verbinden zich aan de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf aan goede professionals stelt, zoals een beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Beroepsregistratie draagt hiermee bij aan de kwaliteit van de hulpverlening.